PREGLED NASTAVNIH PLANOVA

Tokom čitavog perioda razvoja, počevši od jednog nastavnog predmeta, prateći potrebe tehničkog, privrednog i industrijskog razvoja, nastava u mašinstvu se intenzivno razvijala.Peti nastavni plan 1963, peti po redu od 1948. godine (1948., 1954., 1956., 1959.) definiše dvostepenu nastavu na Mašinskom fakultetu i početak školovanja studenata na grupi za proizvodno mašinstvo u okviru ODSEKA za proizvodnju. U prvom stupnju nastava u trajanju od četiri semestra organizovana je za tri odseka: konstrukcijski, pripremno proizvodni i termotehnički, prema nastavnom planu datom u tabeli1.

Tabela 1 Nastavni plan pripremno proizvodnog odseka (Statut 1963)

R.B.

Predmet

Semestri

I

II

III

IV

1

Matematika

4+4

2+5

   

2

Mehanika

3+3

3+3

   

3

Industrijska fizika

2+2

2+2

2+2

 

4

Tehničko crtanje

1+4

0+3

   

5

Otpornost materijala

 

2+3

2+3

 

6

Osnove nauke o društvu

2+0

2+1

   

7

Poznavanje materijala

3+2

3+2

   

8

Mašinski elementi

   

4+6

2+4

9

Mašinska obrada

   

4+4

3+4

10

Osnove mašina i postrojenja

     

4+2

11

Tehnološki pribori i provera

     

3+2

12

Organizacija i priprema proizvodnje

   

3+3

 

13

Tehnološki sistemi

2+0

   

2+1

14

Predvojnička obuka

2+0

2+0

2+0

2+0

UKUPNO

17+15

16+19

17+18

16+13

Nastava u drugom semestru podeljena je na četiri odseka: energetiku, proizvodnju, saobraćajno mašinstvo i aerotehniku. Odsek za proizvodnju obuhvatao je četiri grupe i to: proizvodna, mehanizaciju, tehnološku opremu i tekstilno mašinstvo (nastava nije izvođena).

Nastavni plan proizvodne grupe dat je u tabeli 2

Tabela 2 Nastavni plan odseka za proizvodnju – proizvodna grupa (Statut 1963)

R.B.

Predmet

Semestri

V

VI

VII

VIII

1

Matematika

4+4

     

2

Termodinamika

2+2

     

3

Hidromehanika

2+2

     

4

Mehanika

2+2

2+2

   

5

Transportni uređaji

2+1

     

6

Osnove konstruisanja

3+2

0+3

   

7

Tehnologija metala

2+1

3+3

   

8

Elektrotehnika

 

3+2

   

9

Mehanizmi

 

2+1

2+1

 

10

Čelične konstrukcije

 

2+1

   

11

Mašine alatke i oprema

 

2+2

4+2

2+2

12

Mašinska obrada

 

2+2

4+2

2+2

13

Ekonomija

   

2+0

2+0

14

Organizacije proizvodnje

   

2+2

2+2

15

Automatizovana proizvod.

   

1+1

3+2

16

Tehnika podmazivanja

     

2+1

17

Fabrička postrojenja

     

0+2

 

Laboratorija

0+2

0+2

0+4

0+4

UKUPNO

17+16

16+18

17+13

13+15

Donošenjem Zakona o visokom školstvu 1966. godine prelazi se na petogodišnje i to kontinualne studije za zvanje diplomiranog mašinskog inženjera. Nastavni plan opšteg dela (Tabela 3) posle četiri semestra zajedničke nastave deli se na 12 usmerenja, a struktura grupe za proizvodno mašinstvo data je u Tabeli 4.

Tabela 3 Nastavni plan opšteg dela (Statut 1966)

R.B.

Predmet

Semestri

I

II

III

IV

V

VI

1

Matematika I

4+2

4+2

       

2

Fizika

2+3

2+3

       

3

Tehničko crtanje

1+3

0+3

       

4

Nacrtna geometrija

2+2

         

5

Mašinski materijali

3+2

3+2

       

6

Mehanika I (Statika i Kinematika)

3+3

2+2

       

7

Otpornost materijala I

 

3+3

       

8

Nauka o društvu

2+1

2+1

       

9

Predvojnička obuka

1+1

1+1

1+1

1+1

   

10

Osnovi mašinstva

 

0+2

2+2

     

11

Matematika II

   

4+4

2+2

   

12

Otpornost materijala II

   

2+3

     

13

Mehanika II (Dinamika)

   

2+2

2+2

   

14

Pogonski materijali

       

2+2

 

15

Mašinski elementi

   

3+4

3+4

   

16

Elektrotehnika

   

2+2

2+4

   

17

Mašinska obrada

       

4+3

2+2

18

Organizacija rada

   

2+1

2+2

   

19

Osnovi konstruisanja

       

3+2

0+3

20

Mehanika fluida

       

3+2

2+2

21

Termodinamika

       

3+2

3+2

22

Teorija oscilacija

       

2+2

 

23

Osnovi regulisanja

         

3+1

24

Mehanizmi

         

2+2

UKUPNO

18+17

17+19

16+19

12+15

17+13

12+12

Tabela 4 Nastavni plan grupe za proizvodnju (Statut 1966)

R.B.

Predmet

Semestri

V

VI

VII

VIII

IX

 

Opšti predmeti

17+13

12+12

     

1

Turbomašine

   

4+2

   

2

Transportni uređaji

 

3+2

     

3

Fabrička postrojenja

   

2+2

2+2

 

4

Tehnologija mašinogradnje

   

2+2

2+2

 

5

Alati i pribori

   

2+2

2+2

2+1*)

6

Merenje i kvalit. obrade

   

4+4

   

7

Ekonomija

       

0+2

 

Laboratorija, projekti seminari

       

0+22

UKUPNO

17+13

15+14

14+12

6+6

2+22

4+23*)

Studenti grupe za proizvodnju, pored navedenih osnovnih predmeta, slušaju i tri izborna predmeta iz spiska izbornih predmeta, a prema odluci Saveta Mašinskog fakulteta

*) Sluša se zavisno od usmerenja

IZBORNI PREDMETI

I grupa

Mašine alatke

 

3+2

2+2

2+2

 

Automatizacija proizvod.

   

2+2

3+2

 

Alati i pribori

       

2+1

 

17+13

18+16

18+16

11+10

4+23

II grupa

Mašine alatke

 

3+2

2+2

2+2

 

Podmazivanje i hlađenje

     

2+2

 

Tehnologija metala i nemetala

     

4+4

3+2

 

17+13

18+16

16+14

14+14

5+24

III grupa

Organizacija rada

   

2+2

4+4

 

Metode kvantitativne analize

 

3+3

2+2

   

Proučavanje i merenje rada

     

2+2

 
 

17+13

18+17

18+16

12+12

2+22

Tabela 5 Nastavni plan opšteg dela (Statut 1973)

R.B.

Predmet

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

Mehanika I

2+3

           

2

Nacrtna geometrija

2+2

           

3

Mašinski materijali

3+2

           

4

Matematika I

3+3

3+3

         

5

Tehničko crtanje

1+2

0+2

         

6

Fizika

2+3

2+2

         

7

Osn. opšte nar. odbrane SFRJ I

2+0

1+1

         

8

Mehanika II

 

2+2

         

9

Otpornost materijala I

 

3+3

         

10

Strani jezik +

             

10a

Engleski jezik

(1+1)

1+1+

(1+1)

1+1)

     

10b

Ruski jezik

(1+1)

1+1+

(1+1)

1+1)

     

10c

Nemački jezik

(1+1)

1+1+

(1+1)

1+1)

     

10d

Francuski jezik

(1+1)

1+1+

(1+1)

1+1)

     

11

Nauka o društvu

 

3+1

3+1

       

12

Otpornost materijala II

   

2+3

2+3

     

13

Matematika II

   

2+2

2+2

     

14

Mehanika III

   

2+2

2+2

     

15

Osn. opšte nar. odbrane SFRJ II

   

1+1

1+1

     

16

Organizacija rada

   

2+1

2+1

     

17

Elektrotehnika

   

2+2

2+3

     

18

Mašinski elementi

   

3+3

3+3

     

19

Mašinski materijali II

     

2+2

     

20

Prva letnja praksa u trajanju od mesec dana obavlja se posle druge godine studija

21

Fizičko obrazovanjexx

   

0+2

0+2

     

22

Privredni sistem SFRJ

       

2+2

   

23

Matematika III

       

3+2

   

24

Mašinska obrada

       

2+2

2+2

 

25

Mehanika fluida

       

2+2

2+2

 

26

Termodinamika

       

2+2

2+2

 

27

Automatsko upravljanje

         

2+1

1+2

UKUPNO

       

11+9

8+7

1+2

+ Pored osnovnog kursa stranog jezika održaće se, kao pomoć studentima, u toku tri semestra pomoćni (fakultativni) kursevi sa fondom 1+1 časova. Osnovni kurs se može slušati u bilo kojoj godini studija s tim što se mora položiti do upisa u IX semestar

xx Nastava iz fizičkog obrazovanja je obavezna, ali se ne ocenjuje i ne ulazi u fond od 30 časova nedeljno

Tabela 6 Nastavni plan grupe za proizvodnju (Statut 1973)

R.B.

