ПОЕНИ И ОЦЕНА

Kритеријуми за комплетирање завршне оцене

Правилник о полагању испита

Правилник о вредновању педагошког рада