LABORATORIJA ZA STRUKTURNU ANALIZU I ISPITIVANJE MAŠINSKIH SISTEMA (CAE)

Laboratorija obuhvata problematiku eksperimentalne identifikacije ponašanja mehaničkih sistema. Razvijene su metode proračuna nosećih struktura, kao i elemenata i komponenti mašina. U ovoj oblasti poseduje se praktično tridesetogodišnje iskustvo.

Eksperimentalno ili proračunom određuju se pokazatelji kvaliteta sistema, definisani grupom poremećajnih podsistema:

Posebno su razvijene moderne metode koje se odnose na modalnu analizu, stohastičku teoriju dinamike obradnih sistema i analizu nelinearnih mehaničkih struktura. Bavi se prevashodno problemima eksperimentisanja i merenja u domenu mašinskih struktura uključujući i strukturnu analizu samih mašina. Vrši se analiza i sinteza ponašanja odabranih mašinskih sistema sa stanovišta njegovih funkcionalnih i poremećajnih podsistema. To su komponente fleksibilnih tehnoloških sistema: mašine alatke, roboti, mašine za merenje i slično. Određuju se bar početni pokazatelji kvaliteta (geometrijska i kinematička tačnost) kao i neki od definisanih grupom poremećajnih podsistema (statičke deformacije, dinamike, temperaturske pojave, trenje i habanje, buka i pouzdanost). Poseban pravac istraživanja je razvoj eksperimentalnih programsko-računarskih jedinica koje imaju elemente veštačke inteligencije a da služe za identifikaciju mašinskih sistema. Strukturna analiza obuhvata statičko-dinamičku eksperimentalnu analizu povezujući je sa razvijenim računarskim metodama proračuna. Posebno dugo istraživanje vršeno je u primeni metoda konačnih elemenata za identifikaciju statike, dinamike i temperaturskih pojava.

Drugi aktuelni metodi ove laboratorije su: modularna analiza, stohastička teorija dinamike obradnog sistema i analiza nelinearnih struktura, potom moderne metode za analizu obrađenih površina uz koričćenje fraktalne geometrije, optimizaciju elemenata i konstrukcije, proširenje aktivnosti na razvoj sistema modela za automatsko projektovanje obradnih i tehnoloških procesa, analizu metoda obrade plastičnim deformisanjem uz primenu MKE, i sl. Sve istraživačke aktivnosti izvode se preko projekata, gde su osnovni nosioci istraživanja mlađi istraživači, magistranti i doktoranti. Tako je u okviru ove laboratorije realizovan veći broj magistarskih teza i doktorskih disertacija. Dalje, u prilogu se daje jedan uži izbor ovih radova sa ilustracijama dobijenih rezultata.

Prilog: