KSAP
          
KSAP|Predavanja

Tematska struktura kursa:

Uvodno predavanje
2 casa AT1

Uvod u kompjutersku simulaciju; Ciljevi i svrha simulacije; simulacija, modeli, eksperiment i kompjuter; kompjuterska simulacija u automatizaciji proizvodnje; kontinualni i diskretni modeli; deterministička i stohastička simulacija.


Modul A - Stohastička simuilacija
2 casa AT2

Stohastička simulacija; metode uzorkovanja; slučajni brojevi i generisanje slučajnih brojeva; Monte Karlo simulacija


Modul B - Simulacija diskretnih događaja
10 casova AT3-7

B1 – Simulacija diskretnih događaja
Elementi simulacije diskretnih događaja; objekti simulacije; operacije nad objektima; dijagram ciklusa aktivnosti

B2 - Izgradnja simulacionog modela
Pristupi u izgradnji simulacionog modela; simulacioni modela na bazi događaja; simulacioni modela na bazi aktivnosti; simulacioni model na bazi procesa; simulacioni modela na bazi tri faze

B3 - Softver za simulaciju diskretnih događaja
Programski jezici opšte namene; programski jezici orjentisani zadatku simulacije; definisanje simulacionog modela u prgramskim jezicima i softverskim sistemima za simulaciju; Izlazi iz simulacije i prezentacija rezultata; primena kompjuterske grafike i animacija u simulaciji; primeri primene softvera za simulaciju

B4 - Primena simulacije diskretnih događaja u automatizaciji
Primena simulacije diskretnih događaja u automatizaciji; Simulacioni modeli fiksne, programabilne i fleksibilne automatizacije
B5 - Projekat simualcije diskretnih događaja
Definisanje sistema, izgradnja simulacionog modela, provera modela, simulacioni eksperiment, prezentacija rezultata i revizija modela


Modul C - Simulacija kontinualnih sistema
4 casa AT8-9

Formalni model kontinualnih sistema; kontinualni modeli sa povratnom spregom; Modeliranje primera kontinualnih sistema u automatizaciji proizvodnje;
Programski jezici i softver za simulaciju kontinualnih sistema


Modul D - Virtuelna proizvodnja i simulacija
2 casa AT10

Kоncepti i modeli virtuelne proizvodnje; mesto i uloga simulacije u virtuelnoj proizvodnji
Softverski i virtuelni programabilni kontroler; robot kontroler i CNC upravljačka jedinica; virtuelni proizvodni sistem