А:.       ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

 

А.1.      Лични подаци

Др Зоран Миљковић, дипл.маш.инж., Универзитет у Београду - Машински факултет, редовни професор и шеф Лабораторије за индустријску роботику и вештачку интелигенцију Катедре за производно машинство.

1961.           Рођен 25. августа у Београду, Република Србија.

1968-76.      Завршио основну школу у Београду са одличним успехом, и то као носилац диплома „Вук Стефановић Караџић“ и „Јован Микић - Спартак“.

1976-80.      Завршио IV београдску гимназију са одличним успехом, а матурски рад му је награђен дипломом „Михаило Петровић - Алас“. За изузетне спортске резултате награђен је дипломом „Јован Микић - Спартак“.

1980-81.      Одслужио војни рок у Љубљани.

1988.           Дипломирао на Машинском факултету у Београду (Тема: Аутоматизација високорегалних складишта).

1988.           Професор стручних предмета у „Машинско-образовном центру Радоје Дакић“ у Београду.

1989-90.      Пројектант-конструктор у развојном делу фабрике „МИНЕЛ-прехрамбена опрема“.

1990-94.      После избора у звање асистента-приправника за предмет Технологија машиноградње, од 1. фебруара 1990. године ради на Машинском факултету Универзитета у Београду.

1994.           Одбранио је 8. фебруара магистарску тезу на Машинском факултету у Београду.

1994-01.      Биран у звање асистента за предмете Технологија машиноградње и Индустријски роботи, са реизбором за исте предмете 1998. године.

2000.           Одбранио је 31. августа докторску дисертацију на Машинском факултету у Београду.

2001-06.      Биран у звање доцента за предмете Технологија машиноградње и Индустријски роботи.

2006-10.      Биран у звање ванредног професора за ужу научну област Производно машинство.

2010-...       Изабран је 10. новембра 2010. године у звање редовног професора на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област Производно машинство.

2018-...       Руководилац Лабораторије за индустријску роботику и вештачку интелигенцију (ROBOTICS & AI).

1989-...       Ожењен је супругом Александром и има двадесетосмогодишњу кћерку Катарину.

 

Истраживачке области: Технологије машинске обраде, Роботика и вештачка интелигенција, Интелигентни технолошки системи и процеси, Мехатроника, Аутономни системи и машинско учење, Развој и примена вештачких неуронских мрежа у производним технологијама, Развој и примена метода одлучивања у когнитивној роботици, уз вишекритеријумску оптимизацију, базираних на техникама вештачке интелигенције (https://www.youtube.com/watch?v=ixxsyQC2c-A), Групна технологија, Пројектовање фабричких постројења у металопрерађивачкој индустрији, Иновација инжењерског образовања и развој наставних учила.

Асоцијације: ЈУПИТЕР (Србија), A.M.S.E. – Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises (France-Spain).

Енглески језик: говори, чита и пише (ниво C1).

Рад на рачунару: комплексно коришћење, развој софтвера и програмирање робота.

Рангирање у области инжењерства и технологије (међу 4,3 % у свету) према "World Scientist and University Rankings 2023": https://www.adscientificindex.com/scientist/zoran-miljkovic/1147139

 

А.2.      Педагошка активност

 

1988.           Реализовао је наставне програме стручних предмета у „МОЦ Радоје Дакић“ у Београду .

1990-07.      Уводио је, организовао и реализовао све видове вежби (преглед самосталних задатака, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, преглед пројеката) на предметима: Технологија машиноградње, Индустријски роботи, Обрада материјала и Пројекат из производних система; уз извођење вежби и из Техничке кибернетике, Машина алатки и Пројектовања технолошких процеса, и то на Машинском факултету у Београду и на ВТА у Жаркову.

1991-07.      Континуирано је вршио иновирање вежби из предмета Технологија машиноградње и Индустријски роботи, а посебно се наводи увођење и реализација лабораторијских вежби везаних за програмирање индустријских робота „Гошко РГ-01“ и „MITSUBISHI Movemaster-EX“, као и антропоморфног мобилног робота сопственог развоја названог „Дон Кихот“.

1994-23.      Ментор више десетина завршних (BSc) и дипломских - мастер радова (MSc). Члан комисија за одбрану преко 150 завршних и дипломских - мастер радова из области предмета на којима реализује наставу.

1998-21.      Објавио је, као један од коаутора, приручник-помоћни уџбеник „Технологија обраде резањем“ за предмете Технологија машиноградње (дипл.маш.инж.) и Технологија машинске обраде (BSc), са актуелним и модерно конципираним садржајем, који је имао девет издања.

2001-...        Одржава предавања на српском и енглеском језику из следећих предмета на Машинском факултету у Београду: Технологија машиноградње 1 (дипл.инж.маш.), Технологија машинске обраде (BSc), Manufacturing Technology (BSc – distance e-learning), Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc), Индустријски роботи (MSc), Методе одлучивања (MSc-предмет, резултат међународног пројекта TEMPUS JEP–40069-2005), Decision-making methods (MSc), Роботика и вештачка интелигенција (MSc-Индустрија 4.0), Машинско учење интелигентних роботских система (MSc-Индустрија 4.0), Интелигентни технолошки системи (MSc) и Intelligent Manufacturing Systems (MSc).

