“2D МОДЕЛИРАЊЕ ОБРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ ПРИМЕНОМ ФРАКТАЛНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ, Божица (Арачић) Бојовић,

магистарска теза, Машински факултет, Београд, 2000., ментор проф. др М. Калајџић

Применом фракталне геометрије могућа је идентификација, компарација и моделирање обрађене површине, као и компарација и предикција контактне зоне.

Снимање профила брушене површине плочице од резне керамике

Аквизиција и конверзија података модуларним системом ED 2000

Обрада записа постојећим и генерисаним MATLAB апликацијама

Профилометар TALYSURF MODEL 3

Спектрална анализа записа

Модел профила обрађене површине генерисан као Вајерштрасова функција, а на основу вредности фракталне димензије D=1.465 (coast-line method), амплитуде Zo=0.00256mm (највећа амплитуда записа) и дужине таласа L=0.1mm (корак бразде)