Машинство, као широка област узајамне технике и технологије, покрива сложене проблеме и задатке одражавања и развоја квалитативних и квантитативних перфоманси машина и опреме - средстава рада и трајних потребних добара, производних и других процеса рада практично у свим сферама материјалне производње и услуга - енергетике, екстрактивне и прерађивачке индустрије, пољопривреде, грађевинарства, саобраћаја, здравства, образовања, стамбено - комуналних делатности и др. Практична примена знања из ових области огледа се у следећим пословима: пројектовању и конструисању, истраживању, развоју, производњи, експлоатацији, одржавању, организацији и управљању.

Завршетком студија - стицањем дипломе, дипломирани инжењери машинства стичу јаку теоријску основу, теоријско и практично знање и владају основним методама и техникама, тако да су способни да прихвате, успешно се укључе и дају свој допринос решавању сложених проблема друштвено-економског развоја земље.

Производно машинство на Машинском факултету је пројектовало образовање и научну активност (посебно у функцији образовања) са следећим циљевима:

  1. да се индустрији и ширем окружењу обезбеде високостручни кадрови који су стручно и научно оспособљени за решавање комплексних проблема у сфери производног инжењерства - од пројектовања преко, развоја, планирања до управљања на свим нивоима од погона до сложених индустријских система,
  2. да се кроз процес образовања обезбеде висококреативни кадрови оспособљени за покретање развоја и интернационализацију свих активности у одговарајућим технолошким срединама,
  3. да процес образовања омогући активан рад студената на стицању нових знања, посебно у истраживачким лабораторијама, а водећи рачуна и о ефикасности студирања, и
  4. да се перманентно унапређују студије, смелије оспособљава научи подмладак са афирмацијом кроз резултате рада.

free counters