2001-22.      Наставно-педагошки рад оцењен је и највишим оценама студената (анонимне анкете за шк. 2006/07. ÷ 2020/21.г.): 4,62÷4,97 од макс. 5,00 за обавезни предмет Технологија машинске обраде (BSc); 4,53÷4,97 за изборни предмет Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc); за обавезне предмете (MSc): 3,86÷4,88_Интелигентни технолошки системи; 4,47÷4,66_Индустријски роботи; 4,75÷5,0_Методе одлучивања; 5,0_Роботика и вештачка интелигенција; 5,0_Машинско учење интелигентних роботских система, што потврђују и захвалнице Савеза студената Машинског факултета и Спортског удружења „Машинац“ за шк.2003/04. и 2004/05. г.

2003-...        Члан две комисије за оцену и одбрану магистарских теза на енглеском језику и осам комисија на српском језику, кaо и двадесет четири комисије за докторске дисертације (једна на енглеском језику).

2006.           Похађао семинар „Усавршавање универзитетских наставника – базични програм“.

2006-...        Члан више десетина комисија за избор кандидата у наставна и научно-истраживачка звања.

2006-...        Члан више комисија за нострификацију диплома (BSc, MSc и PhD) стечених у иностранству.

2006-...        Ментор два магистарска и четири докторска рада (један на енгл. језику), а као потенцијални ментор руководи/o програмом усавршавања седам докторанада, на српском и енглеском језику.

2006-...        На докторским студијама Машинског факултета у Београду уводи и предаје предмете на српском и енглеском језику: Аутономни системи и машинско учење; Системи вештачких неуронских мрежа; Когнитивна роботика; Planning, Performing and Controlling Projects; Artificial Intelligence and Machine Learning; Advanced Manufacturing Systems; Competitive Manufacturing Management; Learning Management System.

2008-...        У оквиру електронске учионице Машинског факултета реализује предмете за учење на даљину, коришћењем „Moodle“ софтвера: Manufacturing Technology (BSc); Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc); Методе одлучивања (MSc); Decision-making methods (MSc); Интелигентни технолошки системи (MSc); Intelligent Manufacturing Systems (MSc); Planning, Performing and Controlling Projects (PhD); Artificial Intelligence and Machine Learning (PhD).

2009.           Пријављени програм за реализацију стручног усавршавања запослених у образовању за шк. 2009/10. годину под називом „Мехатронски системи и вештачка интелигенција“ (Каталог, бр. пр. 364, стр. 169), Завод за унапређивање образовања и васпитања је позитивно рецензирао и одобрио, и то у домену активности пројекта „Иновација знања у образовању мехатроничара“ (https://www.industrija.rs/vesti/clanak/mehatronika).

2009-18.      Објавио је збирку решених задатака са изводима из теорије, под насловом „Вештачке неуронске мреже“, са актуелним и савременим садржајем, а која је до сада имала два издања (https://www.politika.rs/sr/clanak/148144/Neuronske-mreze-uce-s-razumevanjem). Намењена је студентима Машинског факултета у Београду за следеће наставне предмете: Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc), Интелигентни технолошки системи (MSc), Методе одлучивања (MSc), Системи вештачких неуронских мрежа (PhD), и др. Ово је први помоћни универзитетски уџбеник, са оваквим садржајем, а који је објављен у Србији. Изабрана је за најбољу књигу Машинског факултета у Београду издату у 2009. години, добивши награду „Свети Сава“ 27. јануара 2010. године.

2021.           Објавио је основни уџбеник „Интелигентни технолошки системи - са изводима из роботике и вештачке интелигенције“ за предмете Интелигентни технолошки системи (MSc), Машинско учење интелигентних роботских система (MSc), Методе одлучивања (MSc), Роботика и вештачка интелигенција (MSc), Индустријски роботи (MSc) и Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc), са актуелним садржајем у домену Индустрије 4.0. Ово је такође први универзитетски уџбеник, са оваквим садржајем, који је објављен у Србији.

2022.           Рецензент основног уџбеника „Биоаутоматика“ за истоимени предмет мастер академских студија на Модулу за аутоматско управљање, аутора проф. др Срђана Рибара. Уџбеник је одобрен за објављивање на основу Одлуке бр. 15/2022 Комисије за издавачку деалтност и Декана Машинског факултета Универзитета у Београду, проф. др Владимира Поповића, од 23. јуна 2022. године (ISBN 978-86-6060-126-3).

 

 

А.3.      Научно-истраживачка активност

 

1990-...        Учествовао је у истраживачким тимовима на преко 20 пројеката за привреду и то: „РТБ“-Бор, „ГОША“-Смедеревска Паланка, „Лола Систем“-Београд, „Соко Штарк“-Београд, „Милан Благојевић“-Смедерево, „Змај“-Београд, „Фабрика резног алата“-Чачак, „Монтпројект“-Београд, „Buck“-Београд, „ФМП д.о.о.“-Београд, „Optix“-Земун, као и на бројним пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије.

1991-23.      Објавио је преко 190 радова (https://machinery.mas.bg.ac.rs/) у истакнутим међународним часописима и водећим часописима националног значаја, у зборницима радова међународних и националних конгреса, конференција, симпозијума и семинара, међу којима је 17 радова/поглавља 13 и M14) објављено у научним монографијама међународног значаја или у тематским зборницима међународног значаја. Има 1143 цитата (извор SCOPUS, h-index:17), односно 2083 цитата (извор Google Scholar, h-index:23, i10-index: 36).  

