U cilju automatizacije postupka projektovanja procesa, razvijena je do nivoa konkretne primene, metodologija integralnog postupka projektovanja primenom računara. To je postignuto integracijom CAD/CAM sistema sa razvijenim programskim modulima za simulacije plastičnog tečenja na bazi Metoda Konačnih Elemenata.

Eksperimentalnim putem izvršena je verifikacija razvijene i u projektovanju alata korišćene simulacije.

Ivan Vasić » RAZVOJ INTEGRALNOG SISTEMA ZA PROJEKTOVANJE PROCESA I ALATA ZA SABIJANJE«  Magistarska teza, Mašinski fakultet, Beograd, 2001., mentor prof. dr Milisav Kalajdžić