MNTR TR 14035 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za proizvodno mašinstvo, Kraljice Marije 16, 11120 Beograd

Ciljevi projekta

Primarni naučno-istraživački, razvojno-aplikativni i edukativni cilj koji će biti realizovan u okviru ovog projekta je uspostavljanje jedne istraživačko-razvojne jedinice u okviru Centra za nove tehnologije, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja će sistematskim istraživačkim aktivnostima i verifikacijom tih istraživačkih aktivnosti na konkretnim praktičnim problemima kroz izgradnju odgovarajućih demonstracionih instalacija, ovladati generičkim znanjima iz domena digitalne optičke tehnologije i omogućiti transfer tih znanja u domaću industriju sa ciljem masovne primene ove tehnologije u oblasti automatizacije proizvodnih procesa. Centri za profesionalni trening eksperata i studenata će biti uspostavljeni u industrijama FAP i Ikarbus sa edukacionim sadržajima iz svih proizvodno-poslovnih aktivnosti ovih industrija. Naročiti sociološki značaj će imati Centar za profesionalni trening industrije FAP koji kroz uvođenje inovativnih i profesionalno atraktivnih programa treba da pomogne sprečavanju migracije stanovništva i tako omogući održivi razvoj u ovom regionu.


Posebni naučno-istraživački ciljevi su sledeći:

  1. Sistematska identifikacija stanja i prepoznavanje osnovnih trendova razvoja tehnologije optičkih senzorskih sistema i primene tih sistema u domenu automatizacije proizvodnih procesa.
  2. Istraživanje i sistematizacija specifičnih tehnologija vezanih za hardverske aspekte primene optičkih senzorskih sistema u realnim industrijskim uslovima – identifikacija specifičnih zahteva i sa tim povezanim odgovarajućim procedurama za kontrolu osvetljenosti scene, refleksija, kontaminacije optičkog puta i drugih poremećaja ambijenta u kome se primenjuju optički senzori.
  3. Razvoj specifičnih procedura i algoritama primarne obrade senzorskih signala primenom diskretne vejvlet transformacije; istraživanje uslova efikasne primene vejvlet transformacije u realnom vremenu.
  4. Razvoj novih algoritama za statističku obradu nekompletnih vremenskih serija primenom pristupa robusne karakterizacije površi.
  5. Razvoj novih algoritama za prepoznavanje oblika u realnom vremenu primenom neiterativnih algoritama fazi i neuro-fazi klasterovanja.
  6. Istraživanje metroloških aspekta primene optičkih senzorskih sistema u dimenzionoj metrologiji na proizvodnim linijama
  7. Istraživanje specifičnih aspekata primene tehnologije virtulenih proizvodnih sistema na domen integracije metroloških sistema baziranih na optičkim senzorima – sinteza i simulacija automatskih mernih stanica i robotizovanih sitema sposobnih da komuniciraju sa okruženjem korišćenjem optičke povratne sprege. Savremeni sistemi upravljanja tipa kontrolera za programabilni automatizaciju u virtuelnoj proizvodnji i metrologiji.
  8. Razvoj modela interakcije Univerzitet – Industrija u obrazovanju, prekvalifikovanju i profesionalnom treningu eksperata iz industrije i studenata primenom metode koje su deo savremenog trenda razvoja Evrope-2010, kao društva baziranog na znanju. 
  9. Izgradnja demonstracionih instalacija i test stolova za praktičnu eksperimentalnu verifikaciju istraživačkih rezultata projekta u cilju unapređena postojeće tehnologije proizvodnih kompanija članica konzorcijuma projekta.
  10. Saopštavanje rezultata istraživanja stručnoj i naučnoj javnosti u formi stručnih i naučnih radova izloženih na domaćim ili međunarodnim konferencijama, ili publikovanim u odgovarajućim časopisima.

Originalnost i konkretni doprinosi projekta tehnološkom razvoju Republike Srbije
Tehnološka analiza
Relevantnost ciljeva za članice konzorcijuma
Ekonomska analiza i mogućnost povratka investicije

©2009 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu