Prof. dr h.c. dr Vladimir Šolaja

Prof. Vladimir Šolaja je rođen 3. decembra 1920. godine u Zagrebu, gde je završio srednju školu i četiri semestra na Strojarskom odseku Tehničkog fakulteta. Okupaciju provodi u Beogradu do njegovog oslobođenja, kada se priključio NOV, a oktobra 1945. godine je demobilisan radi nastavljanja studija. Diplomirao je na Mašinskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu 1949.godine.

Marta 1949. godine postavljen je za mlađeg industrijskog inženjera na Mašinskom fakultetu, krajem iste godine izabran je za asistenta, 1958. godine izabran za docenta, 1961. godine za vanrednog profesora, a 1968. godine za redovnog profesora u kom zvanju je bio zaposlen na Mašinskom fakultetu u Beogradu do penzionisanja 1985. godine.

U periodu 1959-1963. godine član je jugoslovenske delegacije u Komitetu za nauku OECD u Parizu, a potom tri godine član jugoslovenske delegacije u Sekciji br.2 (alatne mašine) Komisije za mašinogradnju SEV.

Od strane Izvršnog veća SR Srbije postavljen je maja 1963. godine za direktora novoformiranog Instituta za alatne mašine i alate-IAMA u Beogradu, na kom se mestu nalazio do maja 1979. godine, a posle kraćeg prekida bio je na čelu ovog Instituta do njegove integracije sa industrijom Ivo-Lola Ribar.

Na Mašinskom fakultetu u Beogradu je duži period bio šef Katedre za proizvodno mašinstvo. U obe ove organizacije bio je vrlo aktivan u organizovanju i sprovođenju IR-delatnosti.

Bio je član redakcionog odbora časopisa SITJ “Tehnika”, međunarodnog časopisa “Manufacturing Systems”, predsednik Saveta časopisa “Održavanje mašina i industrijske opreme OMO”, član izdavačkog Saveta publikacija Instituta IAMA (sada LOLA Institut) i nekih publikacija Mašinskog fakulteta. Bio je član međunarodne institucije za istraživanje i proizvodno mašinstvo CIRP sa sedištem u Parizu. Bio je predsednik Naučnog veća LOLA Instituta.

Dobitnik je i Sedmojulske nagrade za naučni rad, a bio je počasni doktor Univerziteta u Beogradu.

Prof. Vladimir Šolaja je jedan od glavnih inicijatora formiranja Zajednice naučno istraživačkih institucija iz proizvodnog mašinstva, koja je formirana 1965 god. Bio je neposredni organizator I i X Savetovanja proizvodnog mašinstva Jugoslavije koja su održana u Beogradu 1965 i 1975 god. Isto tako dobitnik je i Povelje i plakete “Prof. dr Pavle Stanković”, koja mu je dodeljena 1983 god., odnosno u godini kada je uspostavljena.


Referenc lista objavljenih radova prof. Šolaje ima broj naslova koji je veći od tri stotine. Svi ovi radovi mogu se svrstati u sledeće tri osnovne oblasti:

- naučno-stručna oblast proizvodnog mašinstva,
- oblast nauke o nauci, naučne politike i obrazovanja, i
- oblast inženjerske istoriografije.

Kao šef Katedre za proizvodno mašinstvo, 17 godina je usmeravao veliki broj mladih i talentovanih istraživača, gde stvara jak istraživački i nastavni tim, neprekidno se interesujući za rad Katedre i Fakulteta uopšte.

Prof. Šolaja je organizovao i značajno unapredio nastavu za oblast proizvodnog mašinstva na dodiplomskim i poslediplomskim studijama kako na matičnom, tako i na većini mašinskih fakulteta prethodne Jugoslavije. Predavao je brojne predmete koji se odnose na mašinsku obradu, tehnološke sisteme, alate i pribore, kontrolu kvaliteta, merenje, metod i organizaciju naučnoistraživačkog rada, i dr.

3.12.1920 - 30.4.1998