SPISAK RADOVA

U casopisima

Na domaćim skupovima

U inostranstvu

 


 

Objavljeni radovi u časopisima medjunarodnog značaja

1. Milačić, V. R. and Petrović P. B., "Designing Chamfers for Automatic Assembly", Manufacturing Systems, Vol.19, No. 2, 1990, pp.: 135-147.

2. Petrović P., Milačić V., "A Concept of an Intelligent Fuzzy Control for Assembly Robot”, Annals of the CIRP, Vol.47/1, 1998, pp.: 9-12.

3. Petrović, P. B. and Milačić, V. R., "Adaptive Fuzzy Control of Mechanical Behavior for a Two Degree-of-Freedom Robotic Manipulator", Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 9, No. 4, Kluwer Academic Publishers, ISSN 0956-5515, 1998, pp.:369-375.

4. Petrović, P. B. and Milačić, V. R., "An Adaptive Fuzzy Network for the Control of Manipulating Robot Dynamic Behavior", International Journal of Control & Cybernetics, Special Issue on "Control with Softcomputing", Vol. 27, No. 4, 1998, pp.: 503-519.

5. Petrović P., Milačić V., "Closed-form Resolution Scheme of the Direct Kinematics of Parallel Link Systems Based on Redundant Sensory Information”, Annals of the CIRP, Vol. 48/1, 1999, pp.: 341-344.

6. Petrović P., Milačić V., Dželatović G., "New Feeding System For High Speed Assembly Of Small Parts”, Annals of the CIRP, Vol.49/1, 2000, pp.: 9-12.

7. Petrović P., "A Fast One-Pass Algorithm for Data-Driven Fuzzy Pattern Recognition”, International Journal of Fuzzy Systems, Vol.4, No.2, 2002, pp.: 680-689.

Objavljeni radovi u časopisima nacionalnog značaja

1. Spasić Ž., Pilipović M., Putnik G., Petrović P., "Modeliranje domaćeg CIM-preduzeća i medjunarodni standardi", Univerzitet u Beogradu - Saopštenja Mašinskog fakulteta, UDK 621, godina XXI broj 1, maj 1992, str.: 18-22.

2. Petrović P., Lukač Ž., Novaković G., Ćirić D., "Primena laserskih proksimetara sa optičkom triangulacijom kod merenja debljine metalkordnog gumiranog platna", TEHNIKA, UDC 62(062.2)(497.1), godina 52, No 1, 2003, str.:1-10.

3. P.B. Petrović, “Outline of a New Feature Space Deformation Approach in Fuzzy Pattern Recognition” 2003.

 


 

Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja

1. Rakić M., Petrović P., “Jedan pristup projektovanju prenosnika pomoćnog kretanja numerički upravljanih mašina alatki”, 9. JUPITER Konferencija, Herceg Novi, 7-11. Feb. 1983. god., str.: 173-187.

2. Rakić M., Petrović P., Šajinović G., “Primena transfer linija sa fleksibilnom koncepcijom u motornoj industriji”, 10. JUPITER Konferencija, Cavtat, Feb. 1984. god., str.: 189-201.

3. Petrović P., Gligorijević Z., “Industrijski roboti u tehnologiji montaže”, V jug. simpozijum Nove tehnologije u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala, 12. JUPITER Konferencija, Cavtat, Feb. 1986. god., str.: 75-84.

4. Milačić V., Petrović P., Pešić V, Jovanović R., “Analiza uticaja kvaliteta delova na performanse indeksnih transfer sistema za automatsku montažu proizvoda”, VI jug. simpozijum Nove tehnologije u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala, 13. JUPITER Konferencija, Cavtat, 10-11. Feb. 1987. god., str.: 263-268.

5. Putnik G., Petrović P., Milutinović N., "Prilog pitanjima primene TV kamere za prepoznavanje objekata i njegovog položaja u tehnologiji automatske montaže proizvoda ", 10. jugoslovenski simpozijum "NU-Roboti-FTS", 14. JUPITER Konferencija, Cavtat, Feb., 1988. god, str.: 79-87.

