Бојан Р. Бабић

Биографија

Датум рођења:           14. новембар 1959.
Звање:                         редовни професор

Контакт:
e-mail:                          bbabic@mas.bg.ac.rs
адреса:                        Универзитет у Београду
                                    Машински факултет
                                    Краљице Марије 16
                                    11120 Београд 35

Образовање:

1966-1978.  Завршио основну школу и Х београдску гимназију.
1978-1983.  Завршио Машински факултет Универзитета у Београду смер Производно машинство.
              
1990.  19. септембра одбранио магистарску тезу под насловом "Развој експертног система за концепцијско пројектовање ФТС са симулационом машином"
1993.   9. децембра одбранио докторску дисертацију насловом: "Развој интелигентног система за пројектовање вишенаменског ФТС"
             
Радно искуство:
1983-1997.  Асистент приправник,  истраживач сарадник, асистент на Катедри за производно машинство Машинског факултета у Београду
1995.      21. јуна одлуком Комисије за стицање научних звања Министарства за науку и технологију Републике Србије стекао научно звање  научни сарадник.
1997.    20. марта изабран у звање доцента за предмете Пројектовање технолошких процеса и Технологија машиноградње.
2002.  12. априла изабран у звање ванредног професора за ужу научну област Производно машинство.
2007.    25. јануара изабран у звање редовног професора

            

Функције и активности
2001-2004. Члан Комисије за упис студената и тима за промоцију студија (2003 председник Комисије).
2003-2004.        Руководилац Центра за нове технологије.
2004-2012.        Продекан за финансије Машинског факултета.
2004-2015         Члан Већа групације техничких факултета
2012-2015         Председник Савета Машинског факултета
2012-                Шеф Катедре за производно машинство
2012-   Координатор за студије на страном језику на Машинском факултету
2013-2015         Члан Савета Универзитета у Београду
2013-  Члан Комисије Универзитета за признавање страних високошколских исправа

Професионалне активности

 1983-                Руководио или учествовао у истраживачким тимовима на преко 30 пројеката за привреду (РТБ - Бор, ГОША - Смедеревска Паланка, Лола Систем - Београд, Фабрика вагона Краљево, МУП Републике Србије, Косово - Обилић) и републичка и некадашња савезна министарства науке.
1996.                3. јула одржао предавање на Универзитету Мињо – Португалија под називом „FMS design using simulation“.
1996-                Председавајући на сесијама међународних конференција (ITHURS 96, Леон – Шпанија; ICMEN 2002 – Грчка; ICMEN 2005 – Грчка, ICMEN 2008 – Грчка, ICMEN 2012 – Грчка).
1997-                Ментор и члан комисија за одбрану већег броја дипломских, магистарских и докторских радова.
2002-2006.        Заменик главног уредника међународног часописа Production Engineering and Computers.
2003-                Учествовао у следећим међународним пројектима: TEMPUS CD-JEP-18114-2003 Restructuring of Mechanical Engineering Studies, and TEMPUS CD-JEP-40069-2005 Multidisciplinary Studies of Design in Mechanical Engineering.  TEMPUS SM 145677-2008 Internal Quality Assurance at Serbian Universities,  TEMPUS JP 144856-2008 International Accreditation of Engineering Studies, TEMPUS 544006-TEMPUS-1-2013 FUSE.
2003.                Члан научног одбора међународне конференције Business Excellence 03, Брага – Португалија
2017-                Члан уређивачког одбора часописа Journal of Manufacturing Systems (SME)
2005-                Рецензент радова за водеће међународне часописе International Journal of Production Research (Taylor & Francis), Journal of Intelligent Manufacturing (Springer), Journal of Manufacturing Systems (SME), International Journal of Advanced Manufacturing Technology (Springer), FME Transactions (Машински факултет у Београду), ­Thermal Science­, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems..
2006                 12. априла изабран за члана Управног одбора Удружења универзитетских професора и научника Србије.
2006-                Члан Жирија Привредне коморе Београда за доделу годишњих награда за најбоље докторске, магистарске и дипломске радове.
2007-                Рецензент Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа Националног савета за високо образовање Србије.
2007-2010         Руководилац пројекта EUREKA E!3860 - Automatic Design of 3D digital engineering objects
2008-                Независни експерт за оцењивање предлога пројеката у оквиру међународних програма FP7 – Marie Curie ITN/IAPP/IEF/IIF/IOF и HORIZON 2020.
2011-                Рецензент предлога докторских дисертација за Fonds National de la Recherche Luxembourg
2017 -               Експерт за оцењивање предлога пројеката за Национални центар за истраживање и развој - Пољска
2012-                Члан Комисије за избор у научна звање Министарства просвете, науке и технологије Републике Србије 2012-    Као гостујући професор уводи нове курсеве и држи наставу на MCAST - Малта


