BIOGRAFIJA

1.1 Tok školovanja

1982 Diplomirani mašinski inženjer, smera za proizvodno mašinstvo, usmerenje proizvodna kibernetika (mart 1982, prosečna ocena studiranja 8.63), Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

1989 Magistar tehničkih nauka (april 1989), Proizvodno mašintvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Teza: Istraživanje i razvoj sistema za adaptivno spajanje delova u montaži primenom robota; mentor: prof. dr V.R. Milačić.

1996 Doktor tehničkih nauka (oktobar 1996), Proizvodno mašintvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Teza: Model aktivnog adaptivnog upravljanja procesom spajanja delova u montaži primenom redundantnih robota; mentor: prof. dr V.R. Milačić.

Magistarska teza: “Istraživanje i razvoj sistema za adaptivno spajanje delova u montaži primenom robota”, Magistarska teza, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Mart 1989.

Doktorska disertacija: “Model aktivnog adaptivnog upravljanja procesom spajanja delova u montaži primenom redundantnih robota”, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Oktobar 1996.

1.3 Kretanje u službi

1982 Projektant modula specijalnih i NC mašina alatki, Ivo-Lola-Ribar – FAM (Fabrika alatnih mašina),

1984 Asistent pripravnik sa punim radnim vremenom, Katedra za prizvodno mašinstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

1992 Istraživač saradnik sa punim radnim vremenom, Institut za proizvodno mašinstvo i kompjuterski integrisane tehnologije, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

1997 Asistent sa punim radnim vremenom, Katedra za prizvodno mašinstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

1998 Docent sa punim radnim vremenom, Katedra za prizvodno mašinstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2003 Vanredni profesor sa punim radnim vremenom, Katedra za prizvodno mašinstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

1.4 Poznavanje stranih jezika

Engleski – čita, piše, govori

Ruski – čita, piše, govori

1.5 Rad u nastavi

U periodu od prvog izbora u zvanje asistenta pripravnika na Katedri za proizvodno mašinstvo, pa do danas, aktivno učestvovao u izvodjenju svih oblika nastave i unapredjivanju laboratorijskog i praktičnog rada studenata u oblasti Proizvodnog mašinstva.

1984 Asistent pripravnik sa punim radnim vremenom, Katedra za prizvodno mašinstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

Auditorne i laboratorijske vežbe iz predmeta: Tehnologija mašinogradnje, Mašine alatke, Industrijski roboti, Proizvodni sistemi, Automatizacija proizvodnje, Kompjuterski integrisane tehnologije.

1992 Istraživač saradnik sa punim radnim vremenom, Institut za proizvodno mašinstvo i kompjuterski integrisane tehnologije, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

· Auditorne i laboratorijske vežbe iz predmeta: Tehnologija mašinogradnje, Mašine alatke, Automatizacija proizvodnje, Kompjuterski integrisane tehnologije, Kibernetika.

· Učestvuje u izvodjenju nastave u odeljenjima u Valjevu i Užicu, predmet: Automatizacija proizvodnje

· Postavlja dve nove laboratorijske vežbe sa pratećom opremom (hardver + softver) na predmetu Kompjuterski integrisane tehnologije:

o Vežba I – Distribuirani sistemi upravljanja primenom programabilnih automata na primeru robotizovane ćelije za obradu deformisanje (ekscentar prese, dvoruki pneumatski robot, ulazno/izlazno medjuskladište)

o Vežba II – Sistemi za nadzor i upravljanje proizvodnim procesima primenom računara (vežba bazirana na primeni AFCON softverskog razvojnog alata)

· Formira osnovnu strukturu laboratorijske operme u Laboratoriji za automatizaciju proiizvodnih procesa – edukacioni sto za pneumatiku i elektropneumatiku; 3 programabilna automata Iskra IPK11 sa pratećim softverom za razvoj aplikacija IPN30 na PC računaru (donacija Iskra Kibernetika), edukacioni sto sa dva pneumatska manipulaciona robota i otvorenim upravljačkim sistemom (donacija TRAYAL Korporacije), edukacioni panoi za oblast penumatike.