Predmet

Semestri

V

VI

VII

VIII

IX

 

Opšti predmeti

11+9

8+7

1+2

   

1

Teorija oscilacija

2+2

       

2

Osnovi konstruisanja (duži kurs)

2+2

0+2

     

3

Otpornost konstrukcija

 

2+1

     

4

Transportni uređaji

 

3+2

     

5

Mehanizmi

 

2+2

     

6

Merenje i kvalit. obrade

   

2+2

2+2

 

7

Fabrička postrojenja

   

2+2

2+2

 

8

Automatizacija proizvodnje

   

2+2

2+2

 

9

Druga letnja praksa u trajanju od mesec dana obavlja se posle četvrte godine

10

Proizvodni sistemi

   

2+2

2+2

0+1

11

Mašine alatke

   

4+2

3+3

0+2

12

Alati i pribori I

   

2+2

2+2

0+1

13

Alati i pribori II

       

2+2

UKUPNO

15+13

15+14

15+14

13+13

2+6

Stiče se pravo na polaganje

3;

7;

1;

3;

4 - ispita

Novi nastavni plan donet je 1977. godine i po njemu nastavni plan opšteg (zajedničkog) dela studija obuhvatio je 24 nastavna predmeta (Tabela 5), a nastavni plan grupe za proizvodno mašinstvo obuhvatio je nastavne discipline zajedničkog stručnog dela nastave (Tabela 6) i nastavne discipline usmeravajućeg dela nastave (Tabela 7).

Tabela 7 Nastavni plan opšteg (zajedničkog) dela studija (Statut 1977)

R.B.

Predmet

 

I

II

III

IV

1

Mehanika I

2+2

     

2

Nacrtna geometrija

2+2

     

3

Tehničko crtanje

1+2

     

4

Fizika

2+2

2+2

   

5

Osn. opšte nar. odbrane SFRJ I

2+0

1+1

   

6

Matematika I

3+3

2+2

   

7

Nauka o društvu

2+1

2+1

   

8

Mehanika II

 

2+2

   

9

Mašinski materijali I

 

2+2

   

10

Otpornost materijala I

 

3+2

   

11

Strani jezik +

       

11a

- engleski

1+1

(1+1) *

(1+1) *

(1+1) *

11b

- ruski

1+1

(1+1) *

(1+1) *

(1+1) *

11c

- nemački

1+1

(1+1) *

(1+1) *

(1+1) *

11d

- francuski

1+1

(1+1) *

(1+1) *

(1+1) *

12

Mehanika III

   

2+2

 

13

Matematika II

   

3+2

 

14

Mašinski materijali II

   

2+2

 

15

Otpornost materijala II

   

2+2

 

16

Osn. opšte nar. odbrane SFRJ II

   

1+1

1+1

17

Mašinski elementi

   

3+2

2+2

18

Elektrotehnika

   

2+2

2+2

19

Fizičko obrazovanjexx

   

(0+2)**

(0+2)**

20

Mehanika IV

     

2+2

21

Matematika III

     

2+2

22

Privredni sistem SFRJ

     

2+1

23

Termodinamika I

     

3+2

24

Prva letnja praksa u trajanju od mesec dana obavlja se posle druge godine studija

       

UKUPNO ČASOVA:

15+13

14+12

15+13

14+12

UKUPNO ISPITA:

4

7

4

7

* U toku tri semestra održavaju se, pored osnovnog kursa stranog jezika, pomoćni (fakultativni) kursevi sa fondom 1+1 čas kao pomoć studentima. Osnovni kurs se može slušati u bilo kojoj godini studija i mora se položiti do upisa u VII semestra.