1993-...       Током вишегодишњег научно-истраживачког рада реализовао је: седам оригиналних софтверских пакета и више софтверских апликација; четири техничке реализације - фабрика резервних делова у оквиру пословног система РТБ Бор, технолошки систем за производњу електро-ормана, антропоморфни мобилни роботи (https://lepevesti.online/vesti/nauka/posle-rajka-stize-novi-robot-koji-ce-raditi-u-bolnickim-crvenim-zonama/) и прототипски лабораторијски модел пројектованог технолошког система; седам оригиналних метода интелигентног управљања робота; више метода стерео-визуелног управљања мобилних робота; два нова алгоритма емпиријског управљања мобилних робота; две методе за терминирање производње; више биолошки инспирисаних метода оптимизације; нову методу за карактеризацију текстуре обрађене површине, нову методу за примену вештачке интелигенције у предикцији функционалног понашања обрађене површине материјала чија је квантификација текстуре дата преко фракталне димензије и нову методу која се односи на утврђивање одступања силе трења услед промене топографије површине током машинске обраде лима и биоматеријала, итд (https://machinery.mas.bg.ac.rs/APP/faces/author.xhtml?author_id=orcid%3A%3A0000-0001-9706-6134). Софтвери сопственог развоја, BPnet и ART Simulator, користе се у додипломској настави у оквиру предмета: Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc), Методе одлучивања (MSc) и Интелигентни технолошки системи (MSc); за последипломце у изради магистарских теза и докторских дисертација, а од шк. 2008/09. и на докторским студијама (на енглеском језику) на Машинском факултету у Београду.

1993-...       Одржао је два научна предавања, на Машинском факултету у Београду, приказавши сопствене резултате из магистарске тезе и докторске дисертације у домену роботике и вештачке интелигенције. Имао је уводно предавање на пленарној седници „Curriculum Development and ECTS Seminar“ у Будви, пленарно предавање на Округлом столу Вештачка интелигенција – практична примена у Ужицу, уводно предавање Когнитивна роботика на едукативној трибини Удружења студената технике BEST у Београду, семинар Intelligent Robotic Systems – Status of the research at the Laboratory for Robotics and Artificial Intelligence у Центру за аутоматизацију и роботику у Мадриду-Шпанији, био је коаутор научног предавања Intelligent Robotic Systems – Theory, Control and Applications in Manufacturing које је одржано на 5. Самиту роботике у Кини, као и коаутор научног и едукативног предавања Biologically inspired metaheuristic algorithms for control and scheduling of intelligent robotic systems, у оквиру међународне Erasmus+ недеље, на Białystok University of Technology у Пољској. На 5. међународној конференцији „New Technologies, Development and Application II (NT-2019)“, одржаној на Академији наука и умјетности Босне и Херцеговине, у оквиру пленарне седнице, имао је уводно предавање по позиву, као "keynote speaker", под називом: Single Mobile Robot Scheduling Problem: A Survey of Current Biologically Inspired Algorithms, Research Challenges and Real-World Applications, у Сарајеву, БиХ, 27-29. јуна 2019. На пленарној седници 5. међународне конференције „Mechnanical Engineering in XXI Century (MASING 2020), одржаној на Машинском факултету у Нишу, имао је уводно предавање по позиву, заједно са доц. др Милицом Петровић, под називом: A Survey of Swarm Intelligence-based Optimization Algorithms for Tuning of Cascade Control Systems: Concepts, Models and Applications, 9. децембра 2020. На 7. Конгресу студената технике - "ТЕХНОЛОГИЈЕ МОДЕРНОГ ИНЖЕЊЕРСТВА", одржано је 12. априла 2021. године предавање по позиву "Аутономност кретања мобилног робота - летелице за рад на висинама – специфичности конфигурације, моделирање, функционална апроксимација и машинско учење ојачавањем", у оквиру конгресног центра Студентског одмаралишта "Ратко Митровић", на Златибоу, у Србији. Одржао је и запажено "on-line" предавање по позиву "Вештачка интелигенција у функцији развоја аутономних система", полазницима " ПЕП - Академије за авијацију", 25. маја 2021. године.

