Postavljen je model sistema za automatizovano projektovanje tehnoloških postupaka za rotacione delove sa odgovarajućom bazom znanja i bazom podataka. Na osnovu uspostavljenog modela razvijen je programski paket pod imenom PROTEH-R u Access – Visual Basic okruženju.
Sistem, zasnovan na interaktivnom radu projektanta tehnološkog procesa, obuhvata formalno opisivanje dela, izbor pripremka i dodataka za obradu, automatizovanim izbor potrebnih operacija i zahvata sa određivanjem njihovog redosleda, izbor alata i određivanje režima i vremena obrade.

Sistem PROTEH-R je testiran kroz primere projektovanja tehnoloških procesa za rotacione delove.


Jasmina Kikojević Babić, «RAZVOJ SISTEMA ZA AUTOMATIZOVANO PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH PROCESA ZA KLASU ROTACIONIH DELOVA», magistarska teza, Mašinski fakultet, Beograd, 2002. god., mentor prof. dr Milisav Kalajdžić