Публикације    Објавио преко 100 радова у водећим међународним и домаћим часописима, књигама у издању еминентних светских издавача и у зборницима радова међународних и домаћих научних скупова. Објавио и монографију, уџбеник и ко-аутор је једног приручника.

Цитираност:    Цитиран преко 300 пута у водећим часописима, књигама, докторским дисертацијама… (извори: Scopus и Google Scolar)

Знање језика: Енглески језик – течно говори, чита и пише.
Рад на рачунару:
врло напредна примена, познавање већег броја програмских језика (FORTRAN, Pascal, Clipper, Prolog, Basic, Visual Basic, PHP), система за управљање базама података (SQL, MS Access),  симулационих система (AnyLogic, GPSS, WITNESS, SimFactory, ...) софтверских пакета за пројектовање (ProEngineer, Catia, AutoCad...), развио велики број апликација које су у практичној примени (базе података, симулациони пакети, WEB апликације, програмски пакети за пројектовање технолошких процеса...).

Важније публикације

Монографија националног значаја

 1. Бабић Б., FLEXY - интелигентни експерт систем за пројектовање ФТС, монографија, Машински факултет Београд, ISBN 86-7083-250-X (1994)

Уџбеници, помоћни уџбеници

 1. Бабић, Б., Пројектовање технолошких процеса, Универзитет у Београду - Машински факултет, Београд, (издања 1999., 2006.)        
 2. Калајџић, М.,(редактор), Тановић, Љ., Бабић, Б., Главоњић, М., Миљковић, З., и др., ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ, Приручник-помоћни уџбеник (ISBN 86-7083-400-6), Универзитет у Београду - Машински факултет, Београд, (издања 1998., 1999., 2001., 2004., 2006., 2008.)

Радови у водећем часопису међународног значаја

 1. Babić B., Axiomatic design of flexible manufacturing systems, International Journal of Production Research, Vol. 37, No. 5, (pp. 1159-1173), (1999)
 2. Babic B.R, Nesic N., Miljkovic Z. (2008) A review of automated feature recognition with rule-based pattern recognition, COMPUTERS IN INDUSTRY, vol. 59, (4), pp. 321-337
 3. Babic B.R, Miljkovic Z, Vukovic N, Antic V (2012) Towards Implementation and Autonomous Navigation of An Intelligent Automated Guided Vehicle in Material Handling Systems, IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING, vol. 36, (M1), pp. 25-40
 4. Benisa Muamar,Babic Bojan R,Grbovic Aleksandar M,Stefanovic Zoran (2012) Computer-Aided Modeling of the Rubber-Pad Forming Process, MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, vol. 46, br. 5, str. 503-510
 5. Babic B.R, Nesic N, Miljkovic Z.(2011) Automatic feature recognition using artificial neural networks to integrate design and manufacturing: Review of automatic feature recognition systems, AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN ANALYSIS AND MANUFACTURING, vol. 25, (3), pp 289-304
 6. Stamenkovic D.,Kojic D.,Matija L. ,Miljkovic Z., Babic B. (2010) Physical Properties Of Contact Lenses Characterized By Scanning Probe Microscopy And Optomagnetic Fingerprint, INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B, vol. 24,  (6-7), pp 825-834
 7. Bojovic B., Miljkovic Z., Babic B., Koruga Dj. (2009) Fractal Analysis For Biosurface Comparison And Behaviour Prediction, HEMIJSKA INDUSTRIJA, vol. 63, (3), pp. 239-245
 8. Miljkovic Z., Vukovic N., Mitic M., Babic B.R (2013) New hybrid vision-based control approach for automated guided vehicles, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, vol. 66, br. 1-4, str. 231-249
 9. Miljkovic Z., Mitic M., Lazarevic M., Babic B.R. (2013) Neural network Reinforcement Learning for visual control of robot manipulators, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol. 40, br. 5, str. 1721-1736
 10. Milačić, V., Kalajdžić M., Milutinović D., Čović N., Babić B., Robotic Environment in FMS, Engineering & Automation, International Journal, ISSN 0234-6206, Vol 3. (pp 10-20), (1992)
 11. Babić B., A Framework for Intelligent Design of Flexible Manufacturing Systems, Mathematical Modelling and Scientific Computing, Vol 8, 1997, ISSN 1067-0688,

