U cilju potpune automatizacije procesa projektovanja i optimizacije predložena je i primenjena integracija savremenih CAD/CAM/CAE sistema sa posebno razvijenim programom za optimizaciju nSopt.
U postupak optimizacije oblika je uključen princip rasta koji je prilagođen opterećenju i koji teži ujednačavanju napona, koji prirodne strukture (drveće, kosti...) koriste da smanje koncentraciju napona. Kompjuterom se simulira rast (dodavanje materijala) u uočenim oblastima.
 
Program nSopt v1.0 se može koristiti za optimizaciju oblika konstrukcija u zonama (najčešće na mestima koncentracije napona) koje su identifikovane analizom u nekom od MKE programa. Eksperimentalnom verifikacijom je potvrđena opravdanost primene MKE i verodostojnost postavljenog kompjuterskog modela.  
Mihajlo Popović, »PRILOG RAZVOJU METODA PROJEKTOVANJA I OPTIMIZACIJE NOSEĆIH STRUKTURA PRESA ZA FAZONSKO SAVIJANJE LIMOVA«, magistarska teza, Mašinski fakultet, Beograd, 2001., mentor prof. dr Milisav Kalajdžić