CAD/CAM Sistemi - Prirucnik za vežbe

Pro/ENGINEER - Prakticna primena

Goran Mladenovic, dipl.inž.maš., dr Pavao Bojanic

Broj stranica: 139

Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd

Štampa: Planeta print, Beograd, 2012.

ISBN: 978-86-7083-767-6

 


PREDGOVOR


Studenti trece godine Mašinskog fakulteta u Beogradu imaju mogucnost da kroz izborni predmet „CAD/CAM sistemi“ ovladaju znanjima o metodama i tehnikama izgradnje savremenih CAD/CAM sistema kao i u primeni istih u projektovanju proizvoda, projektovanju tehnologije izrade, simulaciji putanje alata, dobijanju CL file-a i generisanju upravljacke informacije za CNC mašine alatke. U cilju efikasnijeg rada sa studentima na vežbama ukazala se potreba za jednim ovakvim prirucnikom. On ce u mnogome olakšati i samostalni rad studenata iz ovog predmeta i van nastave. Imajuci u vidu da fakultet raspolaže sa licencom Pro/ENGINEER®, verzija Wildfire® 4.0, i da je na raspolaganju studentima na radnim stanicama to je ovim udžbenikom obuhvacen samo ovaj softver.

U prvom delu detaljno se razraduje problem izgradnje geometrijskog 3D modela koji se u suštini svodi, na danas vec, konvencionalne tehnike 3D modeliranja, koje su više manje zajednicke za sve moderne CAD/CAM sisteme. Detaljno se razradjuju najcešce korišcene funkcije oblikovanja modela radnog predmeta u Part modulu kao što su Extrude, Revolve, Blend, Shell, Hole, Round itd. Studentima se pored uobicajenog postupka izgradnje 3D modela na bazi Bulovih operacija nad geometrijskim primitivima, objašnjava i postupak izgradnje 3D modela kada na ulazu u proces geometrijskog modeliranja imamo rezultate fukcionalnih proracuna ili više 2D digitalnih slika, dobijenih skeniranjem magnetnom rezonancom (MRI), kompjuterskom tomografijom (CT) ili industrijskom kompjuterskom tomografijom (ICT).

Problem izgradnje modela sklopova, odnosno viših nivoa ugradnje, detaljno se razraduje u Assembly modulu. U okviru ovog modula moguce je direktno kreirati delove koje ulaze u strukturu sklopa ili da se importuju 3D modeli vec prethodno kreiranih delova sklopa, odnosno proizvoda. Posebna pažnja je posvecena kreiranju 3D modela pokretnih sklopova i simulaciji njihovog kretanja.

U drugom delu udžbenika obuhvacena je problematika CAM modula, odnosno Manufacturig modula, pocev od generisanja modela pripremka na osnovu referentnog modela izratka pa preko definisanja operacija, definisanje tehnoloških zahvata, simulacije kretanja alata, definisanja CL file-a do postprocesiranja i dobijanja NC koda za datu upravljacku jedinicu.

Svaki student na kraju kursa dobija zadatak da modelira neki radni predmet, da projektuje tehnologiju za izradu datog dela, da simulacijom proveri eventualne greske i kolizije, da generise NC program za obradni centar ILR HMC 500/40 sa upravljackom jedinicom FANUC serije O–M i da na kraju taj isti deo obradi.


U Beogradu, oktobra, 2012.                                                                                Autori