· Postavlja dve nove laboratorijske vežbe na predmetu Automatizacija proizvodnje

o Vežba I – Elektropneumatski sistemi i primena programabilnih automata – sinteza sekvencijalnih upravljačkih zakona sa osnovnim logičkim funkcijama (programabilni automat Iskra IPK 11)

o Vežba II – Elektropneumatski sistemi i primena programabilnih automata – primena brojača i softverskih časovnika (programabilni automat Iskra IPK 11)

1996 Asistent sa punim radnim vremenom, Katedra za proizvodno mašinstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

Auditorne i laboratorijske vežbe iz predmeta: Tehnologija mašinogradnje, Projektovanje obradnih sistema, Kibernetika.

Uz mentorstvo profesora V. R. Milačića, uvodi u nastavu i u potpunosti drži sva predavanja za novi predmet: Tehnologija montaže, na specijalističkim studijama na Katedri za proizvodno mašinstvo, Grupa za Tehnološki Menadžment , školska 1997/98

1998 Docent sa punim radnim vremenom (biran za predmete Kibernetika i Projektovanje obradnih sistema), Katedra za proizvodno mašinstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

1. Izvodjenje kompletne nastave iz predmeta Kibernetika i Projektovanje obradnih sistema;

2. Poslediplomske studije, predmet Tehnologija montaže;

3. Poslediplomske studije na engleskom jeziku za libijske studente, postavlja dva nova kursa: Engineering measurements i Assembly systems and methods; učestvuje u predavanjima na kursevima: Manufacturing technology i Tools, jigs and fixtures.

4. Mentor 12 diplomskih radova studenata smera za Proizvodno mašinstvo i učešće u preko 50 komisija za odbranu diplomskog rada; Mentor dve magistarske teze:

“Modeling and optimization of automatic part mating operations in industrial assembly”, Kandidat: Amer I. Elkut

“Primena vejvlet transformacije u prepoznavanju nestacionarnih fenomena u oblasti proizvodnih tehnologija”, Kandidat: Živana Jakovljević, u fazi izrade.

KIBERNETIKA (VI semestar smera Proizvodno mašinstvo): Preuzimanjem predmeta Kibernetika vrši značajno osavremenjavanje predavanja, uvodjenjem novih nastavnih celina:

· Nova poglavlja opšte teorije dinamičkih sistema: pojam prostora stanja i funkcije prelaza upravljivosti, osmotrivosti i stabilnosti dinamičkih sistema, sistemi sa povratnom spregom i funkcija upravljanja.

· Nova poglavlja u teoriji informacionih mašina – konačni automati i problem k-ekvivalencije; particije skupa stanja; ekvivalentna, povezana i redukovana mašina

· Nova poglavlja iz teorije veštačkih jezika, operacija nad stringovima i formalnih gramatika.

· Fazi logika: fazi skupovi i fazi skupovne operacije; fazi lingivstička promenljiva; fazi logičke formalne strukture; aproksimativno zaključivanje; fazi klasterovanje i problem optimizacije broja klastera

· Neuronske mreže i paralelno procesiranje: matematički model veštačkog neurona; neuronska polja; teorija adaptivne rezonanse - ART neuronske mreže; neuroperceptron – matematički model i matematičke osnove učenja (algoritam povratnog prostiranja greške i učenje sa nadzorom)

· Matematička teorija prepoznavanja oblika: pojam osobenosti, vektora oblika i prostora osobenosti; pojam klasifikacije, mere sličnosti i prototip; algoritam IZODATA

i osavremenjavanje vežbanja, uvodjenjem novih laboratorijskih vežbi i laboratorijske opreme:

· Konačni automati i veštački jezici – regularna gramatika Tip 3 (Noam Čomski klasifikacija).