** Nastava iz fizičkog obrazovanja je obavezna, ali se ne ocenjuje i ne ulazi u fond od 28, odnosno 26 časova nedeljno.

Tabela 8 Nastavni plan zajedničkog stručnog dela studija grupe za proizvodno mašinstvo (Statut 1977)

R.B.

Predmet

Semestri

V

VI

VII

VIII

1

Tehnologija mašinogradnje I

       

2

Osnovi konstruisanja

       

3

Hidraulika sa pneumatikom

       

4

Matematika IV

       

5

Teorija oscilacija

       

6

Organizacija rada A

       

7

Osnove automatskog upravljanja

       

8

Mehanizmi

       

9

Transportni uređaji

       

10

Tehnologija mašinogradnje II

       

11

Tehnička kibernetika

       

12

Teorija obrade metala

       

13

Druga letnja praksa u trajanju od mesec dana. Obavlja se posle treće godine

       

14

Tehnološki merni sistemi

       

15

Proizvodni sistemi I

       

16

Fabrička postrojenja

       

17

Alati i pribori I

       

18

Mašine alatke I

       

19

Projektni zadatak iz proizvodnih sistema

       

20

Upravljanje kvalitetom proizvodnje

       

21

Rukovođenje i upravljanje u udruženom radu

       

UKUPNO

       

Tabela 9 Nastavni plan usmeravajućeg dela nastave grupe za proizvodno mašinstvo (Statut 1977)

R.B.

Predmet

Semestri

V

VI

VII

VIII

IX

a) Proizvodna tehnika

1

Mašine alatke II

2+1

 

2

Automatizacija proizvodnje

2+2

2+2

 

Ukupno

14+13

12+11

b) Proizvodna tehnologija

1

Alati i pribori II

2+0

 

2

Usmerene tehnologije

2+0

2+0

3

Tehnologija obrade deformisanjem

 

2+1

 

Ukupno

14+10

14+10

c) Proizvodna kibernetika

1

Proizvodni sistemi II

 

2+1

2

Automatizacija proizvodnje

2+2

2+1

 

Ukupno

12+12

14+11

Dopune Statuta osnovnih organizacija udruženog rada dovele su do donošenja novog nastavnog plana 1982. godine, za zajednički deo studija (tabela 10) i grupu za proizvodno mašinstvo (tabela 11).

Tabela 10 Nastavni plan zajedničkog dela studija (Statut 1982)

R.B.

Predmet

 

I

II

III

IV

1

Mehanika I (Statika)

2+2

     

2

Nacrtna geometrija

2+2

     

3

ONO i DSZ

2+0

1+1

   

4

Matematika I

3+3

2+2

   

5

Fizika

2+2

2+2

   

6

Tehničko crtanje

 

1+3

   

7

Mehanika II (Kinematika)

 

2+3

   

8

Mašinski materijali I

 

2+2

   

9

Otpornost materijala I

 

3+2

   

10

Strani jezik

1+1

(1+1)

(1+1)

(1+1)

11

Mehanika III

   

2+2

 

12

Mašinski materijali II

   

2+2

 

13

Otpornost materijala II

   

2+2

 

14

Nauka o društvu

   

2+1

2+1

15

Matematika II

   

2+2

2+2

16

Mašinski elementi

   

3+2

2+3

17

Elektrotehnika

   

2+2

2+3

18

Fizičko obrazovanje

   

(0+2)

(0+2)

19

ONO i DSZ II

     

2+2

20

Mehanika IV

     

2+3

21

Prva letnja praksa

Posle II godine

22

Druga letnja praksa

Posle III godine

UKUPNO ČASOVA:

       

Tabela 11 Nastavni plan grupe za proizvodno mašinstvo (statut 1982)

R.B.

Predmet

Semestri

V

VI

VII

VIII

IX

1

Matematika III

2+2

       

2

Termodinamika I

3+3

       

3

Osnovi konstruisanja

2+2

       

4

Mehanizmi

   

2+2

   

5

Tehnologija mašinogradnje

2+2

2+2

     

6

Organizacija rada A

2+2

2+1

     

7

Hidraulika i pneumatika

2+2

1+2

     

8

Privredni sistem SFRJ

 

2+1

     

9

Osnovi automatskog upravljanja j.

