SISTEMI VEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA U PROIZVODNIM TEHNOLOGIJAMA

dr Zoran Miljković

Broj stranica: 185

Izdavač: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

Štampa: Contact Line, Francuska 7, Beograd, 2003.

ISBN: 86-7083-455-3

IZ PREDGOVORA

U monografiji „Sistemi veštačkih neuronskih mreža u proizvodnim tehnologijama” su dati rezultati mašinskog učenja edukacionog industrijskog robota MITSUBISHI Movemaster-EX i antropomorfnog robota nazvanog Don Kihot koji su potvrdili osnovanost hipoteze da mehanizmi mašinskog učenja, zasnovani na veštačkim neuronskim mrežama i konceptu veštačkog života, mogu da obezbede mehatronskom sistemu-robotu odgovarajuću autonomnost pri izvršavanju tehnološkog zadatka manipulacije prepoznatih objekata uopšte i u okviru montaže. U ovoj osmoj knjizi serije Inteligentni tehnološki sistemi je pokazano i kako se koriste heterogene veštačke neuronske mreže pri realizaciji lokomocionog neuronskog upravljačkog sistema insekt robota. Veštačke neuronske mreže mogu da se koriste i za grubo projektovanje tehnoloških procesa, tako da je u ovoj monografiji predstavljena primena „ART-1” mreže u projektovanju grupne tehnologije za osnosimetrične cilindrične delove.

Beograd, 2003. god. Prof. dr Vladimir Milačić

 

Monografija „Sistemi veštačkih neuronskih mreža u proizvodnim tehnologijama” je, glasovima većine članova Nastavno-naučnog veća Mašinskog fakulteta, dobila „Svetosavsku nagradu” za najbolju knjigu autora sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u 2003. godini.