· Fazi logičke formalne strukture i njihova primena u upravljanju proizvodnim sistemima – primer upravljanja nelinarnim procesom primenom Mamdani-Assilian fazi upravljačkog sistema (prvi fazi kontroler na Mašinskom fakultetu i prateći razvojni softver za njegovo programiranje).

· Osavremenjena vežba iz primene digitalne obrade slike i veštačkog gledanja, uz primenu MatLab softverske platforme i nove opreme.

U izvodjenju studentskog rada na projektnom zadatku iz predmeta Kibernetika uvedena je ekstenzivna primena MatLab softverskog paketa kao opšteg okruženja za inženjerska izračunavanja i simulaciju dinamičkih sistema.

PROJEKTOVANJE OBRADNIH SISTEMA (IX semestar smera Proizvodno mašinstvo): Preuzimanjem predmeta Projektovanje obradnih sistema uvodi širu primenu Aksiomatskog projektovanja, kao opšteg formalnog okvira za savremeno projektovanje složenih proizvodnih sistema. U program vežbanja, uvodi dve nove laboratorijske vežbe:

· Identifikacija dinamičkog odziva obradnih sistema

· CNC upravljački sistemi mašina alatki - struktura i komponente upravljačkih sistema (obezbedjuje i instališe novu laboratorijsku opremu otvorenog tipa, specijalno razvijenu za edukaciju u oblasti upravljanja mašina alatki).

Udžebenički materijal: Petrović P. B., "Inteligentni sistemi za montažu”, Mašinski fakultet u Beogradu, SBN 86-7083-342-5, 1999; koristi se kao dopunski udžbenik za predmete Kibernetika i Projektovanje obradnih sistema.

2003 Vanredni profesor sa punim radnim vremenom (biran za grupu predmeta na smeru za proizvodno mašinstvo; predavanje iz predmeta Kibernetika i Projektovanje obradnih sistema), Katedra za proizvodno mašinstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

1.6 Aktivnost u profesionalnim udruzenjima

1999 Dopisni član CIRP - International Institution for Production Engineering Research, (Paris).

2000 Član IEC (International Electrotechnical Commission) komisije za standarde za Jugoslaviju, Predsednik Tehničkog komiteta 65B – Merenje i upravljanje u industrijskim procesima – uredjaji (Industrial-Processes Measurement and Control (Devices)).

2001 Član ekspertskog tima Vlade republike Srbije za restruktuiranje i konsolidaciju LOLA Korporacije.

2001 Predsednik komisije za komunikaciono informacioni sistem Maštinskog fakulteta u Beogradu

2003 Predstavnik Mašinskog fakulteta u Savetu računarskog centra Univerziteta u BeograduUčešće na naučnim skupovima sa izlaganjima, predsedavanje skupovima

1. Učešće i izlaganje rada na: Seminar on manufacturing Systems (CIRP), Stocholm, SWEDEN, June 5-6, 1989.

2. Učešće i izlaganje rada na: 10-th International Conference on Computer-Aided Production Engineering, Palermo, june 7-9, 1994, ITALY.

3. Učešće i izlaganje rada na: The 4th International Conference on Soft Computing IIZUKA’96, 1996, JAPAN.

4. Učešće i izlaganje rada na: 27th International Symposium on Industrial Robots, 1996, Milan, ITALY.

5. Učešće i izlaganje rada na: The 2nd World Congress on Intelligent Manufacturing Processes and Systems, 1997, Budapest, HUNGARY.

6. Učešće i izlaganje rada na: 48th CIRP General Assembly, Athens, GREECE, Vol.47/1, 1998.

7. Učešće i izlaganje rada na: The 5th International Conference on Soft Computing IIZUKA’98, 1998, JAPAN

Predsedavajući sesije: DYNAMICAL SYSTEMS

Dear Dr. Petar B. Petrovic,

Thank you for your cooperation to the 5th International Conference on Soft Computing and Information/Intelligent Systems (IIZUKA'98). Since your great contribution in the fields covered by IIZUKA has been well known, I would like you to chair the following session:

Date & Time: 15:50-17:10 / October 17 (Sat.)