 

2+2

     

10

Teorija oscilacija

 

2+2

     

11

Matematika IV

 

1+2

     

12

Transportni uređaji

   

2+2

   

13

Tehnička kibernetika

   

2+1

   

14

Teorija obrade metala

   

3+1

   

15

Fabrička postrojenja

   

2+2

2+2

 

16

Alati i pribori I

   

2+1

2+1

 

17

Mašine alatke I

   

2+1

2+1

 

18

Proizvodni sistemi I

     

2+1

 

19

Tehnološki merni sistemi

     

2+1

 

20

Projekat iz proizvodnih sistema

     

0+4

0+4

21

Upravljanje kvalitetom proizvodnje

       

2+1

22

Rukovođenje i upravljanje u udruženom radu

       

2+0

A: USMERENJE PROIZVODNA TEHNIKA

Automatizacija proizvodnje

     

2+2

2+2

Mašine alatke II

       

2+1

B: USMERENJE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

Usmerene tehnologije

     

2+0

2+0

Mašine alatke II

       

2+0

C: USMERENJE PROIZVODNA KIBERNETIKA

Automatizacija proizvodnje

     

2+2

2+2

Proizvodni sistemi II

       

2+0

UKUPNO

A:

13+13

12+12

15+10

12+12

8+8

 

B:

     

12+10

8+5

 

C:

     

12+12

8+7

Zakon o usmerenom obrazovanju i transformacija visokoškolskog obrazovanja doveli su do izrade novog nastavnog plana 1987. god. profila diplomirani mašinski inženjer za proizvodno mašinstvo (tab. 12 i 13)

Tabela 12 Nastavni plan zajedničkog dela osnovnih studija (Statut 1987)

R.B.

Predmet

 

I

II

III

IV

1

Mehanika I

2+2

     

2

Nacrtna geometrija

2+2

     

3

Tehničko crtanje

 

1+3

   

4

Mašinski materijali

2+2

2+2

   

5

Matematika I

4+3

2+2

   

6

Programiranje

1+2

     

7

Fizika

2+2

2+2

   

8

ONO i DSZ I

1+1

1+1

   

9

Strani jezik

(1+1)

(1+1)

(1+1)

(1+1)

10

Mehanika II

 

2+3

   

11

Otpornost materijala

 

3+3

2+3

 

12

Matematika II

   

3+3

2+3

13

Elektrotehnika

   

2+2

3+3

14

Mašinski elementi

   

3+2

2+3

15

ONO i DSZ II

   

1+1

1+1

16

Mehanika III

   

2+2

 

17

Mehanika IV

     

2+3

18

Sociologija

   

2+1

2+1

19

Fizičko obrazovanje

   

(0+2)

(0+2)

20

I letnja praksa

Posle II godine

UKUPNO ČASOVA:

14+14

13+16

15+14

12+14

Tabela 13 Nastavni plan profila diplomirani mašinski inženjer za proizvodno mašinstvo (Statut 1987)

R.B.

Predmet

Semestri

V

VI

VII

VIII

IX

X

1

Matematika III

2+2

         

2

Termodinamika I

3+3

         

3

Hidraulika i pneumatika

3+3

         

4

Osnovi konstruisanja

2+2

         

5

Tehnologija mašinogradnje

2+2

2+2

       

6

Teorija procesa obrade

 

3+1

       

7

Osnovi automatskog upravljanja

2+2

         

8

Kibernetika

 

2+2

       

9

Kompjuterska grafika

 

2+1

       

10

Mašine alatke

 

2+2

       

11

Alati i pribori

 

2+2

       

12

Organizacija proizvodnje

 

2+2

       

13

Transportni uređaji i fabrička postrojenja

 

2+2

2+2

     

14

Proizvodni sistemi

 

2+2

2+2

     

15

Automatizacija proizvodnih procesa

 

2+1

2+2

     

16

Upravljanje kvalitetom proizvoda

 

2+2

2+2

     

17

Politička ekonomija

 

2+1

2+1

     

18

Industrijski roboti

   

2+1

2+1

   

19

Projektovanje tehnoloških procesa

   

2+1

2+2

   

20

Projektovanje obradnih sistema

   

2+1

2+2

   

21

Računarski integrisana tehnologija

   

2+1

2+2

   

22

II letnja praksa

Posle III godine

23

Uvod u metodologiju naučnoistraživačkog rada u vezi sa profilom odgovarajućim laboratorijama i završnim radom

         

3+0

24

Konsultacije iz obrazovnog profila za završni rad

         

3+0

25

Izrada završnog rada

         

24+0

UKUPNO ČASOVA:

14+14

15+12

16+14

18+13

8+7

9+0

UKUPNO ISPITA:

4

4

3

5

4

 

U X semestru obavezna su dva časa konsultacija nedeljno za izradu završnog rada.

