Nastavni plan za diplomirane mašinske inženjere proizvodnog mašinstva

Red
broj
Šifra
predm.
Naziv predmeta Semestar Način
pol.
ispita

V VI VII VIII IX X
1. 1502 Hidraulika i pneumatika 3+3           p+u
2. 2202 Osnovi konstruisanja 2+2           p+u
3. 0503 Matematika 3 2+2           p+u
4. 1001 Termodinamika 1 3+3           p+u
5. 0101 Tehnologija mašinogradnje 2+2 2+2         p+u
6. 0116 Druga letnja praksa Posle treće godine
7. 0102 Kompjuterska grafika   2+1         p+u
8. 0103 Kibernetika   2+2         p+u
9. 0104 Teorija procesa obrade   3+1         p+u
10. IE31 Organizacija proizvodnje   2+2 2+2       p+u
11. 0105 Mašine alatke   2+2 2+2       p+u
12. 0106 Alati i pribori   2+2 2+2       p+u
13. 0404 Ekonomija     2+1 2+1     p
14. 0107 Proizvodni sistemi     2+2 2+2     p+u
15. 0108 Automatizacija proizvodnih procesa     2+1 2+1     p
16. 0109 Upravljanje kvalitetom proizvoda     2+2 2+2     p+u
17. 0111 Industrijski roboti       2+1 2+1   p+u
18. 0112 Računarski integrisana tehnologija       2+1 2+2   p+u
19. 0110 Projektovanje tehnoloških procesa       2+2     p+u
20. 0113 Projektovanje obradnih sistema       2+2     p+u
21. 0204 Fabrička postrojenja         2+2   p+u
22.   Uvod u metodologiju NIR u
u odgovarajućim laboratorijama u vezi sa
diplomskim radom
          3+3  
23.   Konsultacije za diplomski rad           3+3  
24.   Rukovođenje izradom diplomskog rada           2+16  
Ukupno predmeta po godini: 8+let. praksa 8 4+diplo. rad  
Ukupno časova po semestru: 12+12 15+12 14+12 14+10 8+7 - -

Predmeti koji pripadaju Katedri za proizvodno mašinstvo
a slušaju ih studenti proizvodnog mašinstva i drugih odseka:

Tehnologija mašinogradnje (0101)
Kompjuterska gafika (0102)
Proizvodni sistemi (0107)

Predmeti koji pripadaju Katedri za proizvodno mašinstvo
a slušaju ih studenti samo drugih odseka:

Tehnologija mašinogradnje 1 (0114)
Upravljajne kvalitetom proizvoda 1 (0117)