BIOGRAFIJA

 

 

Rođen 1935. godine. Studije Mašinskog fakulteta u Beogradu upisao 1956/57. školske godine a diplomirao krajem 1960.godine.

 

Na Mašinskom fakultetu u Beogradu zaposlio se 1.12.1960. godine, a februara 1961. godine izabran za asistenta za predmet Mašinska obrada. Za docenta izabran 1970. godine, za vanrednog profesora 1975. godine i za redovnog profesora 1983. godine na istom fakultetu za grupu predmeta proizvodnog mašinstva (Mašinska obrada, Alati i pribori, Specijalne tehnologije u naoružanju, Tehnologija proizvodnje alata i pribora). Za vreme 25-godišnjeg nastavničkog rada bio mentor za 550 diplomskih radova, 11 magistarskih teza i 8 doktorskih disertacija, a učestvovao kao član komisija (veći broj puta) za odbranu magistarskih i doktorskih radova.

 

Naučnoistraživaćkim radom bavio se u toku 37-godišnjeg rada na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

 

Objavio je, javno saopštio na naučno-stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu 55 naučnih i 25 stručnih radova i učestvovao u izradi preko 30 radova ograničene cirkulacije. Napisao je (samostalno ili kao koautor) više udžbenika i priručnika (za srednje škole i fakultetsku nastavu) kao i dve monografije: „Obrada brušenjem – identifikacija karakteristika stanja i optimizacija procesa", koja je nagrađena Oktobarskom nagradom grada Beograda za 1987. godinu i „Obrada rezanjem teškoobradljivih metala i legura" 1992. godine.

 

Više puta je boravio na univerzitetima u inostranstvu.

   – Institut für Fertigungstechnik, Universität Braunschweig, SR Nemačka (10 meseci)

   – Technische Hohschule Darmstadt, SR Nemačka (6 meseci)

 

Učestvovao aktivno u društvenom radu na Fakultetu (prodekan za finansije 1971-1973), rukovodilac JUR-a za proizvodno mašinstvo, predsednik Upravnog odbora Saveta MF i potpredsednik Saveta MF kao i više komisija na Univerzitetu.