А:.       ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

 

А.1.     Лични подаци

Др Зоран Миљковић, дипл.маш.инж., Универзитет у Београду - Машински факултет, редовни професор на Катедри за производно машинство.

1961.          Рођен 25. августа у Београду, Република Србија.

1968-76.     Завршио основну школу у Београду са одличним успехом, и то као носилац диплома „Вук Стефановић Караџић“ и „Јован Микић - Спартак“.

1976-80.     Завршио IV београдску гимназију са одличним успехом, а матурски рад му је награђен дипломом „Михаило Петровић - Алас“. За изузетне спортске резултате награђен је дипломом „Јован Микић - Спартак“.

1980-81.     Одслужио војни рок у Љубљани.

1988.          Дипломирао на Машинском факултету у Београду (Тема: Аутоматизација високорегалних складишта).

1988.          Професор стручних предмета у „Машинско-образовном центру Радоје Дакић“ у Београду.

1989-90.     Пројектант-конструктор у развојном делу фабрике „МИНЕЛ-прехрамбена опрема“.

1990-94.     После избора у звање асистента-приправника за предмет Технологија машиноградње, од 1. фебруара 1990. године ради на Машинском факултету Универзитета у Београду.

1994.          Одбранио је 8. фебруара магистарску тезу на Машинском факултету у Београду.

1994-01.     Биран у звање асистента за предмете Технологија машиноградње и Индустријски роботи, са реизбором за исте предмете 1998. године.

2000.          Одбранио је 31. августа докторску дисертацију на Машинском факултету у Београду.

2001-06.     Биран у звање доцента за предмете Технологија машиноградње и Индустријски роботи.

2006-10.     Биран у звање ванредног професора за ужу научну област Производно машинство.

2010-...       Изабран је 10. новембра 2010. године у звање редовног професора на Универзитету у Београду Машински факултет, за ужу научну област Производно машинство.

1989-...       Ожењен је супругом Александром и има двадесетогодишњу кћерку Катарину.

 

Истраживачке области: Технологије машинске обраде, Роботика и вештачка интелигенција, Мехатроника, Аутономни системи и машинско учење, Примена вештачких неуронских мрежа у производним технологијама, Групна технологија, Пројектовање фабричких постројења у металопрерађивачкој индустрији, Иновација инжењерског образовања и развој наставних учила.

Асоцијације: ЈУПИТЕР (Србија), A.M.S.E. Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises (France-Spain).

Енглески језик: говори, чита и пише.

Рад на рачунару: комплексно коришћење, развој софтвера и програмирање робота.

 

А.2.     Педагошка активност

 

1988.          Реализовао је наставне програме стручних предмета у „МОЦ Радоје Дакић“ у Београду.

1990-07.     Уводио је, организовао и реализовао све видове вежби (преглед самосталних задатака, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, преглед пројеката) на предметима: Технологија машиноградње, Индустријски роботи, Обрада материјала и Пројекат из производних система; уз извођење вежби и из Техничке кибернетике, Машина алатки и Пројектовања технолошких процеса, и то на Машинском факултету у Београду и на ВТА у Жаркову.

1991-07.     Континуирано је вршио иновирање вежби из предмета Технологија машиноградње и Индустријски роботи, а посебно се наводи увођење и реализација лабораторијских вежби везаних за програмирање индустријских робота „Гошко РГ-01“ и „MITSUBISHI Movemaster-EX“, као и антропоморфног мобилног робота сопственог развоја названог „Дон Кихот“.

1994-15.     Ментор више завршних (BSc) и дипломских-мастер радова (MSc). Члан комисија за одбрану преко 120 дипломских радова из области предмета на којима реализује наставу.

1998-15.     Објавио је, као један од коаутора, приручник-помоћни уџбеник „Технологија обраде резањем“ за предмете Технологија машиноградње (дипл.маш.инж.) и Технологија машинске обраде (BSc), са актуелним и модерно конципираним садржајем, који је имао седам издања.

2001-...       Одржава предавања на српском и енглеском јзику из следећих предмета: Технологија машиноградње 1 (дипл.инж.маш.), Технологија машинске обраде (BSc), Manufacturing Technology (BSc distance e-learning), Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc), Методе одлучивања (MSc-предмет је резултат рада на међународном пројекту TEMPUS JEP – 40069-2005), Decision-making methods (MSc), Интелигентни технолошки системи (MSc) и Intelligent Manufacturing Systems (MSc) на Машинском факултету у Београду.

