АН-1. Дефиницијe и класификација машина алатки нове генерације.Ресурси за предмет. 1 час

Ово је уводна тема за разумевање појма машине алатке и робота нове генерације и програма овог предмета на основу дефиниција, класификација и особина ових машина. Дају се критеријуми за издвајање нове генерације ових машина међу свим машинама алаткама и роботима у свету.  Поставља се и структура предмета у целини и дају план ангажовања студената и план ангажовања ресурса Лабораторије за машине алатке и Лабораторије за индустријске роботе за потребе овог предмета. Подршка за ову тему су:

 Прва аудиторна вежба, ПА-1 Ресурси за студирање машина алатки и робота нове генерацијеpanma_1.pdf

  Информативни тест, ЗТ-1.

Семинарски рад: Машине алатке и роботи нове генерације, примери psnma_1.pdf

Пратећи писани материјал који је припремљен тачно за ову тему, НА.1.1. ha1nma.pdf

Допунски материјал са сајта предмета SP1.1 ha1nma_ppt.pdf

Самостално прибављена литература.

Списак докумената за предмет nma_dokumenti.pdf