SPISAK RADOVA

1995-09. Објавила је самостално или у коауторству 28 радова у часописима, као и у зборницима радова међународних и домаћих научних конгреса, конференција, симпозијума и семинара.

 1. Bojović, B., Miljković, Z., Babić, B., Koruga, Đ., Fractal Analysis For Biosurface Comparison And Behaviour Prediction, Hemijska Industrija, Vol 63, No 3, 239-245, 2009. (ISSN 0367-598X)
 2. Bojović, B., Miljković, Z., Babić, B., Fractal analysis of AFM images of worn-out contact lens inner surface, FME Transactions 36 /4(2008) 175-180
 3. B. Bojovic, "Machnined Surface Modeling by Wierstrass Function", International Journal of Production Engineering and Computers, Вол 5, Но 6, 55-60 стр., Београд, 2003.
 4. Арачић, Б., " Фамилија DFX техника инжењерства квалитета ", Менаџмент тоталним квалитетом, Национални научно-стручни часопис , Но 2 Вол 26, 10-13 стр., Београд, 199 8 .
 5. Арачић, Б., "2D моделирање обрађене површине применом фракталне геометрије", Магистарска теза, Машински факултет у Београду, 2001.
 6. B. Bojovic, M. Kalajdzic, "Evaluation of the Contact Zone Fractal Dimension of 2D Surface Topography", 11th International CIRP Life Cycle Engineering Seminar, CD, Belgrade 2004.
 7. Bojović, B., Kalajdžić , M., Miljković , Z. , Babić, B. , Fractal Approach For Substrates Surface Topography Image Evaluation , 3rd ICMEN, Proceedings ISBN 978-960-243-649-3, pp. 443-452, Kalithea, Greece, 01-03. October 2008.
 8. Babić , B. , Bojović, B ., Kalajdžić , M., Miljković, Z. , Topography And Phase Images Investigation Of The Used RGP Contact Lens Inner Surface , 3rd ICMEN, Proceedings ISBN 978-960-243-649-3, pp. 405-411, Kalithea, Greece, 01-03. October, 2008.
 9. Bojović, B., Miljković, Z., Babić, B., Koruga Đ., Role Of Phase Imaging In Surface Roughness Analysis Of Biopolymers, Int. Conf. YUCOMAT, 2009. in press
 10. Арачић, Б., Миљковић, З., " Анализа циклусног времена дворуког робота РПД 1.25 применом РТМ методе ", 2 2 . ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, 3.87-3.92 стр., Београд, 199 6 .
 11. Мајсторовић, В., Арачић, Б., Станић, Ј., " Модел софтвера за систем квалитета ", 2 2 . ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, 6.7-6.12 стр., Београд, 199 6 .
 12. Мајсторовић, В., Арачић, Б., " Модел софтвера за систем квалитета ", прегледни рад, XI INFO-TEH , Зборник радова, 334-340 стр., Доњи Милановац , 199 6 .
 13. Миљковић, З., Арачић, Б., " Примена РТМ методе за анализу циклусног времена индустријског робота ГОШКО РГ-01- табеларни приступ ", 2 3 . ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, 215-220 стр., Београд, 199 7 .
 14. Арачић, Б., Мајсторовић, В., " Примена вештачке интелигенције QFD методе ", 2 3 . ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, 527-532 стр., Београд, 199 7 .
 15. Арачић, Б., " DFMC – нова техника инжењерства квалитета ", 2 4 . Годишња конференција ЈУСКА , Зборник радова, 1-6 стр., Београд, 199 7 .
 16. Арачић, Б., " QFD метода и технике инжењерства квалитета ", 2 7 . Саветовање производног машинства, CD , Нишка Бања, 199 8 .
 17. Арачић, Б., "Примена Pro/Scan Tools-а у реверзном инжењерству", 25. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, 2.27-2.32 стр., Београд, 1999.
 18. Арачић, Б., Калајџић, М., "Fractal Geometry and Surface Technology", The Third International Conference Heavy Machinery - ХМ'99, Зборник радова, 3.66-3.72 стр., Краљево, 1999.
 19. Арачић, Б., Калајџић, М., "Параметарски метод карактеризације обрађених површина ", 26. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, 3.99-3.105 стр., Београд, 2000.
 20. Бојовић, Б., "Моделирање обрађене површине Вајерштрасовом функцијом", 28.. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, 3.31-3.34 стр., Београд, 2002.
 21. Бојовић, Б., Калајџић, М., "Фрактални приступ у диференцијацији обрађених површина", 29. Саветовање производног машинства, CD , Београд, 2002.
 22. Бојовић, Б., "Адекватност Вајерштрас ове функције као модела обрађене површине", 29. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, 3.5-3.8 стр., Београд, 2003.
 23. Бојовић, Б., "Адаптивно управљање и фрактална геометрија", 8. Међународна научно-стручна конференција ММА 2003., Зборник радова, 31-32 стр., Нови Сад, 2003.
 24. Б. Бојовић, М. Калајџић, "Представљање фрактала кроз нову парадигму у науци и техници", прегледни рад, 30. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, 3.103-3.114 стр., Београд 2004.
 25. Б. Бојовић, " Фрактални параметри у трибологији полимера " , 3 1 . ЈУПИТЕР конференција, CD, Златибор 2005.
 26. Бојовић, Б., Стаменковић, Д., Бабић, Б., " Микротехнологија биомедицинских површина ", 34 . ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, 3. 40 -3. 45 cтр., Београд, 200 8 .
 27. Миљковић, З., Вуковић, Н., Бабић, Б., Бојовић, Б., Човић, Н., " Интелигентни технолошки системи у домену производње делова од лима ", 32 . Саветовање производног машинcтва, Зборник радова , 563-566 , Нови Сад , 2008.
 28. Стаменковић, Д., Бојовић, Б., Миљковић, З., Бабић, Б., Којић, Д., " Технологија машинске обраде и биокомпатибилност полимера ", 33 . Саветовање производног машинcтва, Зборник радова , у штампи , Београд, 2009.