1996-...       Рецензент је научних и стручних радова за међународне (SCI-Web of ScienceŽ) и националне часописе: Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing (ISSN 0890-0604) – САД; Expert Systems with Applications (ISSN 0957-4174) – Велика Британија; International Journal of Computer Integrated Manufacturing (ISSN: 0951-192X) – Велика Британија; International Journal of Production Research (ISSN 0020-7543) – Велика Британија; Engineering Applications of Artificial Intelligence (ISSN 0952-1976) – Велика Британија; Applied Soft Computing (ISSN 1568-4946) – Велика Британија; Robotics and Computer-Integrated Manufacturing (ISSN 0736-5845) – Велика Британија; Robotica (ISSN 0263-5747) – Велика Британија; IET Control Theory and Applications (ISSN 1751-8644) – Велика Британија; International Journal of Communication Systems (ISSN 1074-5351) – Велика Британија; Swarm and Evolutionary Computation (ISSN 2210-6502) – Холандија; Neurocomputing (ISSN 0925-2312) – Холандија; Robotics and Autonomous Systems (ISSN 0921-8890) – Холандија; Journal of Intelligent and Robotic Systems (ISSN 0921-0296) – Холандија; International Journal of Advanced Robotic Systems (ISSN 1729-8806) – Аустрија; IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (ISSN 1545-5955) – САД; IEEE Transactions on Cybernetics (ISSN 2168-2267) – САД; IEEE Transactions on Industrial Electronics (ISSN 0278-0046) – САД; Materials and Manufacturing Processes (ISSN 1042-6914) – САД; Smart and Sustainable Manufacturing Systems (ISSN 2520-6478) – САД; Mathematical Problems in Engineering (ISSN 1024-123x) – САД; Applied Mathematical Modelling (ISSN 0307-904X) – САД; Simulation Modelling Practice and Theory (ISSN 1569-190X) – Холандија; Journal of Composite Materials (ISSN 0021-9983) – Велика Британија; Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part B: Journal of Engineering Manufacture (ISSN 0954-4054) – Велика Британија; Higher Education (ISSN 0018-1560) – Холандија; Thermal Science (ISSN 0354-9836) – Србија; Hemijska industrija (ISSN 0367-598X) – Србија; Control and Cybernetics (ISSN 0324-8569) – Пољска; Automatika (ISSN 0005-1144) – Хрватска; Engineering Review (ISSN 1330-9587) – Хрватска; Strojarstvo (ISSN 0562-1887) – Хрватска; Tehnički Vjesnik_Technical Gazette (ISSN 1330-3651) – Хрватска; Advances in Robotics and Automation (ISSN 2168-9695) – САД; Journal of Electrical Engineering & Electronic Technology (ISSN 1975-0102) – Јужна Кореја; AMSE Journal Advances in Modelling & Analysis, Series A: General Mathematical and Computer Tools (ISSN 1258-5769), B: Signal Processing and Pattern
Recognition
(ISSN 1240-4543), C: System Analysis, Control & Design (ISSN 1240-4535) – Француска; Journal Contemporary Materials (ISSN 1986-8669) – Академија наука и умјетности Реп. Српске; FME Transactions (ISSN 1451-2092) – Србија; Journal of Applied Engineering Science (ISSN 1451-4117) – Србија; Scientific Technical Review (ISSN 0350-0667) – Србија; Facta Universitatis: Series Mech. Eng. (ISSN 0354-2025) – Србија; ТЕХНИКА-Машинство (ISSN 0040-2176) – Србија и Војнотехнички гласник (ISSN 0042-8469) – Србија, итд.

2003.           Објавио је научну монографију националног значаја „Системи вештачких неуронских мрежа у производним технологијама“ која је 27. јануара 2004. године добила награду „Свети Сава“ за најбољу књигу Машинског факултета издату у 2003. години, а такође је била номинована и за „Награду града Београда“ у области науке, априла 2004. године.

2005.           Рецензент пројеката на Конкурсу за најбољу технолошку иновацију у Републици Србији.

2018-...       Руководилац је Лабораторије за индустријску роботику и вештачку интелигенцију (ROBOTICS & AI). Обраћање медијима: https://www.tanjug.rs/srbija/politika/22916/zoran-miljkovic-vestacka-inteligencija-nikako-ne-moze-da-zameni-ljudsku/vest

2020-2022.  Руководилац пројекта Фонда за науку Републике Србије у оквиру Програма за развој и примену вештачке интелигенције (http://fondzanauku.gov.rs/mission4-0/?lang=en), под називом „DEEP MACHINE LEARNING AND SWARM INTELLIGENCE-BASED OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR CONTROL AND SCHEDULING OF CYBER-PHYSICAL SYSTEMS IN INDUSTRY 4.0 - MISSION4.0“ (https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/fond-za-nauku-finansira-projekat-vesacke-inteligencije-masinskog-fakulteta-u-beogradu), а који је био први финансирани научни пројекат Машинског факултета Универзитета у Београду (https://www.youtube.com/watch?v=FPuvl6-19hU) од стране овог нашег јединственог Фонда (https://www.irt3000.com/sr/vesti/2020080615054327/odobren_projekat_masinskog_fakulteta_u_oblasti_vestacke_inteligencije_koji_%C4%87e_finansirati_fond_za_nauku_rs/).

 

 

А.4.      Међународна афирмација

 

1995-...       Учествовао је са радовима на међународним конференцијама у Европи, Африци и САД.

1995-...       Посетио је познате универзитете, институте и лабораторије у Европи, САД и Африци, као што су: Технички универзитети у Брауншвајгу, Ерлангену, Берлину и Минхену-Немачка, Универзитети у Болоњи и Милану-Италија, Технички универзитет у Бечу-Аустрија, Heriot-Watt Univ. у Единбургу-Шкотска, Univ. of West Bohemia у Плзену-Чешка, Технички универзитет у Брну-Чешка, Универзитет у Леону-Шпанија, „Georgetown University“ у Вашингтону-САД, „Aristoteles University“ у Солуну-Грчкој, Центар за аутоматизацију и роботику у Мадриду-Шпанија и „German University in Cairo – GUC“ у Египту.

1996-...       Рецензент је радова за међународне конференције под покровитељством A.M.S.E. светске научне организације (Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises) основане у Француској 1981. године, са данашњим седиштем у Шпанији.

1999.                  Изабран је у програмски одбор међународне конференције у области вештачке интелигенције „International A.M.S.E. Conference on Artificial Intelligence – ICAI˘99“ (Дурбан, Јужна Африка).