2001-15.     Наставно-педагошки рад је оцењен највишим оценама студената (анонимне анкете за шк. 2006/07. ÷ 2013/14. год.): 4,62÷4,97 од макс. 5,00 за обавезни предмет Технологија машинске обраде (BSc); 4,53÷4,97 за изборни предмет Компјутерска симулација и вештачка интелиген- ција (BSc); 4,50÷4,88 за обавезни предмет Интелигентни технолошки системи (MSc); 4,75÷5,0 за обавезни предмет Методе одлучивања (MSc), што потврђују и захвалнице Савеза студената Машинског факултета и Спортског удружења „Машинац“ за шк. 2003/04. и 2004/05. год.

2003-...       Члан две комисије за оцену и одбрану магистарских теза на енглеском језику и седам комисија на српском језику, кaо и четрнаест комисија за докторске дисертације.

2006.          Похађао семинар Усавршавање универзитетских наставника – базични програм.

2006-...       Члан више комисија за избор кандидата у наставна и научно-истраживачка звања.

2006-...       Члан више комисија за нострификацију диплома (BSc и MSc) стечених у иностранству.

2006-...       Ментор једног магистарског и пет докторских радова (један је на енглеском језику), а као потенцијални ментор руководи програмом усавршавања једног докторанда, на енглеском језику.

2006-...       На докторским студијама Машинског факултета у Београду уводи и предаје предмете на српском и енглеском језику: Аутономни системи и машинско учење; Системи вештачких неуронских мрежа; Когнитивна роботика; Planning, Performing and Controlling Projects; Artificial Intelligence and Machine Learning; Advanced Manufacturing Systems; Competitive Manufacturing Management; Learning Management System.

2008-...       У оквиру електронске учионице Машинског факултета реализује предмете за учење на даљину, коришћењем „Moodle“ софтвера: Manufacturing Technology (BSc); Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc); Методе одлучивања (MSc); Decision-making methods (MSc); Интелигентни технолошки системи (MSc); Intelligent Manufacturing Systems (MSc); Planning, Performing and Controlling Projects (PhD); Artificial Intelligence and Machine Learning (PhD).

2009.          Пријављени програм за реализацију стручног усавршавања запослених у образовању за шк. 2009/10. годину под називом „Мехатронски системи и вештачка интелигенција“ (Каталог, бр. пр. 364, стр. 169), Завод за унапређивање образовања и васпитања је позитивно рецензирао и одобрио, што је био део активности пројекта „Иновација знања у образовању мехатроничара“.

2009.          Објавио је збирку решених задатака са изводима из теорије под насловом Вештачке неуронске мреже“ за предмете: Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc), Интелигентни технолошки системи (MSc), Методе одлучивања (MSc), Системи вештачких неуронских мрежа (PhD), и др. Ово је први универзитетски уџбеник са оваквим садржајем који је објављен у Србији. Изабрана је за најбољу књигу Машинског факултета у Београду издату у 2009. години, добивши награду „Свети Сава“ 27. јануара 2010. године.

 

А.3.     Научно-истраживачка активност

 

1990-15.     Учествовао је у истраживачким тимовима на преко 20 пројеката за привреду и то: „РТБ“-Бор, „ГОША“-Смедеревска Паланка, „Лола Систем“-Београд, „Соко Штарк“-Београд, „Милан Благојевић“-Смедерево, „Змај“-Београд, „Фабрика резног алата“-Чачак, „Монтпројект“-Београд, Buck-Београд, ФМП д.о.о.-Београд, Optix“-Земун, као и на бројним пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије.

1991-15.     Објавио је 126 радова у међународним часописима и часописима националног значаја, у зборницима радова међународних и националних конгреса, конференција, симпозијума и семинара, као и 5 радова/поглавља у научним монографијама међународног значаја (М14).