6. Petrović P., Milačić V., “Višekomponentni senzor sile za robotizovanu montažu”, VIII jug. simpozijum CIM u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala, 15. JUPITER Konferencija, Cavtat, 5-17. Feb. 1989. god., str.: 191-200.

7. Petrović P., Milačić V., "Prilog problemu tehnološke identifikacije industrijskih robota za montažu", 13. jugoslovenski simpozijum "NU-Roboti-FTS", 17. JUPITER konferencija, Kopaonik, 7﷓12 juli, 1991. god, str.: 53-64.

8. Petrović P., Pešić V., Jovanović R., Jovanović D., "CIM koncept automatske montaže familije gasnih filtera", 14. jugoslovenski simpozijum NU-ROBOTI-FTS, 18. JUPITER konferencija, Kopaonik, 1992 god. str.: 135-140.

9. Kalajdžić M., Pilipović M., Petrović P., "Proizvodno mašinstvo - laboratorija za automatizaciju proizvodnih procesa", 14. jugoslovenski simpozijum NU-ROBOTI-FTS, 18. JUPITER konferencija, Kopaonik, 1992 god., str.: 141-152.

10. Petrović P., Majstorović V., Rakić M., Pešić V., Jovanović R., Simijonović N. i marinković T., "Primena tehnologije ekstrudiranih Al’profila u izradi modularnih pneumatskih manipulatora za automatsku montažu ", 15. jugoslovenski simpozijum NU-ROBOTI-FTS, 19. JUPITER konferencija, Prohor Pčinjski, 1993 god., str.: 95-102.

11. Petrović P., Spasić Ž, Stojković S.. Pešić V. Simijonović N., "Fleksibilna automatizacija u funkciji kvaliteta", 21. godisnja konferencija, JUSK Jugoslovensko udruženje za standardizaciju i kvalitet, Beograd, 25-27 maj 1994.god.

12. Stojković S., Petrović P., Spasić Z., Pesić V., Simijonović N., "Simulaciona analiza montažnih transfer linija sa zastojima radnih stanica i medjuskladištima konačnog kapaciteta", 13. jugoslovenski simpozijum CIM u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala, 20. JUPITER konferencija, Beograd, 1994 god., str.: 121-126.

13. Maksimović B., Petrović P., Spasić Ž., "Simulacioni model za praćenje informacionih tokova u CIM-preduzeću", 13. jugoslovenski simpozijum CIM u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala, 20. JUPITER konferencija, Beograd 1994 god., str.: 95-100.

14. Roškić A., Petrović P., Spasić Ž., "Komunikacije grafičkom informacijom u CIM ambijentu", 13. jugoslovenski simpozijum CIM u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala, 20. JUPITER konferencija, Beograd 1994 god., str.: 101-106.

15. Spasić Ž., Ivković B., Vraneš S., Rac A., Pijevac T., Arsovski S., Ječmenica R., Djordjević Lj., Komadinić V., Petrović P., “CIM - modeli za upravljanje poslovno-proizvodnim sistemima i njihov transfer ka drugim granama industrije”, Uvodni rad, 21. JUPITER konferencija, Beograd, 1995 god., str.: 1.1-1.10

16. Spasić Ž., Petrović P., Pešić V., “Model CIM-sistema kompanije sa heterogenim proizvodnim programima preduzeća”,14.jugoslovenski simpozijum CIM u strategiji tehnološkog razvoja industrije prerade metala, 21. JUPITER konferencija, Beograd, 1995 god., str.: 1.191-1.196.

17. Petrović P., “Dinamički model procesa montaže-slučaj normalnih harmonijskih oscilacija objekata u kontaktu”, 17. jugoslovenski simpozijum NU-ROBOTI-FTS, 21. JUPITER konferencija, Beograd, 1995 god., str.: 3.111-3.116.

18. Stojadinović A., Petrović P., Pilipović M., “Koncept sistema za praćenje paleta na fleksibilnim linijama za montažu”, 17. jugoslovenski simpozijum NU-ROBOTI-FTS, 21. JUPITER konferencija, Beograd, 1995, str.: 3.167-3.172.