Opšte obrazovni su predmeti pod brojem: 17

Opšte stručni predmeti su predmeti pod brojem: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 22

Usko stručni: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21

Tabela 14 Nastavni plan osnovnih studija (Statut 1990)

R.B.

Predmet

 

I

II

III

IV

1

Mehanika I

2+2

     

2

Nacrtna geometrija

2+2

     

3

Tehničko crtanje

 

1+3

   

4

Mašinski materijali

2+2

2+2

   

5

Matematika I

4+3

2+2

   

6

Programiranje

1+2

     

7

Fizika

2+2

2+2

   

8

Strani jezik*

   

2+2

2+2

8.1.

Engleski jezik

       

8.2.

Ruski jezik

       

8.3.

Nemački jezik

       

8.4.

Francuski jezik

       

9

Mehanika II

 

2+3

   

10

Otpornost materijala

 

3+3

2+3

 

11

Matematika II

   

3+3

2+3

12

Elektrotehnika

   

2+2

3+3

13

Mašinski elementi

   

3+2

2+3

14

Mehanika III

   

1+1

1+1

15

Mehanika IV

   

2+2

 

16

Sociologija

     

2+3

17

Fizičko vaspitanje**

0+2

0+2

   

18

 

Posle druge godine

19

ONO i DSZ SFRJ

2+1

2+1

   

UKUPNO ČASOVA:

15+14

14+16

14+12

11+12

* Ispit iz stranog jezika mora biti položen do upisa u četvrtu godinu. Časovi iz stranog jezika ne ulaze u ukupan broj časova predavanja i vežbi

** Nastava iz fizičkog obrazovanja je obavezna, ali se ne ocenjuje i ne ulazi u fond časova. Uslovi predviđeni programom fizičkog vaspitanja moraju biti ispunjeni do upisa u treću godinu

Diplomski rad radi se iz jednog od predmeta navedenih pod rednim brojevima 4, 9, 10, 13, 14 i 15 u saradnji sa matičnom katedrom profila

Tabela 15 Nastavni plan profila diplomirani mašinski inženjer za proizvodno mašinstvo (Statut 1990)

R.B.

Predmet

Semestri

V

VI

VII

VIII

IX

X

1

Matematika III

2+2

         

2

Termodinamika I

3+3

         

3

Hidraulika i pneumatika

3+3

         

4

Osnovi konstruisanja

2+2

         

5

Tehnologija mašinogradnje

2+2

2+2

       

6

Teorija procesa obrade

 

3+1

       

7

Osnovi automatskog upravljanja

2+2

         

8

Kibernetika

 

2+2

       

9

Kompjuterska grafika

 

2+1

       

10

Mašine alatke

 

2+2

       

11

Alati i pribori

 

2+2

       

12

Organizacija proizvodnje

 

2+2

       

13

Transportni uređaji i fabrička postrojenja

 

2+2

2+2

     

14

Proizvodni sistemi

 

2+2

2+2

     

15

Automatizacija proizvodnih procesa

 

2+1

2+2

     

16

Upravljanje kvalitetom proizvoda

 

2+2

2+2

     

17

Ekonomija

 

2+1

2+1

     

18

Industrijski roboti

   

2+1

2+1

   

19

Projektovanje tehnoloških procesa

   

2+1

2+2

   

20

Projektovanje obradnih sistema

   

2+1

2+2

   

21

Računarski integrisana tehnologija

   

2+1

2+2

   

22

Druga letnja praksa

Posle III godine

23

Uvod u metodologiju naučnoistraživačkog rada u vezi sa profilom odgovarajućim laboratorijama i završnim radom

         

3+3

24

Konsultacije iz obrazovnog profila za završni rad

         

3+3

25

Izrada završnog rada

         

2+16

UKUPNO ČASOVA:

14+14

15+12

16+14

18+13

8+7

8+22

UKUPNO ISPITA:

4

4

3

5

4

-

Ukupan broj ispita profila iznosi 38

Diplomski rad radi se iz jednog od predmeta navedenih pod rednim brojevima 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20 i 21, a u saradnji sa Katedrom za proizvodno mašinstvo i iz predmeta pod rednim brojevima 3 i 4

Tabela 16 Nastavni plan zajedničkih studija (Statut 1995)

RB

Šifra

ispita

Predmet

 

Način

polaganja

ispita

I

II

III

IV

1

MH11

Mehanika 1 (Statika)

2+2

     

P+U

2

MT11

Programiranje

1+2

     

kol.

