PROJEKTI


Projektovani i razvijeni mašinski sistemi

 1. Tehnološka ćelija za opsluživanje presa sa dvorukim robotom.
 2. Univerzalni robot zglobne konfiguracije sa 6 stepeni slobode.
 3. Manipulacioni sistem za otpreske od tvrdog metala.
 4. Mikro SCARA robot.
 5. Toothed belt of circular cross section (2007 – Nagrada za najbolju tehnološku inovaciju NTI-2007).
 6. Serijski merni sistem za mašinu sa paralelnom kinematikom.
 7. Nekoliko novih paralelnih mehanizma:
  • Specifično rešenje DELTA robota (ili bušačkog centra) sa obrtnim aktuatorima
  • Troosni Funkcionalni simulator mašina sa paralelnom kinematikom
  • Novi troosni prostorni paralelni mehanizam za horizontalne i vertikalne glodalice sa dugačkom X osom
 8. Troosna vertikalna glodalica sa paralelnom kinematikom LOLA pn101_4 V1. (Nagrade: 2005 - Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za tehničko rešenje; 2005 – Grand Pri izložbe ‘’Pronalazaštvo Beograd - 2005 ‘’ za tehničko rešenje; 2006 - Nagrada grada Beograda za 2005. god. u oblasti nauka-pronalazaštvo).
 9. Paralelni DELTA robot za pakovanje proizvoda konditorske i farmaceutske industrije i montažu mikro komponenata.
 10. Mehanizam aktivnog P-zgloba kao ekvivalenta kombinacije obrtnog zgloba i segmenta konstantne dužine.

Razvijeni softver
 1. PC orijentisan Solid modelling system (B-rep).
 2. Sistem za prepoznavanje na bazi geometrijskih modela.
 3. Grafički simulator za off-line programiranje robota.
 4. Softver za kinematičko modeliranje paralelnih mehanizama.

Tehnička rešenja

 1. Glavonjić, M., Milutinović, D., Kvrgić, V., Dimić, Z., Živanović, S.: Troosna vertikalna glodalica sa paralelnom kinematikom, Mašinski fakultet, Beograd, 2008. (M81)
 2. Milutinović, D., Glavonjić, M., Slavković, N., Dimić, Z., Kokotović, B., Živanović, S.: Rekonfigurabilni obradni sistem na bazi robota za višeosnu obradu delova većih gabarita sa složenim estetskim i funkcionalnim površinama od mekših materijala srednje i niže klase tačnosti, Mašinski fakultet, Beograd, 2009. (M81)
 3. Glavonjić M., Milutinović D., Kvrgić V., Živanović S., Dimić Z, Slavković, N.: Mini laboratorijska i edukaciona stona troosna glodalica sa paralelnom kinematikom, Tehničko rešenje (Novi proizvod, M82), Mašinski fakultet Beograd, 2012.
 4. Milutinović D., Slavković, Kokotović B., N., Dimić Z., Glavonjić M., Milutinović M., Živanović S.: Paralelni DELTA robot za pakovanje proizvoda konditorske i farmaceutske industrije i montažu mikro komponenata, Tehničko rešenje (Industrijski prototip M82), Mašinski fakultet Beograd, 2012.
 5. Milutinović, D., Kokotović, B., Slavković, N., Živanović, S.: Mehanizam aktivnog Pa-zgloba kao ekvivalenta kombinacije obrtnog zgloba i segmenta konstantne dužine, Tehničko rešenje (Novi proizvod M82), Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2014.

MEĐUNARODNI PROJEKTI

EUREKA Project PAKICUT E!3239, Development of Parallel Kinematic Device Integrated into 3-axis Milling Centre to enable Multi-axis Cutting Processes (2004-2005), Project leadres: Prof Dr. Konstantin Bouzakis (Greece), Prof Dr. Dragan Milutinovic (Serbia & Montenegro)