19. Stojković S., Petrović P., Spasić Ž., “Planiranje i upravljanje radom automatske linije za montažu”, 23. jugoslovenski simpozijum Upravljanje proizvodnjom u industriji prerade metala, 21. JUPITER konferencija, Beograd, 1995 god., str.: 4.151-4.156.

20. Petrović P., Pilipović M., Stojadinović A. “Primena programabilnih upravjača u upravljanju linijama za automatsku montažu’, V konferencija SAUM - Sistemi Automatskog Upravljanja i Merenja, Novi Sad, 1995, str.: 331-334.

21. Stojadinović A., Petrović P., Pilipović M., Pešić V., Distribuirani upravljački sistemi na bazi programabilnih upravljača i njihova integracija u CIM koncept”, 22. JUPITER konferencija, Beograd, 1996, str.: 1.109-1.114.

22. Petrović P., Cupać D., “Simulacija nelinearnih mehaničkih sistema u MATLAB-SIMULINK okruženju”, 22. JUPITER konferencija, 18. jugoslovenski simpozijum NU-ROBOTI-FTS, Beograd, 1996, str.: 3.41-3.45.

23. Petrović P., Pilipović M., Spasić Ž., Stojadinović A., Pešić V., “Primena elektropneumatskih sistema na linijama za automatsku montažu”, 25. Stručni skup o hidropneumatičkoj automatici i novim tehnologijama HIPNEF ‘96. Vrnjačka Banja, 1996, str.: 95-102.

24. Tanasković M., Spasić Ž., Debeljković D., Petrović P., “Dinamika procesa obrade drveta - I deo: Mašine za obradu drveta kao objekti automatskog upravljanja”, 25. Stručni skup o hidropneumatičkoj automatici i novim tehnologijama HIPNEF ‘96. Vrnjačka Banja, 1996, str.: 171-178.

25. Tanasković M., Debeljković D., Spasić Ž., Petrović P., “Dinamika procesa obrade drveta - II deo: Matematički model procesa struganja drveta”, 25. Stručni skup o hidropneumatičkoj automatici i novim tehnologijama HIPNEF ‘96. Vrnjačka Banja, 1996, str.: 178-186.

26. Tanasković M., Petrović P., Debeljković D., Spasić Ž., “Dinamika procesa obrade drveta - III deo: Matematički model upravljačkog sistema za upravljanje procesom struganja drveta i simulacija ponašanja SAU”, 25. Stručni skup o hidropneumatičkoj automatici i novim tehnologijama HIPNEF ‘96. V. Banja, 1996, str.:187-196.

27. Petrović P., “Dinamički model trenja u procesu spajanja”, International Scientific Conference on Heavy Machinery - HM ’96, Kraljevo, YUGOSLAVIA, 1996, str.: 4.282-4.287.

28. Petrović, P, Milačić, V. "Upravljanje popustljivošću manipulacionih robota sa aspekta njihove primene u tehnologiji montaže", 26. Medjunarodno savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Podgorica-Budva, 1996, str.: 781-786.

29. Zrnić Dj., Marković D., Petrović P., Šijački V., Ćuprić N., Stepanović P., "Development of an Automatic Line for Production of Active Cutting Tools of Rotary Machines for Soil Cultivation", 14th International Conference on Industrial Handling and Warehousing-ICMHW’96, 1996, Beograd, Yugoslavia, pp.: 3.173-3.181.

30. Petrović P., “Poredjenje svojstava popustljivosti i mobilnosti SCARA robota sa aspekta njegove primene u zadacima spajanja delova”, 19. jugoslovenski simpozijum NU-ROBOTI-FTS, 23. JUPITER konferencija, Beograd, 1997 god., str.: 209-214.

31. Spasić Ž., Pilipović M., Petrović P., Stefanović N., Stojadinović A., “Integracija tehnologija za CIM: Od strateških postavki do razvoja i primene”, VI medjunarodna konferencija MMA 97, Sombor, 1997 god., str: 905-912.

32. Stojadinović A., Pilipović M., Petrović P., Mesto i uloga programabilnih upravljača u kompjuterski integrisanim tehnološkim sistemima, 23. JUPITER Konferencija, 16. simpozijum CIM u strategiji tehnološkog razvoja, Beograd, 1997 god., str.: 59-64.

