Automatizacija
          
Automatizacija|Predavanja

Tematska struktura kursa:

Uvodno predavanje
2 časa AT1

Uvod u automatizaciju; definicija automatizacije; uloga automatizacije u proizvodnji; vrste automatizacije proizvodnje; fiksna, fleksibilna, programabilna, inteligentna automatizacija; razlozi za uvođenje i faktori protiv uvođenja automatizacije.


Modul A - Brojni sistemi i kodovi
4 časa AT2-3

A1 - Brojni sistemi
Aditivni brojni sistemi; pozicioni brojni sistemi (decimalni, binarni, oktalni, heksadecimalni); konverzija brojeva između pozicionih brojnih sistema
A2 - Kodovi i kodiranje
Binarno decimalni kod; konverzija brojeva između binarno decimalnog koda i binarnog brojnog sistema; Grejov kod; alfanumerički kodovModul B - Prekidačka algebra
6 časova AT4

B1 – Aksiome i osnovne teoreme prekidačke algebre
Aksiome Bulove algebre; osnovne operacije prekidačke algebre; osnovne teoreme prekidačke algebre; logičke funkcije;
B2 –Savršene normalne forme logičkih funkcija
Šenonova teorema razvijanja; savršena disjunktivna normalna forma; savršena konjuktivna normalna forma
B3 - Minimizacija logičkih funkcija
Grafička metoda Vejč-Karno za minimizaciju logičkih funkcija; izrada logičkih dijagrama u skladu sa IEC 60617


Modul C - Tehnologije i komponente za tehničku realizaciju upravljanja u automatizaciji proizvodnje
6 časova AT5

Struktura upravljanja; podsistemi za prikupljanje informacija, procesiranje informacija i izvršavanje komandi; pneumatska i elektro-pneumatska realizacija; senzori, aktuatori, logički i memorijski elementi


Modul D – Konačni automati
10 časova AT6 i AT8

D1 – Kombinacioni konačni automati
Analiza i sinteza kombinacionih konačnih automata; Pneumatska i elektro-pneumatska realizacija
D2 – Sekvencijalni konačni automati
Struktura; klasifikacija; sinteza sekvencijalnih konačnih automata direktne reakcije; memorijski elementi; sinteza sekvencijalnih konačnih automata sa memorijskim elementima


Modul E – Programabilni logički kontroleri
2 časa AT7

Funkcije, hardver, softver, uzlazno-izlazni moduli; programski jezici i programiranje u skladu sa IEC 61131-3