ELABORATI DOMAĆIH PROJEKATA 1999 - 2014

 1. Milutinović, D.,Miljković, Z., RAZVOJ KOMPONENTI LINIJA I SISTEMA VISOKO AUTOMATIZOVANIH I ROBOTIZOVANIH KAPACITETA ZA PAKOVANjE, Projekat MNT Vlade Republike Srbije: S.5.33.69.0144 (rukovodilac projekta Prof. dr D.Milutinović), Godišnji izveštaj o rezultatima podprojekta 1: Inteligentna robotizovana montaža i pakovanje, Beograd, 1999
 2. Milutinović, D., i dr., Godišnji izveštaj o rezultatima podprojekta PP3: Industrijski roboti, Projekat 11E08PT1 ISTRAŽIVANjE I OSVAJANjE METODA, TEHNOLOGIJA I SREDSTAVA U CILjU RAZVOJA FABRIKA BUDUĆNOSTI I OBEZBEĐENjA NEZAVISNOSTI I KONKURENTNOSTI U MAŠINOGRADNjI, Rukovodilac pod projekta D. Milutinović, Mašinski fakultet, Beograd, 1999
 3. Milutinović, D., Miljković, Z., RAZVOJ KOMPONENTI LINIJA I SISTEMA VISOKO AUTOMATIZOVANIH I ROBOTIZOVANIH KAPACITETA ZA PAKOVANjE, Projekat MNT Vlade Republike Srbije: S.5.33.69.0144 (rukovodilac projekta Prof. dr D.Milutinović), Završni izveštaj o rezultatima podprojekta 1: Inteligentna robotizovana montaža i pakovanje, Beograd, 2000
 4. Milutinović, D., Kalajdžić, M., Bojanić, P., Pilipović, M., Glavonjić, M., Miljković, Z., PROJEKAT INOVACIJE ZNANJA U OBLASTIMA OD INTERESA ZA FABRIKU "MILAN BLAGOJEVIĆ"-Smederevo, Mašinski fakultet, Beograd, 2000
 5. Milutinović, D., i dr., Završni izveštaj o rezultatima podprojekta PP3: Industrijski roboti, Projekat 11E08PT1 ISTRAŽIVANjE I OSVAJANjE METODA, TEHNOLOGIJA I SREDSTAVA U CILjU RAZVOJA FABRIKA BUDUĆNOSTI I OBEZBEĐENjA NEZAVISNOSTI I KONKURENTNOSTI U MAŠINOGRADNjI, Rukovodilac pod projekta D. Milutinović, Mašinski fakultet, Beograd, 2000
 6. Pilipović, M., Milutinović, D., i dr., Završni izveštaj o rezultatima projekta saveznog MNT TSI 127: PROGRAMABILNA AUTOMATIZACIJA U INDUSTRIJI PRERADE METALA, Mašinski fakultet, Beograd, 2000
 7. Glavonjić, M.,Milutinović,D., Živanović, S., KONCEPCIJA POGONSKIH OSA FUNKCIONALNOG SIMULATORA TROOSNE MAŠINE SA PARALELNOM KINEMATIKOM, Projekat:Troosne paralelne mašine -MIS.3.02.0101.B, Elaborat 01-03-2002, Mašinski fakultet, Beograd, 2002.
 8. Glavonjić,M.,Milutinović,D.,Živanović,S., UNUTRAŠNjA INTERPOLACIJA POGONSKIH OSA FUNKCIONALNOG SIMULATORA. POSTPROCESOR ZA FUNKCIONALNI SIMULATOR TROOSNE MAŠINE SA PARALELNOM, Projekat:Troosne paralelne mašine -MIS.3.02.0101.B, Elaborat 02-03-2002, Mašinski fakultet, Beograd, 2002.
 9. Glavonjić, M.,Milutinović,D., Živanović, S., FUNKCIONALNI SIMULATOR TROOSNE GLODALICE SA PARALELNOM KINEMATIKOM. NOVA NAMENA OBRADNOG CENTRA ILR HBG 80 SA JEDINICOM BOSCH SYSTEM 5Z. EDUKACIONI KOMPLET TEHNOLOŠKIH MODULA SA PARALELNOM KINEMATIKOM, Projekat:Troosne paralelne mašine -MIS.3.02.0101.B, Elaborat 03-03-2002, Mašinski fakultet, Beograd, 2002.
 10. Glavonjić,M.,Milutinović,D., Živanović, S., IDEJNO REŠENjE ODABRANE KONCEPCIJE TROOSNE PARALELNE MAŠINE, Projekat:Troosne paralelne mašine -MIS.3.02.0101.B, Elaborat 01-03-2003, Mašinski fakultet, Beograd, 2003.
 11. Glavonjić, M.,Milutinović,D., Živanović, S., STUDIJA IZVODLjIVOSTI TROOSNE PARALELNE MAŠINE. CAD/CAM PROGRAMIRANjE P3-PARALELNE MAŠINE ALATKE, Projekat:Troosne paralelne mašine -MIS.3.02.0101.B, Elaborat 02-03-2003, Mašinski fakultet, Beograd, 2003.
 12. Glavonjić, M.,Milutinović,D., Živanović, S., PROJEKAT TROOSNE PARALELNE MAŠINE, Projekat:Troosne paralelne mašine -MIS.3.02.0101.B, Elaborat 03-03-2003, Mašinski fakultet, Beograd, 2003.
 13. Glavonjić, M.,Milutinović,D., Živanović, S., PROJEKTOVANJE TROOSNE VERTIKALNE GLODALICE SA PARALELNOM KINEMATIKOM, Projekat:Troosne paralelne mašine -MIS.3.02.0101.B, Elaborat 01-02-2004-01-02, Mašinski fakultet, Beograd, 2004.
 14. Glavonjić, M.,Milutinović,D., Živanović, S., PROTOTIP TROOSNE MAŠINE SA PARALELNOM KINEMATIKOM LOLA PN101_4 V1., Projekat:Troosne paralelne mašine -MIS.3.02.0101.B, Elaborat 01-02-2004-02-02, Mašinski fakultet, Beograd, 2004.
 15. Glavonjić, M.,Milutinović,D., Živanović, S., SISTEM ZA KALIBRACIJU, Projekat:Troosne paralelne mašine -MIS.3.02.0101.B, Elaborat 02-02-2004-01-02, Mašinski fakultet, Beograd, 2004.
 16. Glavonjić, M.,Milutinović,D., ivanović, S., POKAZNI CENTAR ZA PARALELNE MAŠINE, Projekat:Troosne paralelne mašine -MIS.3.02.0101.B, Elaborat 02-02-2004-02-02, Mašinski fakultet, Beograd, 2004.
 17. Glavonjić, M.,Milutinović,D., Živanović, S., Elaborat: MIS.3.02.0101.B TROOSNE PARALELNE MAŠINE, ZAVRŠNI IZVEŠTAJ, Mašinski fakultet, Beograd, 2004.
 18. Milutinović, D., Glavonjić, M., Živanović, S., Razvoj uređaja sa paralelnom kinematikom za integraciju sa troosnim obradnim centrom za višeosne procese obrade rezanjem, EUREKA projekat E!3239, Izveštaj za 2004. godinu, Mašinski fakultet Beograd, 2004.
 19. Glavonjić, M.,Milutinović,D., Živanović, S., KONCIPIRANJE JEDNE HORIZONTALNE TROOSNE PARALELNE MAŠINE, Petoosne paralelne mašine - 006309, Elaborat 01-02-2005-01-01, Mašinski fakultet, Beograd, 2005.
 20. Glavonjić, M.,Milutinović,D., Živanović, S., KONFIGURISANJE JEDNE PETOOSNE PARALELNE MAŠINE, Petoosne paralelne mašine - 006309, Elaborat 02-02-2005-01-01, Mašinski fakultet, Beograd, 2005.
 21. Milutinović, D., Glavonjić, M., Živanović, S., Razvoj uređaja sa paralelnom kinematikom za integraciju sa troosnim obradnim centrom za višeosne procese obrade rezanjem, EUREKA projekat E!3239, Izveštaj za 2005. godinu, Mašinski fakultet Beograd, 2005.
 22. Milutinović, D., Glavonjić, M., Živanović, S., Funkcionalni simulator troosnih mašina sa paralelnom kinematikom, Inovacioni projekat, Evidencioni broj ugovora IP06-8115B, Izveštaj za prvih šest meseci 2006. godine, Mašinski fakultet Beograd, septembar 2006.
 23. Milutinović, D., Glavonjić, M., Živanović, S., Funkcionalni simulator troosnih mašina sa paralelnom kinematikom, Inovacioni projekat, Evidencioni broj ugovora IP06-8115B, Završni izveštaj, Mašinski fakultet Beograd, januar 2007.
 24. Milutinović, D., Glavonjić, M., Živanović, S., PETOOSNE PARALELNE MAŠINE, TR-6309B, Završni izveštaj, Mašinski fakultet Beograd, April 2008.
 25. Tanović, Lj., Milutinović, D., Glavonjić, M., Živanović, S., Slavković, N., i drugi, Razvoj tehnologija višeosne obrade složenih alata za potrebe domaće industrije, TR-14034, Godišnji izveštaj (april 2008-april 2009), Mašinski fakultet Beograd, Maj 2009.
 26. Tanović, Lj., Milutinović, D., Glavonjić, M., Živanović, S., Slavković, N., i drugi, RAZVOJ TEHNOLOGIJA VIŠEOSNE OBRADE SLOŽENIH ALATA ZA POTREBE DOMAĆE INDUSTRIJE, TR-14034, Završni izveštaj (Period realizacije projekta: 01/04/2008-31/03/2010), Mašinski fakultet Beograd, 2010.
 27. Tanović, Lj., Bojanić, P., Glavonjić, M., Milutinović, D., Majstorović, V., Puzović, R., Kokotović, B., Živanović, S., Slavković, N., i drugi, Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema, TR-035022, Godišnji izveštaj: Rezultati projekta po aktivnostima i fazama u 2011. godini, Mašinski fakultet Beograd, 2011 .
 28. Tanović, Lj., Bojanić, P., Glavonjić, M., Milutinović, D., Majstorović, V., Puzović, R., Kokotović, B., Živanović, S., Slavković, N., i drugi, Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema, TR-035022, Godišnji izveštaj o realizaciji projekta za period 01.01. 2012. do 31.12.2012., Mašinski fakultet, Beograd, 2012 .
 29. Tanović, Lj., Bojanić, P., Glavonjić, M., Milutinović, D., Majstorović, V., Puzović, R., Kokotović, B., Živanović, S., Slavković, N., i drugi, Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema, TR-035022, Godišnji izveštaj o realizaciji projekta za period 01.01. 2013. do 31.12.2013., Mašinski fakultet, Beograd, 2013 .
 30. Tanović, Lj., Bojanić, P., Glavonjić, M., Milutinović, D., Majstorović, V., Puzović, R., Kokotović, B., Živanović, S., Slavković, N., i drugi, Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema, TR-035022, Godišnji izveštaj o realizaciji projekta za period 01.01. 2014. do 31.12.2014., Mašinski fakultet, Beograd, 2014 .