33. Petrović P., Milačić V.R., “Rešenje problema direktne kinematske transformacije mehanizma sa paralelnom kinematikom primenom senzorske redundanse”, 21. jugoslovenski simpozijum NU-ROBOTI-FTS, 25 JUPITER konferencija, Beograd, 1999 god., str.: 3.51-3.58.

34. Pilipović M., Petrović P., Stojadinović A., “Programabilni kontroleri u automatizaciji savremene proizvodnje”, 21. jugoslovenski simpozijum NU-ROBOTI-FTS, Beograd, 1999 god., str.: 3.1-3.8.

35. Dželatović G., Petrović P. “Koračni dodavač – novi sistem za automatsku montažu malih delova”, 26. JUPITER Konferencija, 22. jugoslovenski simpozijum NU-ROBOTI-FTS, 25 JUPITER konferencija, Beograd, 2000 god., str.: 3.273-3.278.

36. Petrović, P. "Dinamički model liearnog vibracionog konvejera", 28. Medjunarodno savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Kraljevo, 2000, str.: 3.1-3.6.

37. Petrović P., Lukač Ž., Novaković G. “Automatsko merenje debljine metalkordnog gumiranog platna primenom laserskih senzora sa jednostrukom triangulacijom”, 27. JUPITER Konferencija, 23. jugoslovenski simpozijum NU-ROBOTI-FTS, Beograd, 2001 god., str.: 3.85-3.90.

38. Petrović P., Jakovljević Ž., “Revitalizacija i modernicazija alatnih mašina primenom savremenih programabilnih automata sa NC modulima”, 28. JUPITER Konferencija, 24. jugoslovenski simpozijum NU-ROBOTI-FTS, Beograd, 2002 god., str.: 3.99-3.104.

39. Petrović P., Lukač Ž., Novaković G., “Sistem za automatsko merenje debljine gumiranog platna primenom laserskih proksimetara sa jednostrukom triangulacijom.”, 28. NSS HIPNEF, Vrnjačka Banja, Oktobar 2002 god., str.: 405-410.

40. Jakovljević, Ž., Petrović, P., Ilić, G., "Rekonstrukcija linije za proizvodnju gumiranih traka", 29. Medjunarodno savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Beograd, 2002, str.: 3.1-3.6.

41. Jakovljević, Ž., Petrović P., “Rekonstrukcija rotacione prese za vulkanizaciju”, 25. jugoslovenski simpozijum NU-ROBOTI-FTS, 29 JUPITER konferencija, Beograd, 2003 god., str.: 3.37-3.40.

42. Petrović, P., Lukač, Ž., Novaković, G., Ćirić, D., Krstić,. Ž., “Bezkontaktno merenje debljine metalkordnog gumiranog platna primenom laserskih proksimetara sa jednostrukom optičkom triangulacijom”, 6. Medjunarodna konferencija upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM-03, Beograd, 2003 god., str.: 61-74.

 


 

Radovi saopšteni na skupu medjunarodnog značaja

1. Milačić, V. R. and Petrović P. B., "Designing Chamfers for Automatic Assembly", 21st international Seminar on manufacturing Systems (CIRP), Stocholm, SWEDEN, June 5-6, 1989, pp.: 2.39-2.59.

2. Spasić Z., Petrović P. Pešić V.,"Flexible automatic system for air filter assembly", 10-th International Conference on Computer-Aided Production Engineering, Palermo, june 7-9, 1994, ITALY, pp.: 391-398.

3. Petrović P., “Consrained Motion Control of Redundant Manupulating Robots”, International Seminar in Precision and Electronic Technology - INSEL ’95, Warszawa, 1995, POLAND, pp.:35-43.

4. Spasić Ž., Tošković M., Pilipović M., Petrović P., Milošević S., Kalajdžić M., "Flexible Assembly of Air Filters and Architecture for CIM Integration", International Conference on Modern Technology in Manufacturing Processes - TMCM ’96, 1996, Iasi, ROMANIA, pp. 370-377

5. Petrović P., Milačić V., "Advanced Information Technologies for Impedance Control and Isotropic Behaviour of Manipulating Robots”, The 4th International Conference on Soft Computing IIZUKA’96, 1996, JAPAN, pp.: 342-345.

