KSAP
          
KSAP|Projekat

Projektni zadatak


PP Projekat simulacije diskretnih događaja
Studenti dobijaju projektni zadatak za koncipiranje i razvoj simulacije diskretnim događajima izabranog fleksibilnog tehnološkog sistema. Kroz izradu projekta studenti sistematski prolaze kroz sve faze projekta simulacije diskretnih događaja: konceptualno modeliranje simulacije, izgradnja kompjuterskog modela i animacije; validacija i verifikacija modela; kreiranje i izvršavanje eksperimenata, analiza rezultata simulacije. Izlaz projekta je elaborat i prezentacija projektnog rešenja na kraju semestra.