1993-...       Током вишегодишњег научно-истраживачког рада реализовао је: седам софтверских пакета и једну софтверску апликацију; две техничке реализације - антропоморфни мобилни робот и прототипски лабораторијски модел пројектованог технолошког система; шест оригиналних метода интелигентног управљања робота; два нова алгоритма емпиријског управљања мобилних робота; две оригиналне методе за терминирање производње; нову методу оптимизације кретања механизама – радног циклуса једнопозиционих транспортних машина са прекидним начином рада; нову методу за карактеризацију текстуре обрађене површине, нову методу за примену вештачке интелигенције у предикцији функционалног понашања обрађене површине материјала чија је квантификација текстуре дата преко фракталне димензије и нову методу која се односи на утврђивање одступања силе трења услед промене топографије површине током машинске обраде лима и биоматеријала. Софтвери сопственог развоја, BPnet и ART Simulator, користе се у додипломској настави у оквиру предмета: Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc), Методе одлучивања (MSc) и Интелигентни технолошки системи (MSc); за последипломце у изради магистарских теза и докторских дисертација, а од шк. 2008/09. и на докторским студијама (на енглеском језику) на Машинском факултету у Београду.

1993-...       Одржао је два научна предавања на Машинском факултету у Београду, уводно предавање на пленарној седници „Curriculum Development and ECTS Seminar“ у Будви и предавање на Округлом столу Вештачка интелигенција – практична примена у Ужицу.

1996-...       Рецензент је научних и стручних радова за међународне (SCI-Web of Science®) и националне часописе: Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing (ISSN 0890-0604)САД; Expert Systems with Applications (ISSN 0957-4174) – Велика Британија; Journal of Intelligent and Robotic Systems (ISSN 0921-0296) – Холандија; International Journal of Advanced Robotic Systems(ISSN 1729-8806) – Аустрија; International Journal of Production Research (ISSN 0020-7543) – Велика Британија; Materials and Manufacturing Processes (ISSN 1042-6914)САД; Mathematical Problems in Engineering (ISSN 1024-123x)САД; Engineering Applications of Artificial Intelligence (ISSN 0952-1976) – Велика Британија; Applied Soft Computing (ISSN 1568-4946) – Велика Британија; Applied Mathematical Modelling (ISSN 0307-904X)САД; Journal of Composite Materials (ISSN 0021-9983) – Велика Британија; Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part B: Journal of Engineering Manufacture (ISSN 0954-4054) – Велика Британија; Higher Education (ISSN 0018-1560) – Холандија; Thermal Science (ISSN 0354-9836)Србија; Control and Cybernetics (ISSN 0324-8569) Пољска; Strojarstvo(ISSN 0562-1887) – Хрватска; Tehnički Vjesnik_Technical Gazette(ISSN 1330-3651) – Хрватска; Advances in Robotics and Automation (ISSN 2168-9695)САД; AMSE Journal Advances in Modelling & Analysis, Series A: General Mathematical and Computer Tools (ISSN 1258-5769), B: Signal Processing and Pattern (ISSN 1240-4543), C: System Analysis, Control & Design (ISSN 1240-4535) Француска; Journal Contemporary Materials (ISSN 1986-8669) – Академија наука и умјетности Републике Српске; FME Transactions (ISSN 1451-2092)Србија; Journal of Applied Engineering Science (ISSN 1451-4117) – Србија; Scientific Technical Review (ISSN 0350-0667) Србија; Facta Universitatis: Series Mechanical Engineering (ISSN 0354-2025) Србија; ТЕХНИКА-Машинство (ISSN 0040-2176)Србија и Војнотехнички гласник (ISSN 0042-8469)Србија.

2003.         Објавио је научну монографију националног значаја „Системи вештачких неуронских мрежа у производним технологијама“ која је 27. јануара 2004. године добила награду „Свети Сава“ за најбољу књигу Машинског факултета издату у 2003. години, а такође је била номинована и за „Награду града Београда“ у области науке, априла 2004. године.

2005.          Рецензент пројеката на Конкурсу за најбољу технолошку иновацију у Републици Србији.

 

 

А.4.     Међународна афирмација

 

1995-15.     Учествовао са радовима на међународним конференцијама у Европи, Африци и САД.

1995-...      Посетио је познате универзитете, институте и лабораторије у Европи, САД и Африци, као што су: Технички универзитети у Брауншвајгу, Ерлангену, Берлину и Минхену у Немачкој, Универзитети у Болоњи и Милану у Италији, Технички универзитет у Бечу у Аустрији, Технички универзитет у Брну у Чешкој, Универзитет у Леону у Шпанији, „Georgetown University“ у Вашингтону у САД, „Aristoteles University“ у Солуну у Грчкој и „German University in CairoGUC“ у Египту.

