Struktura razvijenog sistema je vrlo fleksibilna i dozvoljava korisniku izbor različitih scenarija. Sistem se koristiti interaktivno za pojedine aktivnosti kao što su: izbor mašina alatki, izbor pomoćnih pribora i izbor sekvence obrade na nivou stezanja.


Ulaz u sistem je 3D model proizvoda/dela.

Sistem ima bazu znanja u kojoj su preko produkcionih pravila predstavljena određana znanja neophodna za rad sistema.

Radovan Puzović » RAZVOJ SISTEMA MODELIRANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA FTS-a PRIMENOM RAČUNARA« doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Beograd, 2000., mentor prof. dr Milisav Kalajdžić