MNTR TR 14035 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za proizvodno mašinstvo, Kraljice Marije 16, 11120 Beograd

Struktura projekta

Postavljeni istraživačko razvojni ciljevi projekta TR 14035 podrazumevaju širok kompleks aktivnosti. Ove aktivnosti su organizovane u okviru osam istraživačko-razvojnih modula, koji su međusobno spregnuti u jednu harmoničnu strukturu:

Istraživačko-razvojni modul 01:        Hardverski aspekti optičkih senzorskih sistema

Istraživačko-razvojni modul 02:        Primarna obrada senzorskih signala i prepoznavanje oblika

Istraživačko-razvojni modul 03:        Metrološki aspekti primene optičkih senzorskih sistema

Istraživačko-razvojni modul 04:        Virtuelni metrološki sistemi – sinteza i simulacija

Istraživačko-razvojni modul 05:        Projektovanje i integracija automatskih mernih sistema u fleksibilne i inteligentne tehnološke linije

Istraživačko-razvojni modul 06:        Edukcioni aspekti i diseminacija rezultata projekta

Istraživačko-razvojni modul 07:        Praktična verifikacija istraživačkih rezultata projekta

Istraživačko-razvojni modul 08:        Upravljanje projektom i organizacija istraživačko -  razvojnih aktivnosti

Organizacija istraživačkih aktivnosti
Cilj istraživanja u prvoj godini

 

©2009 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu