BIOGRAFIJA

Školovanje:

1968-80
Završio osnovnu i osmogodišnju školu u Zabrdnjim Tocima, Donjim Babinama opština Prijepolje a srednju mašinskotehničku školu u Priboju;

1987
Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu;

1993
Odbranio 9. juna magistarsku tezu na Katedri za proizvodno mašinstvo na Mašinskom fakultetu u Beogradu;

2000
Odbranio 18. jula doktorsku disertaciju na Katedri za poizvodno mašinstvo na
Mašinskom fakultetu u Beogradu. Ova doktorska disertacija je nagrađena
nagradom Privredne komore Beograda;

Međunarodne aktivnosti:

1996
U vremenu od 01.10. do 30.12. bio na studijskom boravku na Mašinskom fakultetu Univerziteta Tvente u Enšedeu, Holandija

1997
U vremenu od 01.04. do 30.06. bio na studijskom boravku na Mašinskom fakultetu Univerziteta Tvente u Enšedeu, Holandija

Profesionalno angažovanje:

1988-93
Istraživač pripravnik u Institutu za proizvodno mašinstvo i kompjuterski integrisane tehnologije, Mašinski fakultet, Beograd;

1993-94
Istraživač saradnik u Institutu za proizvodno mašinstvo i kompjuterski integrisane tehnologije, Mašinski fakultet, Beograd;

1994-01
Asistent biran za predmet Tehnologija mašinogradnje i Proizvodni sistemi;

2001-03
Docent biran za grupu predmet iz oblasti Proizvodnog mašinstva

Pedagoška aktivnost:

1988-01
Držao vežbe iz predmeta: Tehnologije mašinogradnje,
Proizvodni sistemi, Teorija procesa obrade, Alati i pribori,
Mašine alatke, Projektovanje tehnoloških procesa na
dodiplomskim studijama na Mašinskom fakultetu u Beogradu I
iz predmeta Procesno numeričko upravljanje i Postupci u
održavanju na VTA u Beogradu (Banjica);

2001-
Drži predavanja iz predmeta: Teorija procesa obrade
Naučno istraživački rad:


· Istraživanja iz oblasti projektovanja sistema za modeliranje tehnoloških procesa za obradu prizmatičnih delova na mašinama alatkama (obradni centri) koji pripadaju FTS-u;
· Istraživanja iz domena baza podataka koja služi kao podrška sistemu za modeliranje tehnoloških procesa;
· Istraživanja iz domena teorije procesa obrade rezanjem (merenje sila, merenje temperature u zoni rezanja, habanje alata itd);
· Istraživanja iz domena teorije procesa obrade plastičnim deformisanjem (naponi, deformacije, uslovi plastičnosti itd.);
· Istraživanja u domenu projektovanja alata za presovanje plastične mase.

Ostale aktivnosti:

1988-03

Učestvovao u organizaciji više konferencija poput JUPITER-a, Savetovanja proizvodnog mašinstva Jugoslavije, i dr.