2004.                  Изабран је у национални програмски одбор међународне конференције „11th International CIRP Life Cycle Engineering Seminar“ која је одржана у Београду.

2006.                  Под покровитељством међународне организације WUS Austria, као локални експерт –представник Универзитета у Београду, одржао је уводно предавање у оквиру пленарне сесије на међународном семинару „Curriculum Development and ECTS Seminar“, а као модератор организовао је радионицу радне групе за машинство, 6-9. јуна у Будви - Црна Гора. Учествовао је, као представник Универзитета у Београду, и у раду другог дела семинара „Curriculum Development and ECTS Seminar“ (група за инжењерство), 23-27. октобра у Будви.

2006-08.     Учествовао је у раду пројектног тима на међународном пројекту TEMPUS (Agreement Number CD_JEP – 40069-2005) под називом „Multidisciplinary Studies of Design in Mechanical Engineering“ (Конзорцијум су чинили: Technische Universitaet Carolo–Wilhelmina Braunschweig-Germany, Friedrich-Alexander–Universitaet Erlangen-Nuernberg–Erlangen-Germany, University of Belgrade-Serbia, MATMEC–Bologna-Italy, University of Kragujevac-Serbia).

2008-15      Изабран је за рецензента-експерта Европске комисије (евид.ознака: CT-EX2006C134719-101), да би после рецензирања и оцењивања, на консензус састанцима у Бриселу евалуирао предлоге пројеката у оквиру FP7 2nd call – People-2008-ITN (Panel-Engineering), уз утврђивање коначног ранга. Изабран је за рецензента-експерта „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-102), (евид. ознака: CT-EX2006C134719-103),  (евид. ознака: CT-EX2006C134719-105), (евид. ознака: CT-EX2006C134719-106), (евид. ознака: CT-EX2006C134719-107) и (евид. ознака: CT-EX2006C134719-111), да би после рецензирања и оцењивања, на консензус састанцима у Бриселу евалуирао предлоге пројеката у оквиру FP7-People-2010-IEF-IOF-IIF (Panel-Engineering), FP7-People-2011-ITN (Panel-Engineering), FP7-People-2012-ITN (Panel-Engineering), FP7-People-2012-IAPP (Panel-Engineering), FP7-People-2013-ITN (Panel-Engineering) и H2020-MSCA-ITN-2015 (Panel-Engineering), уз утврђивање коначног ранга.

2009-13.     Евидентиран као рецензент-експерт „EACEA/07–Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије, за рецензирање предлога пројеката Tempus и Erasmus Mundus програма. Изабран је 28.04.2010. године за рецензента (евид. ознака: EACEA/P4/JF/rs/D (2010) 302098) и после рецензирања и оцењивања, на консензус састанцима у Бриселу евалуирао предлоге пројеката Erasmus Mundus Action 2 - Partnerships програма, уз утврђивање коначног ранга.

2009-12.     Учествовао је у раду пројектног тима на међународном пројекту TEMPUS (Agreement Number 144856-TEMPUS-2008-RS-JPGR) под називом „International Accreditation of Engineering Studies“ (Конзорцијум: Technical University Munich-Germany, Karlsruhe Institute of Technology-Germany, ASIIN e.V.-Germany, Politechnical Univ. of Catalonia, Barcelona-Spain, Imperial College London-Great Britain, Robotina d.o.o.-Slovenia, German Univ. in Cairo – GUC-Egypt, University of Belgrade-Serbia, University of Kragujevac-Serbia, Univ. of Niš-Serbia, Ministry of Education-Serbia, Institute „Mihajlo Pupin“-Serbia, Informatika d.o.o.-Serbia, IvDam Process Control d.o.o.-Serbia).

2010-11.     Изабран је у програмски одбор међународне конференције „6th IWC TQM-2011“ - Београд.

2011.          Изабран је за известиоца организације Empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH из Бона у Немачкој (под окриљем Европске комисије), за коју је реализовао студију „Knowledge Transfer Study: correspondent services for the Rep. of Serbia“.

2011.          ICMEN 2011- председавајући на сесији „Robots and Control in Manufacturing Environment”.

2011. & '16. Међународна студентска организација BEST доделила му је захвалнице за успешну сарадњу.

2013-15.     Изабран је за рецензента-експерта „Research Executive Agency“, која ради под окриљем Европске комисије, са уговорном обавезом (евид. ознаке: CT-EX2006C134719-109 и CT-EX2006C134719-110) да рецензирањем завршног Извештаја дâ коначну оцену изведених активности FP7 пројеката у оквиру следећих позива: FP7 Research projects for Host-Driven Actions – Calls FP7-PEOPLE-2007-2013-ITN and FP7-PEOPLE-2007-2013-IAPP.

2015-16.     Изабран је за рецензента-експерта „Research Executive Agency“, која ради под окриљем Европске комисије, са уговорном обавезом (евид. ознака: CT-EX2006C134719-112) да мониторингом и рецензирањем периодичног Извештаја дâ оцену изведених активности FP7 пројеката у оквиру следећих позива: FP7 Research projects for Host-Driven Actions – Calls FP7-PEOPLE-2007-2013-ITN and FP7-PEOPLE-2007-2013-IAPP.