6. Petrović P., Milačić V., "Concept of Fuzzy Controller for Redundant Robots - Contribution to Robotic Assembly”, 27th International Symposium on Industrial Robots, 1996, Milan, ITALY, pp.: 949-954.

7. Petrović P., Milačić V., "Adaptive Fuzzy Control of Mechanical Behaviour for 2-dof Robotic Manipulator”, The 2nd World Congress on Intelligent Manufacturing Processes and Systems, 1997, Budapest, HUNGARY, pp.: 602-607.

8. Petrović P., Milačić V., "Adaptive Fuzzy Controller for Robotic Manipulator Designed by Asymptotic Stability Criterion”, The 29th International Symposium on Robotics, Birmingham, ENGLAND, 27 - 30 April 1998, pp.:379-382.

9. Petrović P., Milačić V., "A Concept of an Intelligent Fuzzy Control for Assembly Robot”, 48th CIRP General Assembly, Athens, GREECE, Vol.47/1, 1998, pp.: 9-12.

10. Petrović P., Milačić V., "A Fuzzy Dynamic Model and Control of an Artificial Pneumatic Muscle”, The 5th International Conference on Soft Computing IIZUKA’98, 1998, JAPAN, pp.: 801-804.

11. Petrović P., "Predictive Fuzzy Model for Control of an Artificial Pneumatic Muscle”, The 4th International Seminar INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS – Theory and Practice, Sept.1998, Belgrade, Yugoslavia, pp.: 69-85.

12. Petrović P. B., Putnik G. D., and Milačić V. R., "An Optimization of Parallel Manipulator Sensor Redundancy from the Aspect of the Forward Kinematics Problem Solution”, The 5th International Conference on Mechatronics M2VIP'98, Sept. 1998, Nanjing, CHINA, pp.:

13. Spasić Ž., Tošković M., Pilipović M., Petrović P., Milošević S., Kalajdžić M., "Advanced Information Technologies for FMS of CIM Enterprise", Invited keynote paper, International Conference on Modern Technology in Manufacturing Processes - TMCM ’96, 1996, Iasi, ROMANIA, pp. 356-369

14. Petrović P., Pilipović M., Spasić Ž., Pešić V., "Flexible Assembly of Air Filters and Architecture for CIM Integration", International Conference on Modern Technology in Manufacturing Processes - TMCM ’96, 1996, Iasi, ROMANIA, pp. 370-377.

15. Petrović P., Milačić V., " Closed-form Resolution Scheme of the Direct Kinematics of Parallel Link Systems Based on Redundant Sensory Information”, 49th CIRP General Assembly, Montreux, SWITZERLAND, 1999, pp.: 341-344.

16. Petrović P., Milačić V., " New Linear Feeding System for High Speed Assembly Developed Using Axiomatic Design Theory”, The Third World Congress on Intelligent Manufacturing Processes & Systems, MIT, Cambridge MA, USA, June 28-30, 2000, pp: 290-295.

17. Petrović P., Milačić V., "Redundant Position Sensors in Parallel Link Mechanisms and Their Implications on Direct Kinematics Transformation”, The MATAR PRAHA 2000 International Congress, Praha, CZECH Republic, 2000.

18. Petrović P., Milačić V., Dželatović G., "New Feeding System For High Speed Assembly Of Small Parts”, 50th CIRP General Assembly, Sydney, AUSTRALIA, 2000, pp.: 9-12.

19. Petrović P., "Modeling and control of an artificial muscle, Part one: Model building”, CVM 2002 International Conference on Mechanical Vibrations, Temisoara, ROMANIA, 2002. pp: 93-98.

20. Petrović P., "Modeling and control of an artificial muscle, Part two: Model verification”, CVM 2002 International Conference on Mechanical Vibrations, Temisoara, ROMANIA, 2002. pp: 99-106.

21. Spasić Ž., Pilipović M., and Petrović P., "Computer based vibration monitoring and its role in predictive maintenance of CIM enterprise”, CVM 2002 International Conference on Mechanical Vibrations, Temisoara, ROMANIA, 2002. pp: 11-18.