1996-...       Рецензент радова за међународне конференције под покровитељством A.M.S.E. светске научне организације (Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises) основане у Француској 1981. године, са данашњим седиштем у Шпанији.

1999.           Изабран је у програмски одбор међународне конференције у области вештачке интелигенције „International A.M.S.E. Conference on Artificial Intelligence – ICAI'99“ (Дурбан, Јужна Африка)..

2004.          Изабран је у национални програмски одбор међународне конференције „11th International CIRP Life Cycle Engineering Seminar која је одржана у Београду.

2006.        Под покровитељством међународне организације WUS Austria, као локални експерт представник Универзитета у Београду, одржао је уводно предавање у оквиру пленарне сесије на међународном семинару „Curriculum Development and ECTS Seminar“, а као модератор организовао је радионицу радне групе за машинство, 6-9. јуна у Будви - Црна Гора. Учествовао је, као представник Универзитета у Београду, и у раду другог дела семинара „Curriculum Development and ECTS Seminar“ (група за инжењерство), 23-27. октобра у Будви.

2006-08.    Учествовао је у раду пројектног тима на међународном пројекту TEMPUS (Agreement Number CD_JEP – 40069-2005) под називом „Multidisciplinary Studies of Design in Mechanical Engineering“ (Конзорцијум су чинили: Technische Universitaet CaroloWilhelmina Braunschweig-Germany, Friedrich-AlexanderUniversitaet Erlangen-NuernbergErlangen-Germany, University of Belgrade-Serbia, MATMECBologna-Italy, University of Kragujevac-Serbia).

2008-15.    Изабран је за рецензента-експерта Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-101) и после рецензирања и оцењивања, на консензус састанцима у Бриселу евалуирао предлоге пројеката у оквиру FP7 2nd call People-2008-ITN (Panel-Engineering), уз утврђивање коначног ранга. Изабран је за рецензента-експерта Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-102), (евид. ознака: CT-EX2006C134719-103),  (евид. ознака: CT-EX2006C134719-105), (евид. ознака: CT-EX2006C134719-106), (евид. ознака: CT-EX2006C134719-107) и (евид. ознака: CT-EX2006C134719-111), да би после рецензирања и оцењивања, на консензус састанцима у Бриселу евалуирао предлоге пројеката у оквиру FP7-People-2010-IEF-IOF-IIF (Panel-Engineering), FP7-People-2011-ITN (Panel-Engineering),FP7-People-2012-ITN (Panel-Engineering),FP7-People-2012-IAPP (Panel-Engineering), FP7-People-2013-ITN (Panel-Engineering) и H2020-MSCA-ITN-2015 (Panel-Engineering), уз утврђивање коначног ранга.

2009-15.    Евидентиран као рецензент-експерт EACEA/07Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије, да би рецензирао предлоге пројеката Tempus и Erasmus Mundus програма.

                  Изабран је 28.04.2010. године за рецензента (евид. ознака: EACEA/P4/JF/rs/D (2010) 302098) и после рецензирања и оцењивања, на консензус састанцима у Бриселу евалуирао предлоге пројеката Erasmus Mundus Action 2 - Partnerships програма, уз утврђивање коначног ранга.

2009-12.    Учествовао је у раду пројектног тима на међународном пројекту TEMPUS (Agreement Number 144856-TEMPUS-2008-RS-JPGR) под називом „International Accreditation of Engineering Studies“ (Конзорцијум чине: Technical University Munich-Germany, Karlsruhe Institute of Technology-Germany, ASIIN e.V.-Germany, Politechnical University of Catalonia, Barcelona-Spain, Imperial College London-Great Britain, Robotina d.o.o.-Slovenia, German University in Cairo – GUC-Egypt, University of Belgrade-Serbia, University of Kragujevac-Serbia, University of Niš-Serbia, Ministry of Education-Serbia, Institute „Mihajlo Pupin“-Serbia, Informatika d.o.o.-Serbia, IvDam Process Control d.o.o.-Serbia).

2010-11.    Изабран је у програмски одбор међународне конференције „6th IWC TQM-2011“ - Београд.

