Kompjuterska grafika
          
KOMPJUTERSKA GRAFIKA|Predavanja

Tematska struktura kursa:

Modul A - Uvod u kompjutersku grafiku
4 časa AT1-2

A1 - Uvodno predavanje
Uvod u kompjutersku grafiku: vektorska i rasterska grafika, modeli boja, hardverske komponente za grafički izlaz.
A2 - Modeliranje u kompjuterskoj grafici
Mesto i uloga modela u kompjuterskoj grafici; model kamere; koordinatni sistemi u kompjuterskoj grafici; hijerarhijski model scene, B reprezentacija


Modul B – Grafičke transformacije
6 časova AT3-5

B1 - Dvodimenzone grafičke transformacije
Geometrijska interpretacija dvodimenzionih grafičkih transformacija (translacija, rotacija, skaliranje, refleksija, distorzija); matrična reprezentacija i homogene koordinate; kompozitne transformacije
B2 - Trodimenzone grafičke transformacije
Translacija, rotacija oko koordinatne ose, skaliranje, refleksija, distorzija, kompozitne transformacije
B3 - Projekcije u kompjuterskoj grafici
Transformacije iz globalnog koordinatnog sistema u koordinatni sistem ravni posmatranja; paralelna projekcija; perspektiva; pogledi; izometrija


Modul C - Krive i krive površine
2 casa AT6

Bezijerova kriva; Bezijerova površina; kubni B splajn; B splajn površina


Modul D - Vidljivost: odsecanje i uklanjanje nevidljivih ivica
4 casa AT7-8

D1 - Odsecanje
Dvodimenziono odsecanje; odsecanje tačke; odsecanje linije; odsecanje poligona; trodimenziono odsecanje
D2 - Uklanjanje nevidljivih površina
Algoritam za uklanjanje zadnje strane; slikarev algoritam; Z bafer algoritam


Modul E - Osvetljenje, relfleksije i senčenje
4 casa AT9-10

E1 - Osvetljenje
Izvori svetlosti, ambijentalna svetlost, difuzna refleksija, spekularna refleksija, ukupna refleksija i veći broj izvora svetlosti, atmosfersko slabljenje, modeli svetlosti i boje
E2 - Senčenje
Ravansko senčenje, Gouraud senčenje, Phong (Phong-Blin) senčenje


NA OVOM SAJTU SE NALAZE SAMO PREZENTACIJE SA PREDAVANJA
SKRIPTE SE DELE NA PREDAVANJIMA