Прегледни чланак у књизи у издању познатог светског издавача

 1. Milačić, V., Babić, B., An Approach to the Simulation for FMS Design and Cost Analysis, Information Control Problems in Manufacturing Technology 1989, eds.E.A. Puente and L. Nemes, (pp 251-255), ISBN: 0-08-037023-3, Elsevier, (1990)
 2. Babić B., Towards an intelligent system for FMS design, Balanced Automation Systems II - Implementation challenges for anthropocentric manufacturing, (pp. 349-346), Chapman & Hall, ISBN 0-412-78890-X, (1996)
 3. Miljković Z., Babić B., Adaptive Behaviour of Autonomous Mobile Robot Based on Heterogeneous Neural Networks, Advances in Systems, Signals, Control and Computers, Vol III,IAAMSAD and the South African branch of the Academy of Nonlinear Sciences, ISBN 0-620-23136-X, (pp. 129-133), South Africa (1998).
 4. Babić B., Putnik G., A hierarchical model of distributed simulation, Global Production Management, (pp. 26-33), Kluwer Academic Publishers, ISBN 0-7923-8605-1 (1999)
 5. Babić B.,  A Hierarchical Distributed Simulation for Virtual Manufacturing Systems, Development and Practice of Artificial Intelligence Techniques, (pp. 226-230), Published by IAAMSAD, Durban - South Africa, ISBN 0-620-24836-X, (1999)
 6. Miljković Z., Babić B., Decomposing functionality of the feature recognizer based on artificial neural network system, Development and Practice of Artificial Intelligence Techniques, (pp. 248-250), Published by IAAMSAD, Durban - South Africa, ISBN 0-620-24836-X, (1999)

Поглавље у монографији националног значаја

 1. Милачић В., Бабић Б., Бојанић П., Интелигентни технолошки системи (пројекат 1105), Резултати научних истраживања из област машинства и саобраћаја у периоду 1991-1995 година, Монографија, (пп 31-38), Министарство за науку и технологију Републике Србије, Београд (1995)

