MISIJA


Misija Pokaznog Centra za mašine sa paralelnom kinematikom je značajna sa aspekta edukacije studenata i usavršavanja kroz naučno istraživački rad.

Edukacija studenata se sprovodi kroz nastavu na predmetima Katedre za proizvodno mašinstvo, kroz izradu završnih i diplomskih radova.

Usavršavanje i naučnoistraživački rad realizuje se kroz učešće na projektima i izradom magistarskih teza i doktorskih disertacija.

 
 
U nastavi
 

Maksimović D., Projektovanje modela industrijskog robota sa šest stepeni slobode na bazi Stjuartovog mehanizma, diplomski rad, Mašinski fakultet, Beograd, 1996.

Krndija B., Kinematika mašine alatke sa paralelnim mehanizmom, diplomski rad, Mašinski fakultet Beograd, 1996.

Vasić M., Analiza mašina alatki sa paralelnom kinematikom tipova 3T i 6T, diplomski rad, Mašinski fakultet, Beograd, 2007.

 
 

 
 
 
U usavrsavanju
 

Čović N., Razvoj konceptualnog projektovanja jedne klase fleksibilnih tehnoloških sistema, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.

Živanović S., Tehnološki modul sa paralelnim mehanizmom, Magistarska teza, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.

Živanović S., Konfigurisanje novih mašina alatki, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Beograd, 2010.

 

 
 
 

   Home II Istorijat II Projekat II pn101 II download II Linkovi 

 Prezentaciju priredilii M.Glavonjic, D. Milutinović, S.Živanovic . Stranica je ažurirana

webmaster: e-mail: szivanovic@mas.bg.ac.rs