LABORATORIJA ZA AUTOMATIZACIJU PROIZVODNIH PROCESA

ZADACI AKTIVNOSTI
OPREMA PROGRAMSKA PODRŠKA
PROGRAMSKA PODRŠKA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
   

ZADACI

Laboratorijska i eksperimentalna podrška za izvođenje nastavnih i naučno-istraživačkih aktivnosti za oblast Automatizacija proizvodnje,

AKTIVNOSTI

- Laboratorijske vežbe na dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi iz predmeta Automatizacija proizvodnih procesa, Automatizacija proizvodnje, Kompjutersko upravljanje i nadzor u automatizaciji proizvodnje.
- Seminarski radovi, diplomski radovi, specijalistički radovi, magistarske i doktorske teze.
- Naučno-istraživački projekti u saradnji sa industrijom.

OPREMA

Programabilni kontroleri


INFO/73, Informatika Beograd

IPK-11, ISKRA Kibernetika

OMRON SYSMAC (CPM1, CPM1A)

Familija TRAYAL modularnih pneumatskih robota.
Komponente TRAYAL modularnih pneumatskih robota

Deo laboratorije sa edukacionim laboratorijskim stolom i većim brojem električnih, pneumatskih, elektropneumatskih i drugih komponenti.

PROGRAMSKA PODRŠKA

Laboratorija raspolaže sa više programskih sistema za programiranje i testiranje programa za programabilne kontrolere i izmedju ostalog:
- IplcDESIGN - dijalog grafički sistem za programiranje i testiranje programa za programabilne kontrolere Informatika serije INFO/73 (programski jezik na bazi lestvičastih dijagrama)
- Infocontrol SCADA softver za nadzorno upravljanje i prikupljanje podataka;
- IPN 30 dijalog system za programiranje programabilnih kontrolera IPK 11 (programski jezik lista instrukcija).

PROGRAM ISTRAŽIVANJA

Program istraživanja orjentisan je savremenim konceptima automatizacije (numerički upravljane mašine alatke i CNC upravljačke jedinice, upravljanje industrijskim manipulatorima i robotima, programabilni kontroleri i drugi računari u upravljanju automatizovanim sistemima) i stvaranju osnova za programabilnu i fleksibilnu automatizaciju i fleksibilne fabrike budućnosti.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Naučno-istraživačke i razvojne aktivnosti laboratorije realizuju se kroz projekte finansirane od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i industrije.


Primer dela automatske linija za montažu filtera (Projekat: Mašinski fakultet Beograd - HGI "Miloje Zakić", 1992-1994).