Радови саопштени на скупу међународног значаја штампани у целини

 1. Milačić, V., Babić, B., Concept of FMS Design Machine, World Congress on Expert Systems, Proceedings (pp 658-665) Lisabon (1994)
 2. Babić B., Milačić V., Čović N., FLEXY - Intelligent System for FMS Design, The First World Congress on Intelligent Manufacturing Processes & Systems, Proceedings (pp 93-104), Puerto Rico (1995)
 3. Babić B., Glavonjić B., Design of Flexible Technological Systems by Using Simulation, The 2nd International Conference on the Development of Wood Science/Technology and Forestry, Sopron Hungary, (1996)
 4. Babić B., Development of an Intelligent CAD-CAPP Interface, International Conference on Intelligent Technologies in Human - Related Sciences ITHURS’96, Proceedings vol. II (pp.351-357), Leon - Spain, (1996)
 5. Babić B., Miljković Z., Feature Recognition as the Basis for Integration of CAD and CAPP systems, The Second World Congress on Intelligent Manufacturing Processes & Systems, Proceedings (pp 596-601), Budapest (1997)
 6. Putnik G.D., Sousa R.M., Moreira J.F., Carvalho J.D., Spasić Ž., Babić B., Distributed/Virtual Manufacturing System Cell: An Experimental Installation, The 4th International Seminar “Intelligent Manufacturing Systems - Theory and Practice”, (pp. 59-68), Beograd, (1998)
 7. Babić B., Architecture of distributed simulation system, International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN) (ed. K.-D. Bouzakis), (pp. 357-363), Greece, (2002)
 8. Babić J., Kalajdžić M., Babić B., A fully integrated process planning system for rotational parts, International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN) (ed. K.-D. Bouzakis), (pp. 365-372), Greece, (2002)
 9. Miljković Z., Babić B., Kalajdžić M., Manufacturing similarity identification in group technology design based on the “ART-1 simulator”, International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN)(ed. K.-D. Bouzakis), (pp. 325-335), Greece, (2002)
 10. Babić B., Framework for dynamic process planning and scheduling, 2nd International Conference on Manufacturing Engineering ICMEN 2005, pp. 721-729, Khalitea, Greece, ISBN 960-243-614-Χ, 2005
 11. Babić,B., Bojović,B., Kalajdžić,M., Miljković,Z., Topography and Phase Images Investigation of the Used RGP Contact Lens Inner Surface, Proceedings of the 3rd  International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2008) and EUREKA Brokerage Event, pp. 405-411, Kallithea of Chalkidiki, Greece, 1-3 October, 2008.
 12. Bojović,B., Kalajdžić,M., Miljković,Z., Babić,B., Fractal Approach for Substrates Surface Topography Image Evaluation, Proceedings of the 3rd  International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2008) and EUREKA Brokerage Event, pp. 443-452, Kallithea of Chalkidiki, Greece, 1-3 October, 2008.
 13. Miljković,Z., Vuković,N., Babić,B., Mobile Robot Localization in a Manufacturing Environment, Proceedings of the 3rd  International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2008) and EUREKA Brokerage Event, pp. 485-494, Kallithea of Chalkidiki, Greece, 1-3 October, 2008.
 14. Babić, J., Babić, B., Borovčanin, D., Marjanović, M., Robust Design Based on Synergetic Use of TRIZ and Axiomatic Design, Proceedings of the 4th  International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2011), pp. 197-204, Thessaloniki, Greece, 3-5 October, 2011.
 15. Babić, B., Nešić, N., Miljković, Z., Automatic Feature Recognition System for Prismatic Parts Using STEP-based Feature Extraction and ANN-based Pattern Recognition, Proceedings of the 4th  International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2011), pp. 295-304, Thessaloniki, Greece, 3-5 October, 2011.
 16. Vuković, N., Miljković, Z., Babić, B., Čović, N., Towards Implementation of Intelligent Mobile Robots in a Manufacturing Environment, Proceedings of the 4th  International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2011), pp. 367-376, Thessaloniki, Greece, 3-5 October, 2011.
 17. Miljković, Z., Mitić, M., Babić, B., Diryag, A., Q-Learning Algorithm for a Mobile Robot Obstacle Avoidance in an Unknown Environment Based on Artificial Neural Networks, Proceedings of the 4th  International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2011), pp. 431-440, Thessaloniki, Greece, 3-5 October, 2011.

Предавање по позиву

 1. Бабић Б., FMS Design Using Simulation, Universidade do Minho, Portugalija, 3. July 1996.

Уводно предавање на скупу националног значаја штампано у целини

 1. Калајџић М., Бабић Б., Основна истраживања у производном машинству - циљеви и перспективе, 24. ЈУПИТЕР конференција, (пп. УР-9-15), Златибор (1998)

Руковођење научним пројектима

 1. Пројектовање и реализација управљања технолошким процесима синтеровања металног праха у циљу израде производа намењених ино тржишту (МИС.3.02.0036.Б МНЖС Р Србије)
 2. Флексибилна аутоматизација и имплементација интелигентних технолошких система у домену производње делова од лима, Пројекат  у оквиру програма технолошког развоја, финансиран од Министарства науке и технолошког развоја Владе Републике Србије: ТР-14031, Београд, 2008 - 2010.
 3. EUREKA E!3860 - Automatic Design of 3D digital engineering objects
 4. Флексибилна аутоматизација и имплементација интелигентних технолошких система у домену производње делова од лима, Пројекат  у оквиру програма технолошког развоја, финансиран од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије: ТР-35004, Београд, 2011 - 2015.