2016.          Изабран је за Vice-Chairperson од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознаке: CT-EX2006C134719-115 и CT-EX2006C134719-116), да би се после рецензирања и оцењивања предлога пројеката у оквиру H2020-MSCA-ITN-2016 (Panel-Engineering) позива, на састанцима у Бриселу, утврдио коначан ранг у домену инжењерства.

2016.          Изабран је за Vice-Chairperson од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-119), да би се после рецензирања и оцењивања предлога пројеката у оквиру H2020-MSCA-IF-2016 (Panel-Engineering) позива, на састанцима у Бриселу, утврдио њихов коначан ранг у домену инжењерства.

2017.          Изабран је за Vice-Chairperson од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознаке: CT-EX2006C134719-120 и CT-EX2006C134719-122), да би се после рецензирања и оцењивања предлога пројеката у оквиру H2020-MSCA-ITN-2017 (Panel-Engineering) позива, на састанцима у Бриселу, утврдио коначан ранг у домену инжењерства.

2017-20.     Изабран је за екстерног рецензента-експерта у областима техничких наука, према захтевима комитета за рангирање предлога научних пројеката, сходно компетитивној селекцији и верификакији предложених евалуатора од стране „Council of Ministers“, Republic of Bulgariа.

2017.          Изабран је за Vice-Chairperson од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-123), да би се после рецензирања и оцењивања предлога пројеката у оквиру H2020-MSCA-IF-2017 (Panel-Engineering) позива, на састанцима у Бриселу, утврдио њихов коначан ранг у домену инжењерства.

2017.          Изабран је за рецензента-експерта „Research Executive Agency“, која ради под окриљем Европске комисије, са уговорном обавезом (евид. ознака: CT-EX2006C134719-126) да мониторингом и рецензирањем периодичног Извештаја дâ оцену изведених активности H2020 пројекта у оквиру позива: Call_H2020-MSCA-ITN-2015.

2018.          Изабран је за Vice-Chairperson од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознаке: CT-EX2006C134719-128, CT-EX2006C134719-129 и CT-EX2006C134719-131), да би се после рецензирања и оцењивања предлога пројеката у оквиру H2020-MSCA-ITN-2018 (Panel-Engineering) позива, утврдио ранг у домену инжењерства.

2018.          У оквиру посете Центру за роботику и аутоматизацију у Мадриду, одржао је предавање по позиву: "Intelligent Robotic Systems - Status of the research at the Laboratory for Robotics and Artificial Intelligence within the Department of Production Engineering", као и семинар под окриљем домаћина, "Center for Automation and Robotics", од 5. до 9. марта 2018., у Шпанији.

2018.          Изабран је за рецензента-експерта „Research Executive Agency“, која ради под окриљем Европске комисије, са уговорном обавезом (евид. ознаке: CT-EX2006C134719-132, CT-EX2006C134719-133 и CT-EX2006C134719-135) да рецензирањем завршног Извештаја дâ коначну оцену изведених активности FP7 пројеката у оквиру следећег позива: FP7 Research projects for Host-Driven Actions – Call FP7-PEOPLE-2013-ITN.

2018.          Изабран је за рецензента-експерта „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-134), да би после рецензирања и оцењивања, на консензус састанцима у Бриселу евалуирао предлоге пројеката у оквиру H2020-MSCA-RISE-2018  (Panel-Engineering), уз утврђивање коначног ранга.

2018.          Изабран је за Vice-Chairperson од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-136), да би се после рецензирања и оцењивања предлога пројеката у оквиру H2020-MSCA-IF-2018 (Panel-Engineering) позива, на састанцима у Бриселу, утврдио њихов коначан ранг у домену инжењерства.

2019.          Изабран је за Vice-Chairperson од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознаке: CT-EX2006C134719-138, CT-EX2006C134719-139 и CT-EX2006C134719-140), да би се после рецензирања и оцењивања предлога пројеката у оквиру H2020-MSCA-ITN-2019 (Panel-Engineering) позива, утврдио ранг у домену инжењерства.

2019.          Изабран је за рецензента-експерта „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-141), да би после рецензирања и оцењивања, на консензус састанцима у Бриселу евалуирао предлоге пројеката у оквиру H2020-MSCA-RISE-2019  (Panel-Engineering) позива, уз утврђивање коначног ранга.

2019.          Изабран је за Vice-Chairperson од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-142), да би се после рецензирања и оцењивања предлога пројеката у оквиру H2020-MSCA-IF-2019 (Panel-Engineering) позива, на састанцима у Бриселу, утврдио њихов коначан ранг у домену инжењерства.

2019-20.      Изабран је за рецензента-експерта „Research Executive Agency“, која ради под окриљем Европске комисије, са уговорном обавезом (евид. ознака: CT-EX2006C134719-144) да мониторингом и рецензирањем периодичног Извештаја дâ оцену изведених активности H2020 пројекта у оквиру позива: Call_H2020-MSCA-ITN-2015.

2019-20.      Изабран је за рецензента-експерта са уговорном обавезом, обострано потписаном са „Technical University of Munich“, као носиоцем и координатором H2020 пројекта (Project title: ESMERA-SOCE_European SMEs Robotics Applications_No: 780265), чија се реализација финансира под окриљем Европске комисије, и то да рецензирањем предлога подпројекта, у домену експериментисања у оквиру развоја и примене аутономности у когнитивној роботици, дâ оцену предложених активности у оквиру позива: The Second Open Call for ESMERA Experiments, а у вези са Call_H2020 – ICT-27-2017: Research and Innovation Action.

