Д. БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Д1.1 Научни радови

Д1.1.1 Радови објављени у научним часописима међународног значаја

[1] Petrović,M., Miljković,Z., Babić,B., Towards a Conceptual Design of Intelligent Material Transport Using Artificial Intelligence, Strojarstvo (ISSN 0562-1887), UDK: 62(05)=862=20=30, Vol. 54 No. 3, pp. 205-219, Published by Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects, June 2012. http://hrcak.srce.hr/strojarstvo (Science Citation Index-Web of Science® – IF = 0,222 (2010) → М23; извор KoBSON)

[2] Petrović,M., Miljković,Z., Babić,B., Integration of Process Planning, Scheduling, and Mobile Robot Navigation Based on TRIZ and Multi-Agent Methodology, FME Transactions (ISSN 1451-2092), New Series, Vol. 41 No. 2, pp. 120-129, (SCOPUS М24; извор KoBSON), University of Belgrade – Faculty of Mechanical Engineering, June 2013.

 

Д1.1.3 Радови у часописима националног значаја

[3] Petrović,M., Miljković,Z., Babić,B., Veštačka inteligencija u koncepcijskom projektovanju inteligentnih tehnoloških sistema – pregled stanja u oblasti istraživanja, Časopis TEHNIKA-Mašinstvo (ISSN 0040-2176), Vol.68 br.5, стр. 873-885, 2013. М52

 

Д1.1.3 Радови саопштени на скуповима међународног значаја, штампани у целини

[4] Vuković,N., Miljković,Z., Mitić,M., Petrović,M., Mohamed A. Husen, Neural extended Kalman filter for state estimation of Automated Guided Vehicle in manufacturing environment, Proceedings of the 35th International Conference on Production Engineering, pp. 331-335, Kopaonik, Serbia, 25-28 September, 2013. → М33

[5] Vuković,N., Miljković,Z., Mitić,M., Petrović,M., Learning Motion Trajectories of Differential Drive Mobile Robot Using Gaussian Mixtures and Hidden Markov Model, Proceedings of the Fourth Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, pp. 165-170, Vrnjačka Banja, Serbia, 4-7 June, 2013. М33

[6] Petrović,M., Miljković,Z., Babić,B., Optimization of Operation Sequencing in CAPP Using Hybrid Genetic Algorithm and Simulated Annealing Approach, Proceedings of the 11th International Scientific Conference MMA 2012 - Advanced Production Technologies, pp. 285-288, Novi Sad, Serbia, 20-21 September, 2012. М33

[7] Petrović,M., Miljković,Z., Babić,B., Vuković,N., Čović,N., Towards a Conceptual Design of an Intelligent Material Transport Based on Machine Learning and Axiomatic Design Theory, Proceedings of the 34th International Conference on Production Engineering, pp. 389-392, Niš, Serbia, 28-30 September, 2011. М33

[8] Bojović,B., Kojić,D., Miljković,Z., Babić,B., Petrović,M., Friction Force Microscopy of Deep Drawing Made Surfaces, Proceedings of the 34th International Conference on Production Engineering, pp. 531-534, Niš, Serbia, 28-30 September 2011. → М33

[9] Bojović,B., Petrović,M., Miljković,Z., Babić,B., Matija,L., Lubrication Prediction in Digital Manufacturing,Proceedings of the 6th International Working Conference ”Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches”, pp. 475-480, Belgrade, Serbia, 6th – 10th June 2011. М33

 

Д1.1.3 Радови саопштени на скуповима националног значаја, штампани у целини 

[10] Бабић,Б., Миљковић,З., Бугарић,У., Бојовић,Б., Вуковић,Н., Митић,М., Петровић,M., Примена интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснованa на еколошким принципима - преглед резултата истраживања на пројекту ТР-35004, 38. ЈУПИТЕР Конференција, Уводни рад, Зборник радова – CD, стр. УР.67- УР.75, Београд, 15-16. мај, 2012. М63

[11] Петровић,М., Данилов,И., Лукић,Н., Главоњић,М., Кокотовић,Б., Механистичка идентификација модела силе при ортогоналном резању, 37. ЈУПИТЕР Конференција, 33. симпозијум „НУ-РОБОТИ-ФТС“, Зборник радова - CD, стр. 3.93-3.102, Београд, 10-11. мај, 2011. М63

[12] Петровић,М., Миљковић,З., Бабић,Б., Човић,Н., Вештачке неуронске мреже и аксиоматска теорија пројектовања у концепцијском пројектовању роботизованог унутрашњег транспорта, 37. ЈУПИТЕР Конференција, 33. симпозијум „НУ-РОБОТИ-ФТС“, Зборник радова - CD, стр. 3.72-3.79, Београд, 10-11. мај, 2011. М63

[13] Петровић,М., Лукић,Н., Вуковић,Н., Миљковић,З., Мобилни робот у унутрашњем транспорту материјала интелигентног технолошког система – едукација и развој, 36. ЈУПИТЕР Конференција, 32. симпозијум „НУ-РОБОТИ-ФТС“, Зборник радова - CD, стр. 3.85-3.90, Београд, 11-12. мај, 2010. М63

 

Ђ. ТЕХНИЧКА И РАЗВОЈНА РЕШЕЊА - алгоритми, методе и софтвери

1) Петровић,М., Миљковић,З., Вуковић,Н., Бабић,Б., Петронијевић,Ј., Оптимизација флексибилних технолошких процеса применом хибридног метахеуристичког алгоритма (нова метода: решава проблем оптимизације флексибилних технолошких процеса обраде дела, узимајући у обзир алтернативне машине алатке и алтернативне алате за сваку од операција, развијана је у пројекту ТР-35004 МПНиТР Владе Републике Србије), 2013. М85

2) Вуковић,Н., Миљковић,З., Митић,М., Петровић,М., Нови алгоритам за симултано оцењивање положаја мобилног робота и положаја карактеристичних објеката базиран на неуронском линеаризованом Калмановом филтру и сензорској информацији добијеној од калибрисане камере (нова метода: решава проблем симултаног оцењивања положаја мобилног робота и карактеристичних објеката у технолошком окружењу током обављања транспортног задатка у оквиру система унутрашњег транспорта сировина, полуфабриката, материјала и готових делова, развијана у пројекту ТР-35004 МПНиТР Владе Републике Србије), 2012. М85

3) Вуковић,Н., Миљковић,З., Митић,М., Бабић,Б., Петровић,М., Хибридни управљачки алгоритам за управљање и естимацију положаја интелигентног мобилног робота базираног на калибрисаној камери (нова метода: за управљање и естимацију положаја мобилног робота развијана у пројекту ТР-35004 Министарства просвете и науке Владе Републике Србије), 2011. М85

 

<Назад