3

MT12

Nacrtna geometrija

2+2

     

P+U

4

FE10

Fizika

2+2

2+2

   

P+U

5

TM10

Mašinski materijali

2+2

2+2

   

P+U

6

MT10

Matematika 1

4+3

2+2

   

P+U

7

PR10

Prva letnja praksa

         

8

MH12

Mehanika 2 (Kinematika)

 

2+3

   

P+U

9

MM10

Tehničko crtanje

 

1+3

   

P+U

10

OK21

Otpornost materijala

 

3+3

2+3

 

P+U

11

MH23

Mehanika 3 (Dinamika tačke)

   

2+2

 

P+U

12

MT20

Matematika 2

   

3+3

2+3

P+U

13

MK20

Mašinski elementi

   

3+2

2+3

P

14

FE20

Elektrotehnika

   

2+2

3+3

P+U

15

MH24

Mehanika 4 (Dinamika sistema)

     

2+3

P+U

16

IE20

Sociologija

   

2+0

2+0

P

17

IE10

Engleski jezik*

   

2+2

2+2

P+U

18

IE10

Ruski jezik*

   

2+2

2+2

P+U

19

IE10

Nemački jezik*

   

2+2

2+2

P+U

20

IE10

Francuski jezik*

   

2+2

2+2

P+U

* Ispit iz stranog jezika mora biti položen do upisa u četvrtu godinu. Časovi iz stranog jezika ne ulaze u ukupan broj časova predavanja i vežbi

Diplomski rad se može raditi iz jednog od predmeta navedenih pod rednim brojevima 5, 8, 11, 15, 10 i 13 u saradnji sa matičnom katedrom

Tabela 17 Nastavni plan profila diplomirani mašinski inženjer za proizvodno mašinstvo (Statut 1995)

RB

Šifra

ispita

Predmet

Semestri

Način

polag.

ispita

V

VI

VII

VIII

IX

X

1

AU30

Osnovi automatskog upravljanja

2+2

         

U+P

2

MF33

Hidraulika i pneumatika

3+3

         

P+U

3

MK31

Osnovi konstruisanja

2+2

         

P+U

4

MT30

Matematika III

2+2

         

P+U

5

TD31

Termodinamika I

3+3

         

P+U

6

PR30

Tehnologija mašinogradnje

2+2

2+2

       

P+U

7

PR20

Druga letnja praksa

Posle III godine

 

8

PR32

Teorija procesa obrade

 

3+1

       

P+U

9

PR33

Kibernetika

 

2+2

       

P+U

10

PR34

Kompjuterska grafika

 

2+1

       

P+U

11

IE31

Organizacija proizvodnje

 

2+2

2+2

     

P+U

12

PR40

Mašine alatke

 

2+2

2+2

     

P+U

13

PR41

Alati i pribori

 

2+2

2+2

     

P+U

14

IE40

Ekonomija

   

2+1

2+1

   

P

15

PR43

Automatizacija proizvodnih procesa

   

2+1

2+1

   

P+U

16

ME48

Transportni uređaji i fabrička postrojenja

   

2+2

2+2

   

P+U

17

PR42

Proizvodni sistemi

   

2+2

2+2

   

P+U

18

PR44

Upravljanje kvalitetom proizvoda

   

2+2

2+2

   

P+U

19

PR50

Industrijski roboti

     

2+1

2+1

 

P+U

20

PR51

Projektovanje tehnoloških procesa*

     

2+1

2+2

 

P+U

21

PR52

Projektovanje obradnih sistema*

     

2+1

2+2

 

P+U

22

PR53

Računarski integrisana tehnologija*

     

2+1

2+2

 

P+U

23

 

Uvod u metodologiju naučnoistraživačkog rada u vezi sa profilom odgovarajućim laboratorijama i završnim radom

         

3+3

 

24

 

Konsultacije iz obrazovnog profila za završni rad

         

3+3

 

25

 

Izrada završnog rada

         

2+16

 

* Student bira jedan izborni predmet (PR51, PR52 ili PR53)

Od navedenih predmeta diplomski rad se radi iz jednog: PR30, PR32, PR33, PR34, PR40, PR41, PR42, PR43, PR44, PR50, PR51, PR52 i PR53, ili u saradnji sa Katedrom za proizvodno mašinstvo i iz predmeta MF33 i MK31.