2020.           Изабран је за Vice-Chairperson од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознаке: CT-EX2006C134719-143, CT-EX2006C134719-145 и CT-EX2006C134719-147), да би се, после рецензирања и оцењивања предлога пројеката у оквиру H2020-MSCA-ITN-2020 (Panel-Engineering) позива, на даљински организованим панел састанцима утврдио коначан ранг у домену инжењерства.

2020.           Изабран је за рецензента-експерта са уговорном обавезом, обострано потписану са „Tampere University in Finland“, као носиоца и координатора H2020 пројекта (Project title: TRINITY_No: 825196), чија се реализација финансира под окриљем Европске комисије, и то да рецензирањем предлога подпројекта, у домену експериментисања у оквиру развоја и примене роботике у домену ICT/IoT/cyber-security система код агилних производних технологија, дâ оцену предложених активности у оквиру позива: The First Open Call for TRINITY Project, а у вези са Call_H2020 – DT-ICT-02-2018: Robotics - Digital Innovation Hubs (DIH).

2020.           Изабран је за Vice-Chairperson од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-148), да би се, после рецензирања и оцењивања предлога пројеката у оквиру H2020-MSCA-IF-2020 (Panel-Engineering) позива, утврдио њихов коначан ранг у домену инжењерства.

2020.           Изабран је за рецензента-експерта „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-149 и CT-EX2006C134719-150), да би после рецензирања и оцењивања, на консензус састанцима, евалуирао предлоге пројеката у оквиру H2020-ICT-ROBOTICS Call 46 & 47, уз утврђивање коначног ранга.

2020-21.      Изабран је за рецензента-експерта који има уговорну обавезу, обострано потписану са агенцијом „The Central Finance and Contracting Agency (CFCA) - Latvia“, а која спроводи процес евалуације националних пројеката Летоније, тако да рецензирањем предлога пројекта у домену коришћења вештачке интелигенције при безконтактном дијалогу „човек-машина“ и биолошки безбедној примени мехатронских технологија, дâ оцену предложених пројектних активности у оквиру позива: „The National Open Call for Industry Driven Research - Latvia“.

2021.           Изабран је за рецензента-експерта који има уговорну обавезу, обострано потписану са агенцијом „EuroTech Allliance“ (https://eurotech-universities.eu/), а која спроводи процес евалуације предлога међународних пројеката под окриљем Европске комисије, тако да рецензирањем „EuroTechPostdoc2 fellowship programme“ (Marie Skłodowska-Curie COFUND_ Horizon 2020) у домену аутономности возила и процесирања дигиталних слика објеката, дâ оцену предложених пројектних активности везаних за постдокторско усавршавање, сходно позиву: „EuroTechPostdoc2“ (EuroTechPostdoc2 - EuroTechPostdoc2 (eurotech-universities.eu)).

2021.           Изабран је за рецензента-експерта који има уговорну обавезу, обострано потписану са „Tampere University in Finland“, као носиоцем и координатором активног H2020 пројекта (Project title: TRINITY_No: 825196), чија се реализација финансира под окриљем Европске комисије, и то да рецензирањем предлога потпројекта, у домену експериментисања у оквиру развоја и примене роботике у домену ICT/IoT/cyber-security система код агилних производних технологија, дâ оцену предложених активности у оквиру позива: The Second Open Call for TRINITY Project, Call_H2020 – DT-ICT-02-2018: Robotics - Digital Innovation Hubs (DIH).

2021-22.      Изабран је за Vice-Chairperson од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-151), да би се, после рецензирања и оцењивања предлога пројеката у оквиру HE-MSCA-PF-2021 (Panel-Engineering) позива, утврдио њихов коначан ранг у домену инжењерства.

2021-22.      Изабран је за рецензента-експерта од стране „DG CNECT - Communications Networks, Content and Technology, Unit A1 - Artificial Intelligence & Robotics Innovation and Excellence“, из Луксембурга, која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-152 иCT-EX2006C134719-153), да би после рецензирања и оцењивања, на консензус састанцима евалуирао предлоге пројеката у оквиру позива HORIZON-CL4-DIGITAL-EMERGING-2021-01, уз утврђивање коначног ранга.

2021-22.      Изабран је за рецензента-експерта од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-154), да би после рецензирања и оцењивања, на консензус састанцима евалуирао предлоге пројеката у оквиру позива HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01, уз утврђивање коначног ранга.

2022.           Изабран је за рецензента-експерта од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-155), да би после рецензирања и оцењивања, на консензус састанцима евалуирао предлоге пројеката у оквиру позива HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01, уз утврђивање коначног ранга.

2022.           Изабран је за Vice-Chairperson од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-156), да би се, после рецензирања и оцењивања предлога пројеката у оквиру HE-MSCA-PF-2022 (Panel-Engineering) позива, утврдио њихов коначан ранг у домену инжењерства.

2022.           Изабран је за Vice-Chairperson од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознаке: CT-EX2006C134719-157 и CT-EX2006C134719-158), да би се, после рецензирања и оцењивања предлога пројеката у оквиру HE-MSCA-DN-2022 (Panel-Engineering) позива, утврдио њихов коначан ранг у домену инжењерства.