2011.         Изабран је за сарадника-известиоца организације Empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH из Бона у Немачкој (ради под окриљем Европске комисије), за коју је реализовао студију Knowledge Transfer Study: correspondent services for the Republic of Serbia“.

2011.         ICMEN 2011 - председавајући на сесији Robots and Control in Manufacturing Environment”.

2011.         Међународна студентска организација BEST доделила му је захвалницу за успешну сарадњу.

2013-15.    Изабран је за рецензента-експерта Research Executive Agency, која ради под окриљем Европске комисије, са уговорном обавезом (евид. ознака: CT-EX2006C134719-109 и CT-EX2006C134719-110) да рецензирањем завршног Извештаја дâ коначну оцену изведених активности FP7 пројеката у оквиру следећих позива: FP7 Research projects for Host-Driven Actions – Calls FP7-PEOPLE-2007-2013-ITN and FP7-PEOPLE-2007-2013-IAPP.

2015-16.    Изабран је за рецензента-експерта Research Executive Agency, која ради под окриљем Европске комисије, са уговорном обавезом (евид. ознака: CT-EX2006C134719-112) да мониторингом и рецензирањем периодичног Извештаја дâ оцену изведених активности FP7 пројеката у оквиру следећих позива: FP7 Research projects for Host-Driven Actions – Calls FP7-PEOPLE-2007-2013-ITN and FP7-PEOPLE-2007-2013-IAPP.

 

А.5.     Остало

 

1990-...      Учествовао је у организацији више националних конференција попут ЈУПИТЕР-а, Саветовања производног машинства Југославије (данас Србије), итд.

1991.         Посетио сајам машина алатки и индустријских робота ЕМО¢91 у Паризу.

1994.         Учествовао је у реализацији изложбе „Сто година производног машинства Југославије“, чија се поставка, од 1994. године до данас, налази на Машинском факултету у Београду.

1995-96.    Као играч и тренер кошаркашке екипе студената и асистената „Машинац“, освојио је прво место у Универзитетској лиги Београдa, у сезони 1995/96. Тим поводом, за Дан факултета 1996. године, добио је захвалницу Савеза студената Машинског факултета у Београду.

1997-01.   Био је секретар Катедре за производно машинство Машинског факултета у Београду.

1999-15.    Био је члан стручног жирија (2001, 2004, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014.г. – председник жирија) на сајму „Учила“ у Београду.

2002-07.    Био је члан и/или председник више комисија Машинског факултета у Београду као што су: Комисија за презентацију студија, Комисија за упис, Комисија за режим основних студија, Дисциплинска комисија Машинског факултета и Комисија за распоред часова.

                  Посебно се истиче изузетан допринос у промоцији Машинског факултета у Београду према матурантској популацији широм Србије, што је резултирало наглашено повећаним интересовањем за студирање на Факултету (шк. 2006/2007. године број уписаних „бруцоша“ на Машинском факултету у Београду увећан је за 40% у односу на шк. 2004/05. годину).

2003-07.    Био је играч професорско-асистентске кошаркашке екипе „Машинац-професори“ која се такмичила на традиционалним окупљањима студената и професора, названим „Машинијада“.

2005-08.    Био је члан уређивачког одбора часописа „Постани инжењер“ (ISSN 1452-3582).

2008.         Учествовао је у реализацији опремања нове мултимедијалне учионице Машинског факултета у Београду (3D принтер, smart board“, 20 умрежених PC рачунара, стационарни видео пројектор, итд.), што је резултат рада на међународном пројекту TEMPUS JEP– 40069-2005.

2009.         Поводом Дана факултета добио је Плакету Машинског факултета у Београду за изузетан вишегодишњи рад у Комисијама за упис и презентацију студија, за пожртвовање и енергију који су уложени у ове послове, чиме је веома допринео афирмацији факултета.

2011-...      Члан сталне Комисије за докторске студије Машинског факултета у Београду.

2012-...      Рецензент установа и студијских програма високих школа и факултета у акредитационом поступку.

2014.         Изабран је за сарадника-експерта организације GIZDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH из Бона у Немачкој за коју је, у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања Републике Србијереализовао, као члан експертске групе, предлог стандарда квалификација наставног плана и програма за нови образовни профил Индустријски механичар у подручију рада Машинство и обрада метала“.