Session No. : E-3

Name of the session : DYNAMICAL SYSTEMS

I am looking forward to seeing you in Iizuka very soon.

Sincerely,

Takeshi Yamakawa, Ph.D., Organizing Committee Chairman

8. Učešće i izlaganje rada na: Seminar INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS – Theory and Practice, Sept.1998, Belgrade, Yugoslavia, pp.: 69-85.

9. Učešće i izlaganje rada na: 49th CIRP General Assembly, Montreux, SWITZERLAND, 1999.

10. Učešće i izlaganje rada na: CVM 2002 International Conference on Mechanical Vibrations, Temisoara, ROMANIA, 2002.

Predsedavajući sesije za Biomehaničke sisteme

Učešće na: AWK ’02 (Aachener Werkzeugmaschinen Kolloquium); Production Engineering – The Competitive Edge – Aachen Apporach

Učešće na svim JUPITER konferencijama od 1984. Od izbora u zvanje docenta ušešće u programskom odboru JUPITER konferencije i u predsedavanju sesijama

Učešće na većem broju Savetovanje proizvodnog mašinstva. Od izbora u zvanje docenta ušešće u predsedavanju sesijama.

1.8 Posete univerzitetima, institutima i istraživačkim laboratorijama

1988 Poseta Fraunhofer institutu, Institut za automatizaciju proizvodnje - IPA, Stuttgart, GERMANY

1989 Poseta Visokoj kraljevskoj tehniškoj školi, KTH, laboratorija za automtsku montažu, Stocholm, SWEDEN.

1994 Poseta Tehničkom univerzitetu u Palermu, Plaermo, ITALY

1996 Poseta Kyushu Institute of Tehchnology, Iizuka, Fukuoka, JAPAN

1996 Poseta Fuzzy Logic Systems Institute (FLSI), Iizuka, Fukuoka, JAPAN

1998 Poseta Kyushu Institute of Tehchnology, Iizuka, Fukuoka, JAPAN

1998 Poseta Fuzzy Logic Systems Institute (FLSI), Iizuka, Fukuoka, JAPAN

2002 Poseta Politehničkom univerzitetu u Temišvaru, Temisoara, ROMANIA

2002 Poseta Fraunhofer institutu, Institutu za proizvodne tehnologije IPT; Aachen, GERMANY

2002 Poseta Laboratoriji za alatne mašine WZL, Aachen, GERMANY

2003 Poseta Tehničkom univerzitetu Minhen, Institut za alatne mašine i upravljanje proizvodnjom, Munich, GERMANY

2003 TZV-Technologiezentrum Verkehrstechnik COTBUS, Berlin, GERMANY

3. Udžbenici i pomoćni udžbenici

1. Petrović P. B., "Inteligentni sistemi za montažu”, Knjiga 7 u monografskoj seriji Inteligentni tehnološki sistemi, editor Profesor V.R. Milačić, ISBN 86-7083-342-5, Mašinski fakultet u Beogradu, 1999, Pomoćni udžbenik za predmete Kibernetika i Projektovanje obradnih sistema

4. Objavljene knjige i monografije

1. Kasabov, Nikola and Kozma, Robert, (Eds) "Neuro-Fuzzy Techniques for Intelligent Information Systems”, Chapter 20: Petrović P., Milačić V., "Fuzzy-Impedance Controller for Constrained Robot Motion”, pp.: 397-414, Springer-Verlag Co. - Phisica-Verlag, Hilderberg New York, 1999, ISBN 3-7908-1187-4.

2. Cho, Sung-Bae, (Editor) "PRACTICAL APPLICATIONS OF SOFTCOMPUTING IN ENGINEERING”, Chapter 3: Petrović, P.B., "Predictive Fuzzy Model for Control of an Artificial Muscle”, pp.: 69-92, World Scientific Publishing Company, 2001, ISBN 981-02-4523-8.