2022.           Изабран је за рецензента-експерта од стране „Research Executive Agency“ која ради под окриљем Европске комисије (евид. ознака: CT-EX2006C134719-159), да би после рецензирања и оцењивања, на консензус састанцима евалуирао предлоге пројеката у оквиру позива HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07, уз утврђивање коначног ранга.

 

 

А.5.      Остало

 

1990-...       Учествовао је у организацији више националних конференција попут ЈУПИТЕР-а, Саветовања производног машинства Југославије (данас Србије), итд.

1991.          Посетио сајам машина алатки и индустријских робота ЕМО˘91 у Паризу.

1994.          Учествовао је у реализацији изложбе „Сто година производног машинства Југославије“, чија се поставка, од 1994. године до данас, налази на Машинском факултету у Београду (ЦеНТ).

1995-96.     Као играч и тренер кошаркашке екипе студената и асистената „Машинац“, освојио је прво место у Универзитетској лиги Београдa, у сезони 1995/96. Тим поводом, за Дан факултета 1996. године, добио је захвалницу Савеза студената Машинског факултета у Београду.

1995-...        Члан међународне асоцијације за унапређење техника моделириња и симулације у предузећима, "AMSE - International Association for the Advancement of Modelling and Simulation techniques in Enterprises" (founded in 1981 by Professor Guy Mesnard of the University of Lyon in France, restarted in 1995 by Prof J. Gil Aluja, President, from Spain-Barcelona and Prof. C. Berger-Vachon, General Secretary, from France-Lyon).

1997-01.        Био је секретар Катедре за производно машинство Машинског факултета у Београду.

1999-15.     Био је члан стручног жирија (2001, 2004, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014.г. – председник жирија) на сајму „Учила“ у Београду.

2002-07.     Био је члан и/или председник више комисија Машинског факултета у Београду као што су: Комисија за презентацију студија, Комисија за упис (http://arhiva.glas-javnosti.rs/arhiva/2005/06/22/srpski/D05062106.shtml), Комисија за режим основних студија, Дисциплинска комисија Машинског факултета и Комисија за распоред часова.

                  Посебно се истиче изузетан допринос у промоцији Машинског факултета у Београду према матурантској популацији широм Србије, што је резултирало наглашено повећаним интересовањем за студирање на Факултету (шк. 2006/2007. године број уписаних „бруцоша“ на Машинском факултету у Београду увећан је за 40% у односу на шк. 2004/05. годину).

2003-07.     Био је играч професорско-асистентске кошаркашке екипе „Машинац-професори“ која се такмичила на традиционалним окупљањима студената и професора, званим „Машинијада“.

2005-08.     Био је члан уређивачког одбора часописа „Постани инжењер“ (ISSN 1452-3582).

2008.          Учествовао је у реализацији опремања нове мултимедијалне учионице Машинског факултета у Београду (3D принтер, „smart board“, 20 умрежених PC рачунара, стационарни видео пројектор, итд.), што је резултат рада на међународном пројекту TEMPUS JEP– 40069-2005.

2009.          Поводом Дана факултета добио је Плакету Машинског факултета у Београду за изузетан вишегодишњи рад у Комисијама за упис и презентацију студија, за пожртвовање и енергију који су уложени у ове послове, чиме је веома допринео афирмацији Факултета.

2011-15.     Члан Комисије за докторске студије Машинског факултета у Београду.

2012-...       Рецензент установа и студијских програма високих школа и факултета у акредитационом поступку у оквиру Националног акредитационог тела (НАТ), односно КАПК-а.

2014.          Изабран је за сарадника-експерта организације GIZ –Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH из Бона у Немачкој за коју је, у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије реализовао, као члан експертске групе, предлог стандарда квалификација наставног плана и програма за нови профил „Индустријски механичар“ у подручију рада „Машинство и обрада метала“, у оквиру дуалног образовања.

2016-2018  Члан Канцеларије за ЕУ и регионалне пројекте Машинског факултета у Београду.

2016-2018  Члан Комисије за усклађивање студијских програма и процену оптерећења студената Машинског факултета у Београду.

2017-21.     Заменик председника Матичног научног одбора за машинство и инустријски софтвер Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије.

2017-20.     Члан Комисије, са листе независних рецензената коју формира КОНУС, односно КАПК, за вредновање и професионално признавање страних високошколских исправа на основу препоруке Центра ENIC/NARIC при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а према документацији о студијском програму и дипломи са додацима.

2019.          Члан радне групе за израду Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године, а која је формирана према одлуци Владе Републике Србије, објављеној у „Службеном гласнику Републике Србије” број 73 од 11. октобра 2019. године (05 број 02-10244/2019).      http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2019/73/2/reg

2020.          Члан радне групе за израду предлога акционог плана за примену Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године, а која је формирана према решењу (број 119-01-55/20-16) МПНиТР - Владе Републике Србије, од 28. јануара 2020.

2021.          Поводом Дана факултета добио је Плакету Машинског факултета у Београду за посебно залагање, и то за допринос развоју и подизању угледа Факултета (https://vesti.mas.bg.ac.rs/?p=18356).

2022-26.     Председник Матичног научног одбора за машинство и инустријски софтвер Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије.

2022.          Добио је признање Центра за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН): "Истакнути рецензент у области инжењерства и технологије" за 2022. годину (https://www.ceon.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=655&catid=114&Itemid=482&lang=sr).