Tabela 18 Nastavni plan zajedničkih studija (Statut 1999)

RB

Šifra

ispita

Predmet

Semestar

I

II

III

IV

1

0501

Mehanika 1 (Statika)

2+2

     

2

1204

Informatika u mašinstvu

2+2

     

3

0601

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

2+2

1+3

   

4

1401

Fizika

1+1

1+1

   

5

2301

Mašinski materijali

2+2

2+2

   

6

1201

Matematika 1

3+3

2+2

   

7

0401

Sociologija

2+0

2+0

   

8

0502

Mehanika 2 (Kinematika)

 

2+2

   

9

2401

Otpornost materijala

 

3+3

2+3

 

10

0503

Mehanika 3 (Dinamika tačke)

   

2+2

 

11

1202

Matematika 2

   

3+3

2+3

12

2201

Mašinski elementi

   

3+2

3+3

13

1402

Elektrotehnika

   

2+2

3+3

14

0504

Mehanika 4 (Dinamika sistema)

     

2+3

15

0417

Engleski jezik*

   

2+0

2+0

16

0418

Ruski jezik*

   

2+0

2+0

17

0419

Nemački jezik*

   

2+0

2+0

18

0420

Francuski jezik*

   

2+0

2+0

19

0115

Stručna praksa 1

posle druge godine studija

   

Ukupno časova

14+12

13+13

14+12

12+12

* Ispit iz stranog jezika mora biti položen do upisa u četvrtu godinu. Časovi iz stranog jezika ne ulaze u ukupan broj časova predavanja i vežbi

Diplomski rad se može raditi iz jednog od predmeta navedenih pod rednim brojevima 5, 8, 11, 15, 10 i 13 u saradnji sa matičnom katedrom

Tabela 19 Nastavni plan profila diplomirani mašinski inženjer za proizvodno mašinstvo (Statut 1995)

RB

Šifra

ispita

Predmet

Semestri

V

VI

VII

VIII

IX

X

1

MF33

Hidraulika i pneumatika

3+3

         

2

MK31

Osnovi konstruisanja

2+2

         

3

MT30

Matematika III

2+2

         

4

TD31

Termodinamika I

3+3

         

5

PR30

Tehnologija mašinogradnje

2+2

2+2

       

6

PR34

Kompjuterska grafika

 

2+1

       

7

PR33

Kibernetika

 

2+2

       

8

PR32

Teorija procesa obrade

 

3+1

       

9

IE31

Organizacija proizvodnje 1

 

2+2

2+2

     

10

PR40

Mašine alatke

 

2+2

2+2

     

11

PR41

Alati i pribori

 

2+2

2+2

     

12

PR20

Stručna praksa 2

Posle III godine

13

IE40

Ekonomija

   

2+1

2+1

   

14

PR42

Proizvodni sistemi

   

2+2

2+2

   

15

PR43

Automatizacija proizvodnih procesa

   

2+1

2+1

   

16

PR44

Upravljanje kvalitetom proizvoda

   

2+2

2+2

   

17

PR51

Projektovanje tehnoloških procesa

     

2+2

   

18

PR50

Industrijski roboti

     

2+1

2+1

 

19

PR53

Računarski integrisana tehnologija

     

2+1

2+2

 

20

PR52

Projektovanje obradnih sistema

       

2+2

 

21

ME48

Fabrička postrojenja*

   

2+2

2+2

   

22

 

Uvod u metodologiju naučnoistraživačkog rada u vezi sa profilom odgovarajućim laboratorijama i završnim radom

         

2+2

23

 

Konsultacije za diplomski rad

         

2+2

24

 

Rukovođenje izradom diplomskog rada

         

2+16

   

Ukupno časova

12+12

15+12

14+12

14+10

8+7

6+20

* Predaje se deo predmeta Transportni uređaji i fabrička postrojenja Katedre za mehanizaciju

Diplomski rad se može izraditi iz sledećih predmeta: Tehnologija mašinogradnje, Kompjuterska grafika, Kibernetika, Mašine alatke, Alati i pribori, Proizvodni sistemi, Automatizacija proizvodnih procesa, Upravljanje kvalitetom proizvoda, Projektovanje tehnoloških procesa, Industrijski roboti, Računarski integrisana tehnologija, Projektovanje obradnih sistema.