ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

Предавања у видео запису

НАСТАВНА НЕДЕЉА 1

АТ-1.: Увод у технологију машинске обраде
1. Технологија – дефиниција
2. Општа подела технологије
АТ-2.: Системи и процеси у технологији машинске обраде
3. Међусобни односи система
4. Међусобни односи процеса
5. Основни модел обрадног система
АТ-3.: Систем квалитета и тачност обраде
6. Квалитет обраде - Тачност обраде
7. Квалитет обраде - Квалитет обрађене површине
АТ-4.: Обрада метала резањем
8. Методе обраде резањем - подела
17. Обраде одсецањем
13. Обрада брушењем
14-16. Обрада хоновањем, леповањем, суперфиниш

НАСТАВНА НЕДЕЉА 2

9. Методе обраде пластичним деформисањем – подела
10. Неконвенционалне методе обраде– подела
11, 20, 21. Методе обраде експлозијом и високим ваздушним притиском
12, 18, 19. Посебне методе обраде
22. Структура обрадног процеса
22-Б. Структура обрадног процеса
23. Структура помоћних процеса
24. Основи теорије обраде резањем
Базни елементи резања
25. Базни елементи процеса стругања
28. Базни елементи процеса рендисања

НАСТАВНА НЕДЕЉА 3

26. Базни елементи процеса бушења
27. Базни елементи процеса глодања
29. Механизам стварања струготине и утицајни фактори
30. Фактор сабијања струготине
31. Главни фактори обраде, брзине у зони резања
32. Главни фактори обраде, силе при ортогоналном резању

НАСТАВНА НЕДЕЉА 4

33. ГФО и обрадљивост
34. ГФО код стругања
35. ГФО код рендисања
36. ГФО код бушења
37. Режим резања
38. Избор припремка

НАСТАВНА НЕДЕЉА 6

АТ-5.: Неконвенционалне методе обраде
39. Ултразвучна обрада
40. Електроерозиона обрада
41. Електрохемијска обрада
42. Електрохемијско брушење

НАСТАВНА НЕДЕЉА 7

АТ-6.: Обрада метала пластичним деформисањем
43. Механизам пластичног деформисања метала
44. Основни појмови механике непрекидних средина
45. Услови пластичности
46. Деформације, врсте и подела
47. Истиснута запремина, брзина деформације и брзина деформисања

НАСТАВНА НЕДЕЉА 8

АТ-7.: Запреминско обликовање метала и обрада лима
48. Главни фактори обраде при пластичном деформисању
49. Зоне деформисања и клизни конус
50. Утицај трења на главне факторе обраде пру сабијању
Ковање у калупима - за задатак
51. Истосмерно истискивање, деформациона сила и рад
52. Супротносмерно истискивање, деформациона сила и рад
Комбиновано истискивање - за задатак

НАСТАВНА НЕДЕЉА 9

АТ-7.: Запреминско обликовање метала и обрада лима - наставак
Обрада извлачењем - увод
53. Деформације при извлачењу
54. Напони при извлачењу
Деформациона сила и деформациони рад код извлачења - 55-57.
55. Одређивање отпора трења око заобљења прстена за извлачење
56. Одређивање деформационе силе извлачења
57. Отпор бочног сабијања при извлачењу
Одређивање броја операција извлачења
58. Обрада савијањем

НАСТАВНА НЕДЕЉА 11

AT-8.: Аутоматизација у производњи
Управљање обрадним системима - подела
59. Механички системи са управљачким вратилом
60. Копирни системи
61. Системи контактног програмског управљања
62. Врсте система нумеричког програмског управљања
63. Системи адаптивног граничног управљања
64. Системи адаптивног оптимизационог управљања
65. Основи пројектовања технолошких процеса

< Нaзад